مدیریت مالزیایی

درباره مدیریت ژاپنی و مدیریت آمریكائی بسیار خوانده و شنیده اید اما راز و رمز موفقیت و اقتدار كشورهائی همچون مالزی كه طی دهه های گذشته، جهش بی نظیری در رشد و توسعه اقتصادی داشته اند، به صورت جدی و فراگیر مورد بررسی و كالبد شكافی مدیریتی قرار نگرفته و یا اگر هم انجام شده باشد، شهرت نیافت و در دسترس قرار نگرفت.

 در مالزی، «بهره وری» عامل اصلی توسعه ملی كشور محسوب می شود و مدیران این كشور ملزم هستند توسعه ملی را از طریق ارتقای «بهره وری كل عوامل» دنبال كنند. آنها معتقدند مردم با افزایش بهره وری می توانند سازمان های بهره ور بسازند و به وسیله آن سازمان ها می توانند اقتصاد مورد نظر خود را ارتقا بخشند كه سود این بهره وری در سطح كشور به مردم خواهد رسید و این چرخه پیوسته ادامه پیدا خواهد كرد.

راهكار كشور مالزی برای توسعه، استراتژی لبخندهاست. آنان برای این كار از حروف واژه SMILES كه به معنی لبخندهاست بهره برده و برای هر كدام از حروف این كلمه تعریفی را مطرح می كنند كه افراد با به كارگیری آنها در پایان لبخند خواهند زد:

ُS از واژه Strategy، به معنی آینده نگری، دوراندیشی، راه رسیدن به هدف

M از واژه Measurement ، به معنی اندازه گیری

I از واژه Innovation ، به معنی نوآوری

L از واژه Learning ، به معنی دانش اندوزی

E از واژه Enviroment ، به معنی نگهداری محیط زیست و دوست داشتن آن

S از واژه Salary ، به معنی حقوق و دستمزد است.

بنا به اعتقاد آنها با اجرای موارد شش گانه فوق، بهره وری در سازمان پدید خواهد آمد و ارتقای بهره وری، موفقیت سازمان ها را به دنبال خواهد داشت. سازمان های موفق، كشور را سعادتمند می كنند و كشور سعادتمند، مردم خوشبخت خواهد داشت و این امر، خوشبختی، شادی، نشاط و لبخند به همراه می آورد.

منبع:

http://www.mgtsolution.com/olib/453000092.aspx

۳۰ مرداد ۱۳۹۵


محصولات مشابه