ظهورو نقش روابط عمومی در بازاریابی

روابط عمومی یک از اجزاءآمیخته ترفیع است که عبارتند از تشویق غیر شخصی،تقاضا برای یک محصول،خدمت ،یک کارکرد و رویکرد مدیریتی است که بر روابط و ارتباطاتی که افراد و سازمان ها با دیگر گروهها و عامه مردم دارند تمرکز می کند و به دنبال ایجاد رضایت دو طرفه است.
هدف از نگارش این مقاله پرداختن به این موضوع است که آیا در عصر حاضر دوران تبلیغات خاتمه یافته و دوره روابط عمومی آغاز شده است ؟ یا لازم است تعاملی را بین این دو برقرار کرد؟ و نهایت اینکه بنگاههای اقتصادی و موسسات غیر انتفاعی در راستای فعالیتهای ترویجی خود در آینده باید از چه روندی پیروی کنند؟
 در حال حاضر به هرسویی که نگاه می کنیم شاهد اجرای برنامه های مختلف بازاریابی با محوریت تبلیغات برای اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب خریداران هستیم، در این میان برنامه های روابط عمومی به عنوان ابزارهای کارآمد و موثر در زمینه ترویج و پیشبرد (Promotion Mix) از اهمیت بسزایی در تحقق اهداف بازاریابی شرکتها برخوردار است.
عمده ترین وظیفه روابط عمومی ،مدیریت شهرت و آوازه شرکت و کمک به ایجاد رضایت عمومی در خصوص فعالیتهای موسسه های تجاری است.امروزه فضای کسب و کار آنچنان رقابتی گشته که نمیتوان رضایت عمومی را برای همیشه داشت بلکه باید آنرا دائماً بدست آورد.
قاعده اساسی روابط عمومی خوب این است
چیزی را خوب انجام دهید و سپس درباره آن صحبت کنید.
منبع:مدیر سبز

۰۶ مهر ۱۳۹۲


محصولات مشابه