مقالات بیمه - خدمات

واژه نامه  تجهیزات ،‌‌ وسایل ،پیشوند و پسوندهای  پزشکی
واژه نامه تجهیزات ،‌‌ وسایل ،پیشوند و پسوندهای پزشکی

واژه نامه  تجهیزات ،‌‌ وسایل ،پیشوند و پسوندهای  پزشکی ‍‍‍‍‍‍ وسیله پزشکی : هرگونه وسایل، تجهیزات، ابزار، ‌لوازم، ماشین آلات، وسایل کاشتنی، مواد، معرف‌ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط سازنده برای انسان (به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل) جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارایه می‌گردد: تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا ک ...

1402/7/22
menu دسته بندی مقالات