منابع بهبود بهره وری

1. فعالیت های جاری وتکراری که میتوانند ساده شوند
 
2. بکار گرفتن بجای استعداها وتخصصها
 
3. تاکید بر زمینه هایی که احتما ل امکان بهبود در آن بیش از پنجاه درصد است
 
4. شناخت مشتری وارباب رجوع 
 
5. شناخت زمان 
 
6. تعهد کارکنان درهمه سطوح 
 
7. آموزش کارکنان 
 
8. ایجاد تعادل بین نیاز به تغییر سازمانی ؛ توانایی نیروی کاروسازمان در پرداختن به تغییر 
 
9. تغییرات فنی وساختاری 
 
10. پشتیبانی مدیریت عالی 
 
11. استفاده از شیوه مناسب مدیریتی با توجه به اقتضائات 
 
12. استفاده از سیستم پیشنهادها ؛ ارائه بازخور و اصلاح تصمیمات 
 
13. استفاده از فرایندهای گروهی نظیر گروههای مستقل کاری ؛ حل مساله ؛ تقسیم کار ؛ تشکیل تیم گروههای بهبود 
 
14. استفاده بهینه از فناوری ؛ آگاهی مداوم از ظر فیتهای فعلی ؛ ارزیابی جامع عملکرد 
 
15. استفاده از ساختار ارتباطی مناسب 
 
16. تامین منا فع ذینفعها 
 
17. بهبود فرهنگ سازمانی 
 
18. بهبود عوامل انسانی

مرجع : متحدپرچ
۳۱ خرداد ۱۳۹۶


محصولات مشابه