روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت

مقدمه
جمهوری اسلامی شیوه نوینی از حکومت را که از طریق مردم سالاری دینی، به دنبال حاکمیت آموزه های اسلامی بر تمام ارکان نظام و جامعه است، نوید می دهد. از آنجا که میان اهداف حکومت از یک سو و فرهنگ جامعه و شیوه ی رهبری و مدیریت متناسب با آن ارتباط ناگسستنی وجود دارد، می توان گفت; تحقق نظام اسلامی با ایجاد و کاربرد دانش مدیریت اسلامی تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر تولید دانش مدیریت اسلامی، خود در گرو روش شناسی علمی متناسب با آن بوده و دانش روشمند و مستند می تواند از عقلانیت و اعتبار لازم برخودار باشد.
بدین منظور هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی با همکاری مجتمع دانشگاهی شهید مطهری بسیج و حمایت دانشگاه ها و سازمان ها اقدام به برگزاری همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی نموده است. از استادان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت می شود تا با نگارش و ارسال آثار علمی و ارزشمند خود، ما را در برگزاری این همایش یاری فرمایند.

اهداف همایش:
1- کمک به ایجاد روش شناسی صحیح، جامع و بهینه ی دانش مدیریت اسلامی
2- نقد و بررسی روش شناسی های مورداستفاده در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی
3- دستیابی به الگوهای نقد و بررسی علوم مدیریت رایج و دستاوردهای آن
4- کمک به دستیابی به روش شناسی و مطالعات تطبیقی مدیریت اسلامی یا دیگر رویکردهای مدیریت
5 - کمک به ایجاد هماهنگی علمی میان پژوهشگران و مدرسان مدیریت اسلامی

موضوعات و محورهای علمی همایش:
الف) بررسی رویکردهای روش شناختی مدیریت اسلامی:
1- طرح جامع و نقشه علمی تحقیقات در مدیریت اسلامی
2- رویکرد روش شناختی استنباطی
3- رویکرد روش شناختی و تکمیل علوم موجود
4- رویکرد روش شناختی تاسیسی

ب) بررسی روش شناسی ( علوم مرتبط با مدیریت اسلامی )
1- اخلاق و عرفان در مدیریت اسلامی
2- فقه و حقوق در مدیریت اسلامی
3- مبانی فلسفی و کلامی مدیریت اسلامی

ج) نقد و بررسی روش شناسی های به کار رفته در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی:
1- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان فارسی
2- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان عربی
3- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان انگلیسی
4- آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان سایر زبان ها

د) روش شناسی مدیریت های تجربه شده در انقلاب اسلامی:
1- الگوی رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی(ره)
2- دفاع مقدس
3- جنبش ها و نهضت های اسلامی
4- نهادهای دینی ( حج، مساجد، هیات های مذهبی، وقف و ... )

ه) بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق مدیریت اسلامی با روش شناسی های تحقیق در علوم مدیریت های رایج

منبع:مدیر سبز

۱۸ آبان ۱۳۹۲


محصولات مشابه