اخلاق و تولید اقتصادی

 یکی از راه های کسب مزیت رقابتی، تولید اقتصادی با رعایت اصول اخلاقی است. پیاده سازی مدیریت اخلاقی موجب می شود کارکنان به پندار نیک مجهز شوند. منظور از پندار نیک همان توانایی شناخت است. برای شکوفایی اخلاق انسانی نیاز است به پنج پندار زیر توجه شود:
1-    پندار سامان بندی که به ما توانمندی سیستمی فکر کردن و عمل کردن را می دهد.
2-    پندار کلان نگری که قدرت جمع بندی، نتیجه گیری و ترکیب بین مولفه های کسب و کار را می دهد.
3-    پندار نوآوری که دنبال کردن فکری تازه، راهکار تازه، نویابی، ریسک کردن و کشف کردن از دستاوردهای آن است.
4-  پندار مردم داری، که سعی دارد دیگران را بفهمد و با آنها پیوند بخورد. آدم مردم دار از سروکار داشتن با آدم های گوناگون شاد می شود.
5-  پندار دستکاری که هویت مستقل آن با گستراندن مردم داری پیدا می شود. آدم دستکار از خودش می پرسد من می خواهم چگونه کسی باشم؟ چگونه کارمندی؟ چگونه شهروندی؟
     به طور کلی مدیریت اخلاقی از طریق سازوکار های زیر به تولید اقتصادی کمک می کند:
-         خودکنترلی بدون صرف وقت مدیریتی
-         صرفه جویی خودجوش در هزینه ها
-         حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده
-         کاهش دوباره کاری ها و ضایعات
-         مسئولیت پذیری برای ارتقا کیفیت
-         احساس تعلق به کار و تولید. 
مرجع : متحدپرچ
۳۱ خرداد ۱۳۹۶


محصولات مشابه