زندگی نامه نوروز درداری(فولادی)

از ترکان ایل معروف قشقایی و زاده شهر نفت خیز گچساران در جنوب ایران هستم زندگیم تا سال های نوجوانی در کنار مردم ترک و لر همان شهر  گذشته. تحصیلات ابتدایی خویش را در همان شهر و دروان دبیرستان را  در آغاجاری و شیراز به پایان رساندم. بعد از چندین سال کار در موسسات وابسته به شرکت نفت،  در جنوب ایران برای کار به تهران مهاچرت کردم.
هم زمان با کار در یک شرکت بزرگ تولیدی در تهران ف به تحصیلات خود تا درجه کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع ادامه دادم. در شرکت مزبور به عنوان یک کارمند ساده استخدام شدم و در طول پانزده سال سابقه کار در موسسه مزبور مسئولیت های مدیریت مالی و اداری- مدیریت تولید و کارخانه در نهایت در سال 1356 به مدیر عاملی شرکت مزبور دست یافتم.
در سال 1368 وارد خدمات پژوهشی شدم و برای اولین بار در ایران نظام مدیریت مشارکتی از راه پیشنهاد کارکنان در موسسات را طراحی و در مرحله اول در شرکت های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بعد از در موسسات صنعتی و خدماتی بی شماری پیاده کردم.
این نظام در نهایت به عنوان وسیله مطلوب برای مشارکت کارکنان در سازمان ها- توسط شورای عالی اداری کشور در سال 1379  برگزیده و اجرای آن در همه ی سازمان های دولتی الزامی شد. اینک نظام پیشنهادها در دهها سازمان و شرکت تولیدی به کار گرفته می شود، سالیانه دهها هزار پیشنهاد به عنوان زاییده فکری کارکنان این سازمان ها ارایه شده و بسیاری از آنها به اجرا در می‌آیند. این کار را بعد از تربیت فرزندانم بهترین حاصل زندگیم می دانم.
چندین سال  به عنوان مشاور امور برنامه ریزی و تشکیلاتی با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همکاری داشتم. و در همین دوره سخنرانی های فراوانی در مورد مدیر مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع در موسسات، وزارتخانه، در تهران و شهرستان های ایران ایراد و کلاس های آموزشی زیادی دایر و برگزار کردم.
مقالات متعددی نیز در نشریات گوناگون در رابطه با مدیریت و منابع انسانی و مدیریت کیفیت نشر داده ام، از جمله مقالات :
1.معرفی سیستم حسابداری صنعتی  و کاربرد آن موسسات :مجله اتاق صنایع و بازرگانی  شماره 31 سال 1345
2.مدیریت کیفیت جامع-  مجله:    استاندارد و کالاهای ایرانی-سال 1371  , ، سال 
3.ارتقاء بهره‌وری از طریق مشارکت کارکنان ,  مجله  روش, ، سال 4 ، شماره 25،
4.نقش مدیران در مدیریت فرایند تکنولوژی، دومین سمینار علم توسعه و تکنولوژی،   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5.مدیریت در ژاین – مجله گزارش در چندین شماره در سال 1372-1373
6.مدیریت کیفیت جامع -  نشریه مدیران سال 1374
7.«مدیریت و شناخت خلاقیت»  ، صنعت مطبوعات شماره اسفند ماه 1371
8.ن‍ق‍ش‌ م‍دی‍ران‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌-  نشریه روش‌( ۱۲۵ ) سال 1374
9.چاپ مقالات متعدد در نشریه صنعت بهتر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سالهای 1370 -1374
و کتاب های زیر را تدوین و یا ترجمه و انتشار داده ام:
1.مدیریت در ژاپن.تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371.
2.مدیریت کیفیت جامع – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1372
3.خروج از بحران (بیماری های مدیریت) موسسه خدمات فرهنگی رسا  1375
4.مدیریت نوآوری از طریق راه نقشه فناوری سال 1389
5.تاریخ اجتماعی و سیاسی ایل بزرگ قشقایی – انتشارات تخت جمشید 1388
کتاب های در دست انتشار:
1.مدیریت چین – موسسه فرهنگی رسا
2.مدیریت مشارکتی – موسسه فرهنگی رسا
3.مدیریت و رهبری داریوش بزرگ – انتشارات تخت جمشید - قشقایی
4.ثروت های برباد رفته و مردم از یاد رفته(تاریخ نفت و نفت شهرهای ایران) تخت جمشید
5.تاریخ گمشده قوم قشقایی – تخت جمشید- تخت  قشقایی

منبع:مدیر سبز

۲۰ آبان ۱۳۹۲


محصولات مشابه