تعیین نقش کارکنان در سازمان با آجر!

اگر دارای کارکنان جدیدی بوده و قصد دارید تصمیم درباره نقش کارکنانتان در سازمان تصمیم‌گیری کنید گام‌های زیر را انجام دهید:

۱- چهارصد آجر را در اتاقی بسته بگذار.

۳- کارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند.

۳- آنها را ترک کن و بعد از شش ساعت برگرد.

سپس موقعیت ها را تجزیه تحلیل کن:
اگر آنها در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش حسابداری بگذار.
اگر آنها برای دومین بار در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش ممیزی بگذار.
اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذار.
اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذار.
اگر آنها آجرها را به سمت یکدیگر پرتاب می کنند آنها را در بخش اداری بگذار.
اگر خواب هستند، آنها را در بخش حراست بگذار.
اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.
اگر آنها سعی می کنند با آجرها ترکیب های مختلفی ایجاد کنند و مدام جستجوی بیشتری می کنند ولی هنوز یک آجر را هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.
اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگذار.
اگر آنها به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذار.
اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده!

شرح حکایت:

مدیریت خوب باید آگاهی کامل از توانایی های اعضای تیم و موقعیت های سازمان داشته باشد. مشکلاتی که در قسمت های مختلف یک سازمان وجود دارد ممکن است ناشی از قرار نگرفتن افراد متخصص در پست های مشخص شده باشد.

منبع


۰۳ بهمن ۱۳۹۴


محصولات مشابه