VOIP چیست وچگونه کار میکند؟

  VoIP ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖ  دوم  
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ؟ VoIP (1 در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل و در ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل، آن را ﺑﺎ   دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل و در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ،(ADC) اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل  ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ VoIP  (ﻣﺠﺪدا آن را ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد .ﻓﻨﺎوری DAC) ﻳﻚ ﻣﺒﺪل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا، ﺻﺪای دﻳﺠﻴﺘﺎلﺷﺪه در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ارﺳﺎل در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺻﻮت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ روی آﻧﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮی را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎن را ﻓﺸﺮده ﻛﺮد، ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد .    VoIP از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮ VoIP اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد و دﻳﮕﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺖ   MPLSﻳﺎ ﻧﻤﻲ اﻳﻨﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ا ﻧﺖ ﻣﻲ MPLSوﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ د ﻳﺎﺑﺪ . ر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ VoIP ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ را ﻛﻨﺘﺮل   VoIP ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از از ﺳﺎﻳﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت  دﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ  . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ  
 ( ﭼﺮا ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ؟ 2  و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺎره ﮔﺮدد .ﻣﺒﺎدﻟﻪ VoIP در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺋﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری داده ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﻌﺪادی روﺗﺮ )ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ Round  )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از RTT زﻣﺎن  (ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی  Trip Time  .  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد VoIP ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﻳﮕﺮ، زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻓﻨﺎوری
  PSTN  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ VoIP ( ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از 3 در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از    ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻼ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻂ ،PSTN ﺧﻄﻮط   را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻧﻴﺰ PSTN ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .در ﻓﻨﺎوری   ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺷﻤﺎ VoIP
٢   
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻲﺗﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .در زﻣﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد و ﺑﻄﻮر   . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﺎن دادهای )ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﻳﻮﺋﻲ (را ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮد  ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ VoIP از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از IP   ﻫﺎ ﻳﺎ ATA  ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت  ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  Phone  ﺑﺮایsoftphone ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﮕﻲﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد از ﻳﻚ VoIP  ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار وﻳﮋه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﺲ softphone  ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ VoIP دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ  ﺗﺎن از laptop  ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ load  ﺷﻤﺎlaptop را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ   . ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ را در ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ از  : اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ .ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ VoIP ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪهﻫﺎی Caller ID، Call  Waiting، Call  Transfer ، Repeat  Dialing ،Return  Call ،Three ‐way Dialing    
ﻣﺸﻜﻼت4 IP ( ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  را ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺎی داد :ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺒﻜﻪ، ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی IP  ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ًاﺳﺎﺳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ، و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺑﻂﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﻠﻔﻦ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : از  4(ﺗﺎﺧﻴﺮ 1 ) Delay ( :ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮارﻓﺘﻦ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰان   . ﻣﺸﺨﺺ، اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت را دﺷﻮار ﻣﻲﻛﻨﺪ 4(ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 2 ﺗﺎﺧﻴﺮ ) Jitter :( VoIP  ﻧﻮﺳﺎن در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ً ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب   . (در داﺧﻞ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ Congestion) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮاﻛﻢ 4(ﺗﺨﺮﻳﺐ 3 ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ) Packet Lose :( ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺣﺬف   . ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ از دﺳﺖرﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ اﺳﺖ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در دو ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.    (و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی CODEC)   :ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮع ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه VoIP  ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ    . ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ  ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت روﺗﺮﻫﺎ و دﻳﻮاره آﺗﺶ :ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺻﻮﺗﻲ درﺻﻮرت ﺗﻨﻈﻴﻢﻧﺒﻮدن ﻳﻚ روﺗﺮ ﻳﺎ دﻳﻮاره آﺗﺶ در ﭘﺸﺖ    . آن ﺑﻪ دام ﺧﻮاﻫﺪاﻓﺘﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺒﻮر اﻳﻦ ﺗﺮاﻓﻴﻚ از داﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ  
٣   
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺑﻂﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﻠﻔﻨﻲ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ   (ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل Noise)  (و ﻧﻮﻳﺰ Echo) را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در راس اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﭘﺪﻳﺪه اﻧﻌﻜﺎس  وIP ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻳﺠﻴﺘﺎل، آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ ﺣﺬف اﻳﻦ ﻣﻮارد، در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﺒﻜﻪ  [4] . ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ .  
  (ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط 5  : ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ روش زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد VoIP ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی 5- 1( ATA(gateway) : ATA(Analog  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از VoIP ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط  Telephone   ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ از gateway  ﻫﺎ ﻛﻪ Adaptor) ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﻠﻲﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ATA  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺎن را ﺑﻪ handset ﻛﻨﻴﺪ . آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ  را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺗﺎن وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ATA ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ  ﺳﻴﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ را از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻴﺮد و آن را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ATA . ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد VoIP  ﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺴﺖ ﻛﻪ روی ATA آﻣﺎده ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد load ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  . ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﻛﻨﻴﺪ VoIP ﻣﻲ  ﻛﻪ آن را ﺑﺮای 5- 2( IP Phones : اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻴﻬﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮ ﺗﻠﻔﻦ درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺷﻴﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی   ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ RJ45 Ethernet  دارای ﻳﻚ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ی RJ11 اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ آدرس آیﭘﻲ درون آن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد .زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﻲ و   [5] . ﮔﺮدﻧﺪ   درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ، و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 5- ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 3 ( ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ :  اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی زﻳﺎدی VoIP اﻳﻦ روش آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی  از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده VoIP ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع  اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻳﻚ ISP ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ، ﻳﻚ ﻛﺎرت ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.    circuit  ﻫﺰاران ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ راه دور را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ VoIP ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺰرگ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   IP  ﺑﻪ درون ﻳﻚ switch gateway  ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  gateway circuit درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﻣﺤﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ روزه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی  switch  [2] . در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ VoIP  را ﻧﺼﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی VoIP ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ
٤   
اﻧﻮاع6 VOIP ( ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ IP ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ   : ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ، ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ 6اﺑﺰار 1 ( VOIP ﺑﺎ اﺑﺰار VOIP ) ATA (:   ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ IP  ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ دو وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ   . ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 6اﺑﺰار 2 ( VOIP ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ IP  :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ﻧﻘﺶ IP ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ   . ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد IP واﺳﻂ را در ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺒﻜﻪ 6ﺗﻠﻔﻦ 3 ( ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﻲ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺗﻠﻔﻦ   ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو VOIP  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط IP ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ   [6]  . دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ راﻳﺞ در ﺑﺎزار از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺒﻜﻪ 3  و2 ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻮارد  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد VOIP  ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﻲ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت IP ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ دارد ﻛﻪ در ﺣﻮﺻﻠﻪی اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  [1] : .ﮔﻨﺠﺪ   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه   (Virtual Station)ﻣﺠﺎزی   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی    ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی 
                                 مهندس   ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺰداﻧﻲ  
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ   
1- http://iranresearch.com/page.php?id=275  2- http://atcce.com / ﻋﻼﻣﻪ_ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ / voip _ ﭼﻴﺴﺖ_ -١٥٢٤ . htm 3- http://www.srco.ir/Articles/TipsView.asp?ID=425 4- http://www.voip-iran.com/ 5- http://sun73.persianblog.ir/post/284 6- http://communication.howstuffworks.com/ip-telephony.htm
۱۱ آذر ۱۳۹۵


محصولات مشابه
 • کارت پی وی سی مایفر 1K

  کارت پی وی سی مایفر 1K

  مشخصات فنی کارت مایفر کارت مایفر در بسیاری از سیستمها دارای کاربرد می باشند. با توجه به حاصل فوق 47 بلاک داریم که هریک 16 کارکتر ظرفیت دارد. هر سکتور دارای 4 بلاک است Block0 تا Block3 پرینت همه مدل کارت rfid برای سهولت در شناسایی و استفاده . کارتهای هوشمند ارائه شده توسط شرکت پردازنده پارس در 3 نوع می باشند: کارت بدون حافظه (فقط خواندنی) پرینتر کارت شناسایی یکرو با قابلیت ارتقاء به سیستم چاپ دوروی کارت (Double Side , Single Side) بهترین کارت مایفر 1 k . کارت با حافظه 1 کیلوبایت (قابل خواندن و نوشتن) کیفیت چاپ 300dpi/11.8 MillionColor روش چاپ کارت پی وی سی مغناطیسی مایفر . کارت با حافظه 4 کیلوبایت (قابل خواندن و نوشتن) این نوع کارتها بعنوان کارتهای بدون تماس یا Contact Less نیز معروف می باشند. کاربردها: 1- سیستم های کنترل تردد افراد (ورود و خروج) و اتومبیل (پارکینگ ها) هر کارت 1 کیلو بایتی دارای 16سکتور می‌باشد Sector0 تا Sector15 بلاک مذکور تیپ کارت و شماره سریال کارت قرار دارد که فقط خواندنی است . با توجه به اینکه 16 سکتور داریم و هر سکتور هم سه بلاک دارد که امکان خواندن و نوشتن دارد 54 = 2 - 64 = 4 * 18 500 کارت (بسته بندی در 5 بسته از 100) 3.375 \\\"X 2.125\\\" (85.6 میلی متر X 54 میلیمتر) اگر توجه کرده باشیم در هر سکتور یک بلاک می‌ماند که این بلاک ( block3 ) اختصاص یافته به Key B ، Key A که پسوردهای هر سکتور می‌باشد روش تولیدی کارت مایفر pvc . CR80.030 (CR8030) اندازه - ضخامت 30 میلیون، استاندارد اندازه کارت اعتباری سیستم های اعتباری قابل استفاده در مترو، بلیط اتوبوس، مجموعه های ورزشی و تفریحی و... چاپ بر روی انواع کارت (....Magnetic , PVC , PVH , ABS , PET , RFID , Contactless , smartCard , ) شمارشگر تعداد کارت چاپ شده (Counter) به جز سکتور صفر بلاک صفر در تمامی بلاکهای 0 و 1 و2 هر سکتور امکان درج داده وجود دارد .

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • هوشمند سازی اتاق سرور

  هوشمند سازی اتاق سرور

  هوشمند سازی اتاق سرور در طراحی سیستم های کنترلی src که یک سیستم هوشمند اتاق سرور محسوب میشود فاکتورهای هشدار و کنترلی ویژه ای بکار گرفته شده است که علاوه بر ارسال هشدار در صورت وقوع خطا و نمایش اطلاعات بصورت آنلاین و آفلاین و ثبت اطلاعات قابلیت دیگری در سیستم وجود دارد تا در مواقع مورد نیاز همراه با مانیتورینگ خطاهای مختلف قابلیت تعریف عکس العمل سیستم سخت افزاری وجود داشته باشد به عبارت بهتر در خصوص خطاهای مشخص جای سیستم تصمیم به اجرای یک فرایند الکتریکی و یا الکترومکانیکی می نماید تا بتواند حاشیه های بحرانی مربوط به خطا را کاهش دهد بطور مثال در سیستم smart control cooling بدین گونه تعریف میشود که کارکرد کولرهای در زمانهای مشخص جا به جا شده و کولر فعال جای خودش را با کولر غیر فعال عوض مینماید این اتفاق موجب خستگی کمتر در کولر و کاهش ریسک ناشی از روشن بودن مداوم خواهد شد همچنین در همین سیستم smart control cooling قابلیتی وجود دارد که در صورت از دست رفتن یک کولر و یا عدم فعالیت درست آن کولر جایگزین بطور اتوماتیک فعال شده و وظیفه کولر اسیب دیده را تا تعمیر آن بعهده میگیرد همه این فرایند بطور اتوماتیک و بدون نیاز تصمیم گیری انسان انجام میشود سیستم ساخته شده توسط این شرکت دارای این مشخصات است 1)هشدار در صورت افزایش دما 2)هشدار در صورت افزایش رطوبت 3)هشدار افزایش دما و رطوبت روی موبایل 4)سیستم کنترل و اتوماسیون پکیج و لوازم سرمایشی 5)قابلیت قطع برق اتاق سرور در زمان حریق 6)رسم منحنی تغییرات دما 7)رسم منحنی تغییرات رطوبت 8)ثبت اطلاعات بصورت فایل اکسل 9)ثبت اطلاعات سالانه در حافظه سیستم 10)تشخیص تردد در اتاق سرور 11)تشخیص دود در اتاق سرور 12)تشخیص نشت آب 13)تشخیص 2 فاز شدن شبکه 14)قطع سرور در زمان 2 فازشدن شبکه 15)قطع سرور در زمان جابه جایی فازها 16)چنج اور کردن کولر ها در زمان تعیین شده 17)افزایش تعداد کولر ها در زمان افزایش دما 18)آلارم خرابی سیستم خنک کننده 19)آلارم قطع برق 20)سیستم هوشمند چکاب قطعات و سنسورها و روشهای هشدار و اعلام خطر به صورتهای 1)هشدار به صورت اس ام اس 2)هشدار به صورت بازر در محل تابلو 3)هشدار به صورت الارم روی صفحه نمایشگر اصلی 4)هشدار به صورت الارم روی صفحه کامپیوتر 5)هشدار بصورت پاپ آپ روی صفحه کامپیوار 6)هشدار به صورت آژیر صوتی با صدای 80 دسی بل و بالاتر 7)هشدار به صورت فلاشر نوری 8)هشدار به صورت ایمیل امکانات جدید 1)دسترسی به مانیتورینگ به صورت وب سرور 2)امکان تجمیع تمامی ایستگاهها در یک واحد کنترل مرکزی 3)امکان دریافت کلیه هشدار ها از همه ایستگاههای کاری 4)امکان گزارش گیری از همه ایستگاههای کاری در مرکز کنترل قابلیت های سیستم را از لینک زیر مشاهده نمایید https://pishrans.com/src2-2 عکس پروژه ها را اینجا ببینید https://pishrans.com/photo-project رزومه پروژ ها را اینجا مشاهده نمایید https://pishrans.com/projects1

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • طراحی تخصصی انواع وب سایت +کارت ویزیت رایگان

  طراحی تخصصی انواع سایت های : فروشگاهی رزومه و شخصی بیمارستانی هتل ها مراکز خیریه شرکت های پخش باشگاهای ورزشی کلینیک ها و پزشک و اساتیددانشگاه ها سایت های برگزاری آزمون های آنلاین سایت مشاورین املاک سایت کاندیداهای انتخاباتی سایت دانلود و فیلم و بازی و موسیقی و سایر سایت های فروش فایل و کتاب سایت مربوط به آموزشگاه ها توجه توجه ***با سفارش سایت از ما کارت ویزیت به سلیقه خوتان هدیه بگیرید ***

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

  سیستم کنترل دما و رطوبت src2.2 جدید ترین محصول پیشران صنعت ویرا در حوزه اتوماسیون فاکتورهای محیطی اتاق سرور و همینطور اتوماسیون تهویه اتاق سرور است این سیستم با توجه به حداقل 30 بار تغییر و تحول در سالهای اخیر از ابتدا تا حال حاضر بسیار تغییر کرده و در این تغییرات بسیار بروز و نوآوری در آن صورت گرفته است. اصلی ترین فاکتور در کنترل دمای اتاق سرور و یا کنترل شرایط محیطی اتاق سرور پایداری سیستم مانیتورینگ است که خود سیستم با توجه به عواملی نظیر نویزهای الکتریکی و الکترومغناطیسی -افزایش دما - افزایش و کاهش رطوبت -افزایش گرد و غبار - افزایش دود و یا موادری از جمله قطع و وصل ناگهانی مقاوم بوده و دچار مشکل نگردد و از کار نیافتند . متاسفانه تشخیص یک سیستم پایدار از یک سیستم ناپایدار به راحتی نبوده و هر مجموعه فنی میتواند با دانش کمی یک سامانه مانیتورینگ و کنترل دمای اتاق سرور بسازد چرا که عملا ساخت چنین تجهیزی بصورت آزمایشگاهی فرصت و یا امکانات زیادی نخواهد گرفت اما آیا طراحی یک مدل آزمایشگاهی که روی میز در شرایط عادی دیتا میدهد در شرایط بحرانی هم خواهد داد ؟ یافتن جواب این سوال برای متخصصان آی تی بدلیل انکه در حوزه کنترل و ابزار دقیق دخل و تصرفی ندارند کاری است بسیار دشوار بنابر این باید به اسناد و شواهد رجوع و نتیجه از آن استخراج گردد 1)شرط اول برای ساخت چنین سیستمی داشتن زیر بنای اکادمیک با ریشه است و این زیر بنا از اساس نامه شرکت قابلیت استخراج دارد بطوریکه اگر شرکتی مباردت به ساخت نماید که اساس نامه کاری آن واحد کنترل و ابزار دقیق نباشد این سیستم مطمئنا در آینده مشکلات زیادی به بار خواهد آورد 2)شرط دوم برا ی انتخاب پیمانکار کار با مجموعه های با صلاحیت فنی بالا مانند نفت و گاز و صنایع نظامی است که کارفرما را نسبت به خرید دلگرم مینماید لازم بذکر است مجموعه های نفتی به دلیل داشتن متخصصین در حوزه های مختلف ابزار دقیق و کنترل شرکتهایی را در زمره وندور لیست خود قرار میدهند که از این فیلتر ها گذشته باشند 3)شرط سوم برای راهیابی به این حوزه استفاده از خدمات و تجهیزات ایرانی است چرا که تجربه ثابت کرده شرکتهایی که به نمایندگی کار میکنند (در حال حاضر نماینده رسمی در ایران وجود ندارد) و یا از ادوات و تجهیزات خارجی استفاده میکنند برای خدمات و تعمیر نگهداری در همه شرایط چه با تحریم و چه بدون تحریم دچار مشکلات عدیده شده و این مشکلات را به کارفرما انتقال میدهند سیستم مانیتورینگ src2.2 از همه فیلترها و فاکتورهای ارزشیابی فنی و کیفی فوق سربلند بیرون آمده و حاضر است با هر نوع سنگ محکی آزمایش گردد این سیستم دارای مشخصات فنی و امکانات زیر است مشخصات فنی 1)کنترلر اصلی plc صنعتی می باشد 2)کنترلر کولر plc صنعتی می باشد 3)نمایشگر اصلی hmi صنعتی است 4)gsm modem نوع صنعتی بکار گرفته شده است 5)باکس پلی کربنات صنعتی با درجه حفاظت ip54 می باشد 6)سنسور دما از نوع صنعتی با پروتکل modbus rtu می باشد 7)سنسور رطوبت از نوع صنعتی با پروتکل modbus rtu مباشد 8)سنسور قطع برق صنعتی از نوع finder ایتالیا استفاده می شود 9)سنسور دود صنعتی و از نوع رله دار استفاده می شود و....................................... .................................... انواع روش آلارم و هشدار سیستم src2.11-src2.11+src1.9 1)هشدار در محل به صورت آژیر صوتی (نگهبانی یا سرایداری) 2)هشدار در محل به صورت فلش نوری(نگهبانی یا سرایداری) 3)هشدار در محل روی نمایشگر اصلی به صورت علامت خطر 4)هشدار در محل روی نمایشگر به صورت چراغ led 5)هشدار در محل به صورت صدای بارز 6)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت popup 7)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت led 8)هشدار روی موبایل به صورت اس ام اس 9)هشدار روی ایمیل 10)هشدار در محل یه صورت تغییر رنگ بار گراف 11)هشدار بصورت misscall قابلیتهای تفکیک هشدار ها هر کدام از هشدار های نامبرده در متن فوق می تواند در هر کدام از موارد زیر بکار گرفته و یا حذف گردد 1)هشدار به صورت آژیر در محل یا نگهبانی 2)هشدار به صورت اس ام اس 3)هشدار به صورت ایمیل 4)هشدار بصورت میس کال روی موبایل قابلیت ایمنی 1)تست خودکار سلامتی سنسور های دما و رطوبت 2)تست خودکار سلامتی نمایشگر hmi 3)تست خودکار سلامتی gsm modem روشهای ثبت و باز یابی اطلاعات و خطاها 1)ثبت و باز یابی اندازه دما در کل دوره استفاده شده 2)ثبت و بازیابی رطوبت محل در کل دوره استفاده شده 3)ثبت و نمایش خطاهای تعریف شده غیر از دما و رطوبت 4)دریافت اطلاعات ثبت شده با تقویم شمسی و میلادی 5)ثبت مجزای ورود به پنل کنترلی سیستم و تعیین روش ورود 6)رسم منحنی تغییرات دما و رطوبت روشهای ارتباط با سیستم 1)ارتباط با استفاده از اپلیکیشن تحت ویندوز tcp/ip 2)ارتباط با استفاده از وب سرور web server 3)ارتباط با استفاده از موبایل قابلیتهای ویژه کنترلری 1)کنترل 1 الی 4 کولر بطور همزمان 2)قابلیت جابه جایی کولر های فعال با کولر های رزرو برای کاهش خستگی مکانیکی کولر ها 3)مدت زمان بحران (با از کارافتادگی یک کولر بطور هوشمند کولر دیگری جایگزین آن می شود) 4)کنترل دما(در صورت افزایش دما به خاطر افزایش دمای هوای در تابستانها کولر های رزرو را بطور اتوماتیک وارد مدار می نماید تا دما به مقدار مطلوب خود برسد) 5)قابلیت دستی کردن کولرها به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در زمانهای مورد نیاز(تعمیرات) 6)سیستم قدرت مستقل از سیستم کنترل کولر ها 7)قابلیت اتصال به رطوبت ساز برای رسیدن میزان رطوبت اتاق سرور به حد مورد نیاز 8)طراحی کاملا ماژولار برای تعمیر و نگهداری ساده تر و در زمان کمتر 9)قابلیت ثبت اطلاعات 8 سنسور دمای رک و 2 سنسور دما و رطوبت محیطی 10)تایمر زمانبندی برای ورود در ساعات مجاز و غیر مجاز خواننده گرامی لطفا بقیه قابلیتها و ویژگیهای قابل دسترس را در وبسایت این شرکت مطالعه نمایید www.pishrans.com

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران