ارتباط میل جنسی و موفقیت

ارتباط میل جنسی و موفقیت چگونه می توان میل جنسی را به قدرت کسب موفقیت و ثروت تبدیل کرد؟ برای برانگیختن ذهن ده روش و یا ده راه وجود دارد که عبارتند از: میل جنسی عشق میل شدید به شهرت ،قدرت یا سود مالی رنجهای مشترک تلقین به خود ترس دوستی انسجام افکار مواد مخدر و الکل موسیقی تمام موارد فوق قدرت برانگیختن ذهن را دارند اما همه ی آنها مفید نیستند. میل جنسی را می توان قدرتمند ترین روش دانست. در واقع میل جنسی قدرتمندترین محرک آدمی است.این نیرو توان آنرا دارد که شمار ا در رسیدن به بزرگترین موفقیتها یاری کند ویا به شکست حتمی برساند.نیروی جنسی را نباید خاموش کرد بلکه باید آنرا تربیت و هدایت کرد. دو راه برای ارضای این میل وجود دارد : 1- یکی ارضای فیزیکی و آزادسازی جسمی آن است و درحد اعتدال طبیعی و جزو غریزه ی انسان است.ولی زیاده روی در آن انسان را از حد اعتدال خارج می کند.انسانی با میل جنسی مفرط باشخص معتاد به مواد مخدر تفاوتی ندارد. هنگام رسیدن به اوج لذت جنسی نیروی فراوانی از بدن شما خارج می شود.این نیرو در واقع همان نیروی حیات است.مدت زیادی نیاز است تا این انرژی بازسازی شود وبا باالرفتن سن این مدت زمان بیشتر می شود. فردی که بیشتر نیروی خود را در رادر راه تخلیه جسمی صرف می کند تمرکز الزم را برای سایر امور زندگی خود ندارد. بی پرده می گویم در مشاوره های بسیاری که به مدیران و صاحبان کسب و کارهای کوچک داشته ام ،علت عدم موفقیت آنها و نداشتن سود آوریشان را در بی قیدی و مخلوط کردن کسب و کار و محیط کسب با ارضای نادرست و افراطی میل جنسی مدیران و کارکنانشان دیده ام. که این امر باعث تشتت فکری مالک یا مدیر شده و توجه و تمرکز او را بر مسائل کسب و کار وسازمانش کمتر کرده و توانایی تصمیم گیری صحیح را در زمان صحیح از وی سلب کرده است.در اینجا نمی خواهیم وارد مباحث اخالقی و شرعی بشویمکه این مسائل شخصی است وبه خود شما مربوط است اما اگر تصمیم دارید به طور واقعی زندگی و کسب و کارتان را متحول کنید باید به این نکته فکرکنید و عمیقا تالش کنید تا نیروی جنسی خود را در راه صحیح هدایت کنید.این را بدانیدکه روابط جنسی منفی انژی زندگی شما را به شدت کاهش می دهد و زمانی متوجه این امر می شوید که زمان بسیار زیادی را از دست داده اید. 2 - راه دوم رهاسازی انرژی کیمیاگر جنسی باشید،این امر دانشی است برای تبدیل تمایالت جنسی به شکل نیروهای انگیزشی ، که بتواند در خدمت به انجام رساندن دیگر کارها قرارگیرد.زمانی که بتوانید قدرت جنسی خود را مهارکنید وبرآن مسلط باشید قدرت تخیل،شهامت، خالقیت ، انگیزه و قاطعیت شما بشدت افزایش می یابد. چنانچه بخشی از این نیرو را به جهتهای دیگر هدایت کنید می توانید گامهای بلندی در راه موفقیت و کسشب ثروت مادی و معنوی بردارید. هرانسانی این قابلیت را دارد که بخشی از میل جنسی اش را به اشتیاقی سوزان و پویا برای نیل به موفقیت و کسب ثروت تبدیل کند.این قابلیت درصورتی در شما رشد می کند که حقیقتا آن را بخواهید.شاید اغلب مردم فقط جنبه فیزیکی این نیرو را در نظر می گیرند. و زمانی نیروی جنسی خود را درجهت سازنده به کار می گیرند که به سن میان سالی رسیده اند . درطبیعت برای گیاهان وحیوانات فصول خاصی برای فعالیت جنسی وجود دارد امابرای انسان این فعالیت در هرزمانی مطرح است .وشاید به همین دلیل است که میل جنسی برای بسیاری از انسانها مشکالتی را به بار می آورد.عده ای ممکن است به دالیل مختلف خود را ازآن غافل کنند وعده ای دیگر این غریزه را به فساد بکشانند. درهردو حالت این نیروی قدرتمند معنای واقعی خود را ازدست می دهد.دربرخی تفکرها این میل را بعنوان گناه کبیره مطرح می کنند وجهنم ومیل جنسی را همسو باهم مطرح می کنند.بعضی اعتقاد دارند با سرکوب میل جنسی راه سعادت و نجات روح را در پیش می گیرند ولی واقعیت این است که با این کار روحشان را پژمرده می کنند ازطرفی دیگر دربعضی جاها مثال در توالت های عمومی یا برخی سایت ها مطالبی را مشاهده می کنیم که ناشی از نگرش منحرف وتاسف بار عده ای نسبت به میل واالی جنسی است.بیشتر مردم در مورد غریزه ی جنسی دچار افراط و تفریط هستند.ودرمورد توصیف فیزیکی میل جنسی اغلب حتی متوجه ارتباط تنگاتنگ روح وجسم نمی شوند. وقتی شما میل جنسی را بعنوان یک نیروی عظیم خالق درنظربگیرند ،نیروی خالقی که نه تنها موجب تولید مثل می شود بلکه باعث خلق تمامی دستاوردهای باشکوه وماندگار نیز می گردد. درآن صورت آمادگی آن را دارید که بفهمید تبدیل میل جنسی چه کاری می توتند برای شما انجام دهد. تبدیل میل جنسی عبارت است از متمرکز ساختن نیروی جنسی در دیگر کانالها و افزایش بی حد و حصر نیروی دستیابی به موفقیت و ثروت.این امر به هیچ عنوان به معنای کم کردن نیروی جنسی نیست بلکه به معنای تغییر حالت این نیرو است. تبدیل میل جنسی به معنای متمرکز ساختن مغناطیس شخصی است که در واقع با نیروی جنسی تفاوتی ندارد .مغناطیس شخصی ریشه در تمایالت جنسی شخص دارد. انسانهای موفق از میل جنسی باالیی برخوردارند کسانی که درتمام کارهایشان وبین تمام اقشار مردم به موفقیت های بزرگ دست می یابند ازتوان جنسی باالیی برخوردارند که هرکجا بخواهند آن را به نیرویی کارساز تبدیل می کنند.حتی ممکن است آنها ندانند چگونه این کار را انجام می دهند، اما به هرحال این کاری است که انجام می دهند لیت فعا ی هب جنس روی نی ل ی بد ی ت ی واان ت فقیت و م ی راز ا ت صل فقیت و رثوت اس و م جهت ی رد درهرنسلی تعداد کمی پیانیست یا ویولونیست بزرگ در سطح جهان وجود دارد،اگرچه ممکن است درهر نسل چند صد نفر خوب ساز بنوازند اما تعداد معدودی هستند که چیزی بیشتر ازبقیه دارند وآن عبارتند از قابلیت تبدیل موفقیت آمیز تمایالت جنسی به نیرویی کارساز. این موضوع درمورد هر نوع تخصصی صادق است. این مسآله درمورد تمام افراد موفق، دانشمندان، رهبران سیاسی ، ورزشکاران و صنعتگران و کارآفرینان صادق است.واقعی وجود دارد که یک بنا با نیروی جنسی باال می تواند درهر روز حدود دوبرابر بیشتر از بنایی که میل جنسی باالیی ندارد دیوار بچیندالبته به شرط آنکه هنر تبدیل میل جنسی به نیروی کارساز را بداند. درطول تاریخ افراد برجسته در زمینه های مختلف به داشتن میل جنسی باال مشهور بوده اند این مطلب با مطالعه داستان زندگیشان روشن می شود. ازجمله این افراد: جورج واشمگتن بنیامین فرانکلین ویلیام شکسپیر آبراهام لینکلن آلبرت انیشتن نیچه توماس ادیسون کوروش کبیر سعدی زکریای رازی این افراد قربانی میل جنسی نشدند، بلکه از آن سود بردند. آن ها نیروی جنسی را به نیرویی برای انجام کارهایشان تبدیل کردند.شما نمی توانید در طول تاریخ تمدن بشریت پیدا کنید که به موفقیتی بزرگ دست پیدا کرده باشد وآن موفقیت از طبیعت جنسی اش ناشی نشده باشد..این اصل در مورد تمام بزرگان، دانشمندان و رهبران بزرگ صادق است. ی جنس ل می بدون ی ماند م ی ق شده با ن کشف ر بش ی اهی ی واان ت ی از عظم ش ا بخ . اغلب ما الهاماتی در طول زندگی داشته ایم که در مواردی اظطراری به داد ما رسیده است و اغلب ازآن به عنوانم ندای درونی یا حس ششم یاد می کنیم . این استعداد خالق مغز را از بعد محدودیت های معمولش خارج می کند.این قابلیت در واقع آنتن گیرنده روانشناختی آن دسته از الهاماتی است که آن را حدس می نامیم . این قابلیت اغلب رهنمودهای ارزشمندی را به گوش ذهن ما می رساند. اغلب دانشمندان و بزرگان تاریخ در طول زندگی خود هنگامی که به بن بست می رسیدند خود را درموقعیتی قرار می دادند که تمام نیروی خود را برآن مسئله متمرکز می کردند .مثال ادیسون در اتاق کارش تختی سنگی داشت که هرگاه به مشکل می خورد روی آن دراز می کشید و فکر خود را از آن مسئله خالی می کرد و خود را درحالت آرامش و تمرکز فکر قرار می داد و منتظر الهام درونی می ماند. دکتر المر گیتس یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بوده که بیش از دویست اختراع به ثبت رسانده روشی مشابه داشت او اتاقی داشت به نام " اتاق ارتباطات شخصی" که اتاقی تاریک و آرام و بی سروصدا بود که درآن یک میز کوچک ، کمی کاغذ و چند مداد وجود داشت.او آنجا پشت میزش می نشست و روی عوامل ناشناخته ی اختراعی که در ذهنش بود تمرکز می کرد.طولی نمی کشید که ایده هایی درمورد عوامل ناشناخته ی اختراعش به ذهنش می آمد. تمرکز ارام نیروهای درونی کمک می کند تا دانش های گوناگون و درهم از راه ضمیر ناخودآگاه فراخوانده شود وبه صورت الگوهایی دربیاید که پیش از این هرگز دیده نشده است.درعین حال فراتر از این موضوع ، عامل ناشناخته ای وجود دارد که به تمام موضوع زندگی می بخشد. آیا این جریان می تواند به گونه ای عملکرد میل جنسی باشد؟در پاسخ باید گفت درحالی که تمام دنیا نر وماده است وحتی بلوک های سازنده اساسی جهان اجزای متضادی هستند که مدام با یکدیگر درحال کنش متقابل هستند، چه بسا پاسخ این سوال مثبت باشد. تبدیل میل جنسی به هیچ وجه به عمل طبیعی میل جنسی )که دریک زمان مناسب انجام می گیرد( ربطی ندارد، اما وقتی این نیرو تبدیل می شودف دیگر تمایلی به عمل فیزیکی وجود ندارد، بدین ترتیب کار دیگری که به مراتب حیاتی تر و مهم تر است با همان نیرو انجام می شود. 
  • شروع آموزش مبتدی کلیک

1398/2/19
اطلاعات تماس
نامامیر حسین احسانبخش
تلفن۰۱۳-۳×××۵۴۰۱callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۱×××۱۰۹۱callتماس بگیرید
وبسایت
استانگیلان


محصولات مشابه