مقالات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات - کامپیوتر و ابزار دیجیتال

آیا رمز عبور شما امن است؟
آیا رمز عبور شما امن است؟

یک ابزار یکپارچه طراحی شده است که موجب می‌شود تا بتوانید با واردسازی رمز عبور خودتان ببینید که آیا این رمز در میان فهرست رمزهای افشا شده قرار دارد یا خیر.

1397/3/18
saftysign
VOIP چیست وچگونه کار میکند؟
VOIP چیست وچگونه کار میکند؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ؟ VoIP (1 در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل و در ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل، آن را ﺑﺎ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل و در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ،(ADC) اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ VoIP (ﻣﺠﺪدا آن را ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد .ﻓﻨﺎوری DAC) ﻳﻚ ﻣﺒﺪ ...

1395/9/11
آشنایی با امضاهای دیجیتالی
آشنایی با امضاهای دیجیتالی

در دنیای مدرن و پر سرعت امروز، و در حالیکه استفاده از کامپیوتر ها و ابزارهای دیجیتالی با سیر صعودی در حال گسترش است، باید در فکر تمهیداتی بود تا گردش کاغذ و بوروکراسی اداری جای خود را به سیستمهای خودکار و اتوماسیون اداری بدهد. در این میان بخش اعظمی از کار به اسناد حقوقی و بازرگانی ، چکها و سفته ها، تعهدنامه ها و… برمی گردد...

1394/12/9
آشنایی با امضاهای دیجیتالی
آشنایی با امضاهای دیجیتالی

در دنیای مدرن و پر سرعت امروز، و در حالیکه استفاده از کامپیوتر ها و ابزارهای دیجیتالی با سیر صعودی در حال گسترش است، باید در فکر تمهیداتی بود تا گردش کاغذ و بوروکراسی اداری جای خود را به سیستمهای خودکار و اتوماسیون اداری بدهد. در این میان بخش اعظمی از کار به اسناد حقوقی و بازرگانی ، چکها و سفته ها، تعهدنامه ها و… برمی گردد...

1394/12/9
دام های بدون رمز! حفظ امنیت در WiFi عمومی
دام های بدون رمز! حفظ امنیت در WiFi عمومی

آیا می‌دانید هنگامی که به یک شبکه WiFiعمومی متصل می‌شوید، یک هکر نیز می‌تواند با اتصال به همان شبکه، به راحتی دستگاه‌های موجود در شبکه را اسکن کرده و با استفاده از حفره‌های امنیتی موجود در سیستم‌‌های عامل‌ و نرم‌افزارها اطلاعات شخصی شما را سرقت کند؟...

1394/10/17
دام های بدون رمز! حفظ امنیت در WiFi عمومی
دام های بدون رمز! حفظ امنیت در WiFi عمومی

آیا می‌دانید هنگامی که به یک شبکه WiFiعمومی متصل می‌شوید، یک هکر نیز می‌تواند با اتصال به همان شبکه، به راحتی دستگاه‌های موجود در شبکه را اسکن کرده و با استفاده از حفره‌های امنیتی موجود در سیستم‌‌های عامل‌ و نرم‌افزارها اطلاعات شخصی شما را سرقت کند؟...

1394/10/17
اهمیت جایگاه باج‌افزارها در بین تهدیدات امروزی
اهمیت جایگاه باج‌افزارها در بین تهدیدات امروزی

این روزها ایمیل های مخربی با موضوعات مختلف در حال انتشار هستند که حاوی پیوند و یا فایل پیوستی می باشند که در صورت اجرای آنها، بدافزار باجگیر CTB-Locker نصیب کاربر خواهد شد. گرچه بسیاری، این باج‌افزارها یا Ransomware را تهدید مهمی می دانند، باید به سازمانها و موسسات یادآور شد که تهدیدات جدی تر و با عواقب سنگین تری وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری شود...

1394/5/28
menu دسته بندی مقالات