اخلاق کسب و کار

اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قرار دادن امکانات مساوی و آزادی فردی در اختیار افراد، اخلاق می جوشد. توجه به الزام های اخلاقی می تواند ضمن حفظ سودآوری بنگاه ها و کارآمدی تولید و توزیع، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند.
     اخلاق کاری از نظر کاری ارزش درونی مثبت بر انجام خوب وظایف است. اگر ارائه دهنده خدمت از اصول و شاخص های اخلاقی برخوردار باشد و از آنها استفاده کند، خواهد توانست رضایت مشتری را به همراه آورد. اخلاق کاری مجموعه تعهدات و وظایف در رابطه با وظایف شغلی فرد است و انتظار می رود که به آنها پاسخ دهد.
     در تعریف دیگر، اخلاق کاری عبارت است از مجموعه ای از باید و نباید ها که کارکنان یک سازمان(جامعه) در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کیفی کاری که تعهد کرده اند، باید رعایت کنند. برای نیل به سازمانی اخلاق مدار به تدوین اصول و استانداردهای اخلاقی در سازمان و استراتژی های آن نیاز است و ایجاد جو اخلاقی در سازمان موجب اتخاذ تصمیم های صحیح و اخلاقی در آن می شود. از طرف دیگر این عمل باعث بروز رفتارهای مثبت در کارکنان می شود. از منظر خارج از سازمان نیز سازمان هایی که مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی خود را در برابر جامعه به خوبی ایفا می کنند، از اقبال بیشتر مردم و جایگاه بهتری در جامعه برخوردار می شوند.
     تجزیه و تحلیل نقش رفتار اجتماعی فروشنده از نظر مشتری، در توسعه کیفیت بهتر ارتباط بین فروشنده و مشتری تاثیر می گذارد.
     هر جامعه از یک فرهنگ خاص شکل گرفته است و در آن یک مجموعه اصول اخلاقی وجود دارد که از آن فرهنگ پیروی می کند. در بعضی جوامع، پایبندی به اصول اخلاقی شدیدتر از دیگر کشورها است. هر شغل و حرفه ای از آداب و اصولی پیروی می کند. این اصول حاکم بر حرفه، زمانی که با فرهنگ جامعه ترکیب می شود، تحت تاثیر آن جامعه قرار می گیرد. در نتیجه به آن حرفه یک مجموعه اصول اخلاقی اضافه می شود مثل جامعه پزشکان یا وکلا که از اصول اخلاقی مشخصی پیروی می کنند. بنابراین اصول اخلاقی حرفه ای اصولی است که بر آن حرفه حاکم شده است و باید رعایت شود.
     اخلاق و انتظارهای اجتماعی در کمی ترین حالت شامل چهار ارزش است: صداقت، انصاف، امانت داری، وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی.
     میلر و همکارانش به تازگی ابعاد چندگانه ای از اندازه گیری جامع اخلاق کسب و کار را ایجاد کردند. آنها شاخص های نمایگر موجودیت اخلاق کسب و کار را به این شرح معرفی کردند:
     آسایش در کار، تمرکز بر کار، استفاده بهینه از زمان، تلاش، اعتماد به نفس(خوداتکایی) و انصاف.
۳۱ خرداد ۱۳۹۶


محصولات مشابه