VOIP چیست وچگونه کار میکند؟

VOIP چیست وچگونه کار میکند؟   VoIP ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖ  دوم  
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ؟ VoIP (1 در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل و در ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل، آن را ﺑﺎ   دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل و در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ،(ADC) اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل  ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ VoIP  (ﻣﺠﺪدا آن را ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد .ﻓﻨﺎوری DAC) ﻳﻚ ﻣﺒﺪل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا، ﺻﺪای دﻳﺠﻴﺘﺎلﺷﺪه در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ارﺳﺎل در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺻﻮت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ روی آﻧﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮی را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎن را ﻓﺸﺮده ﻛﺮد، ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد .    VoIP از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮ VoIP اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد و دﻳﮕﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺖ   MPLSﻳﺎ ﻧﻤﻲ اﻳﻨﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ا ﻧﺖ ﻣﻲ MPLSوﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ د ﻳﺎﺑﺪ . ر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ VoIP ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ را ﻛﻨﺘﺮل   VoIP ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از از ﺳﺎﻳﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت  دﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ  . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ  
 ( ﭼﺮا ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ؟ 2  و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺎره ﮔﺮدد .ﻣﺒﺎدﻟﻪ VoIP در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺋﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری داده ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﻌﺪادی روﺗﺮ )ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ Round  )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از RTT زﻣﺎن  (ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی  Trip Time  .  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد VoIP ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﻳﮕﺮ، زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻓﻨﺎوری
  PSTN  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ VoIP ( ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از 3 در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از    ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻼ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻂ ،PSTN ﺧﻄﻮط   را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻧﻴﺰ PSTN ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .در ﻓﻨﺎوری   ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺷﻤﺎ VoIP
٢   
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻲﺗﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .در زﻣﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد و ﺑﻄﻮر   . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﺎن دادهای )ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﻳﻮﺋﻲ (را ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮد  ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ VoIP از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از IP   ﻫﺎ ﻳﺎ ATA  ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت  ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  Phone  ﺑﺮایsoftphone ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﮕﻲﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد از ﻳﻚ VoIP  ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار وﻳﮋه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﺲ softphone  ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ VoIP دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ  ﺗﺎن از laptop  ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ load  ﺷﻤﺎlaptop را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ   . ﻫﺮﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ را در ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ از  : اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ .ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ VoIP ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪهﻫﺎی Caller ID، Call  Waiting، Call  Transfer ، Repeat  Dialing ،Return  Call ،Three ‐way Dialing    
ﻣﺸﻜﻼت4 IP ( ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  را ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺎی داد :ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺒﻜﻪ، ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی IP  ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ًاﺳﺎﺳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ، و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺑﻂﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﻠﻔﻦ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : از  4(ﺗﺎﺧﻴﺮ 1 ) Delay ( :ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮارﻓﺘﻦ از ﻳﻚ ﻣﻴﺰان   . ﻣﺸﺨﺺ، اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت را دﺷﻮار ﻣﻲﻛﻨﺪ 4(ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 2 ﺗﺎﺧﻴﺮ ) Jitter :( VoIP  ﻧﻮﺳﺎن در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ً ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب   . (در داﺧﻞ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ Congestion) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮاﻛﻢ 4(ﺗﺨﺮﻳﺐ 3 ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ) Packet Lose :( ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺣﺬف   . ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ از دﺳﺖرﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ اﺳﺖ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در دو ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.    (و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی CODEC)   :ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮع ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه VoIP  ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ    . ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ  ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت روﺗﺮﻫﺎ و دﻳﻮاره آﺗﺶ :ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺻﻮﺗﻲ درﺻﻮرت ﺗﻨﻈﻴﻢﻧﺒﻮدن ﻳﻚ روﺗﺮ ﻳﺎ دﻳﻮاره آﺗﺶ در ﭘﺸﺖ    . آن ﺑﻪ دام ﺧﻮاﻫﺪاﻓﺘﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺒﻮر اﻳﻦ ﺗﺮاﻓﻴﻚ از داﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ  
٣   
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺑﻂﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﻠﻔﻨﻲ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ   (ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل Noise)  (و ﻧﻮﻳﺰ Echo) را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در راس اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﭘﺪﻳﺪه اﻧﻌﻜﺎس  وIP ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻳﺠﻴﺘﺎل، آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ ﺣﺬف اﻳﻦ ﻣﻮارد، در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﺒﻜﻪ  [4] . ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ .  
  (ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط 5  : ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ روش زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد VoIP ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی 5- 1( ATA(gateway) : ATA(Analog  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از VoIP ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط  Telephone   ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ از gateway  ﻫﺎ ﻛﻪ Adaptor) ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﻠﻲﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ATA  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺎن را ﺑﻪ handset ﻛﻨﻴﺪ . آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ  را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺗﺎن وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ATA ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ  ﺳﻴﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ را از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻴﺮد و آن را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ATA . ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد VoIP  ﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺴﺖ ﻛﻪ روی ATA آﻣﺎده ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد load ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  . ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﻛﻨﻴﺪ VoIP ﻣﻲ  ﻛﻪ آن را ﺑﺮای 5- 2( IP Phones : اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻴﻬﺎی ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮ ﺗﻠﻔﻦ درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺷﻴﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی   ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ RJ45 Ethernet  دارای ﻳﻚ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ی RJ11 اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ آدرس آیﭘﻲ درون آن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد .زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﻲ و   [5] . ﮔﺮدﻧﺪ   درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ، و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 5- ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 3 ( ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ :  اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی زﻳﺎدی VoIP اﻳﻦ روش آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی  از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده VoIP ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع  اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﻳﻚ ISP ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ، ﻳﻚ ﻛﺎرت ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.    circuit  ﻫﺰاران ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ راه دور را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ VoIP ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺰرگ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   IP  ﺑﻪ درون ﻳﻚ switch gateway  ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  gateway circuit درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﻣﺤﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ روزه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی  switch  [2] . در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ VoIP  را ﻧﺼﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی VoIP ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ
٤   
اﻧﻮاع6 VOIP ( ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ IP ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ   : ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ، ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ 6اﺑﺰار 1 ( VOIP ﺑﺎ اﺑﺰار VOIP ) ATA (:   ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ IP  ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ دو وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ   . ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 6اﺑﺰار 2 ( VOIP ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ IP  :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ﻧﻘﺶ IP ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ   . ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد IP واﺳﻂ را در ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺒﻜﻪ 6ﺗﻠﻔﻦ 3 ( ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﻲ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺗﻠﻔﻦ   ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو VOIP  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط IP ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ   [6]  . دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ راﻳﺞ در ﺑﺎزار از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺒﻜﻪ 3  و2 ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻮارد  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد VOIP  ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﻲ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت IP ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ دارد ﻛﻪ در ﺣﻮﺻﻠﻪی اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  [1] : .ﮔﻨﺠﺪ   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه   (Virtual Station)ﻣﺠﺎزی   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی    ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی 
                                 مهندس   ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺰداﻧﻲ  
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ   
1- http://iranresearch.com/page.php?id=275  2- http://atcce.com / ﻋﻼﻣﻪ_ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ / voip _ ﭼﻴﺴﺖ_ -١٥٢٤ . htm 3- http://www.srco.ir/Articles/TipsView.asp?ID=425 4- http://www.voip-iran.com/ 5- http://sun73.persianblog.ir/post/284 6- http://communication.howstuffworks.com/ip-telephony.htm
1395/9/11
اطلاعات تماس
ناممجید یزدانی
همراه۰۹۲۲×××۷۹۳۳callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرستهران-خیابان سمیه


محصولات مشابه