جایگاه و نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بازاریابی

چکیده
ارزشمندی فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در کسب و کارها و صنعت بازاریابی هیچگاه بیشتر و چشمگیرتر از امروز نبوده است. کسب و کارهای کوچک و بزرگ بطور یکسان میتوانند سیستم های اطلاعات جغرافیایی را به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری و اجتناب ناپذیر در انتخابهای مختلف، تحلیل مناطق بازاری، مدیریت مناطق فروش، نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان، مسیریابی فروش و خدمات و نیز تدوین استراتژیهای تجاری بدانند و از آن استفاده کنند.

در این مقاله ابتدا ارکان یک سیستم بازاریابی الکترونیکی بر مبنای اطلاعات جغرافیایی، معرفی و بررسی میشود و سپس عملکرد مؤفّق سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در هدایت و مدیریت فعّالیّتهای سازماندهی شده تبلیغیِ هدفدار بازاریابی، به تفصیل مدل می گردد.

در مرحله بعد GIS به عنوان یک ابزار یکپارچه سازی بررسی میشود. این مدل در نهایت منجر به ایجاد یک هسته یکپارچه کنندۀ اجزاء گوناگون چهار p مختلط بازاریابی و ایجاد قدرت تصمیم گیری استراتژیک بازاریابی می شود (5ps). در پایان مقاله نیز به نقش GIS در بازاریابی الکترونیکی و در بازاریابی مستقیم اشاره می شود. در این مقاله میزان توانمندی یک سیستم بازاریابی مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی در پاسخگویی به کلیّۀ سناریوهای بازاریابی بررسی و تحلیل میشود.

مقدّمه
کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه سرویس دهی، محلهایی برای فروش و مسیرهای تحویل که بتواند در یک نقشه دیده شده و تحلیل گردد، میباشد. در این مقاله یک سیستم مدیریت بازاریابی الکترونیکی براساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی پیشنهاد می گردد.
یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات متفاوتی است که براساس اطلاعات مکانی و توصیفی .
می تواند دنیای پیرامون ما را مدلسازی کرده و به تصویر بکشد. GIS با کمک توابع توانمندی که دارد می-تواند باعث تصمیم گیری های دقیق و مدیریت بهینه منابع و رفتارها شود. برآوردهای معتبر نشان داده است که 80% از اطلاعاتِ مربوط به عوارض ، وابسته به مکان و موقعیت آنهاست [ ]. با این دیدگاه هیچ حد و مرزی برای کاربردهای سیستمهای اطلاعات مکانی قابل تصوّر نیست.

ارزشمندی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در کسب و کارها و صنعت بازاریابی هیچگاه بیشتر و چشمگیرتر از امروز نبوده است. کسب و کارهای کوچک و بزرگ بطور یکسانی می توانند سیستمهای اطلاعات جغرافیایی را به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری و اجتناب ناپذیر در انتخابهای مختلف، تحلیل مناطق بازار، مدیریت مناطق فروش، نمایش و به تصویرکشیدن مشتریان، مسیریابی فروش و خدمات و نیز تدوین استراتژیهای تجاری بدانند و از آن استفاده کنند.

در اینجا اهمیت استفاده از GIS در ابعاد مختلف کسب و کار و صنعت بازاریابی کشور به-عنوان یک بستر و زیرساخت مناسب و بسیار قوی که موجب توسعه تجارت الکترونیکی می گردد، مورد تأکید قرار می گیرد. در مقاله خواهیم دید که استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی چگونه می تواند به داشتن یک بازاریابی مؤفّق کمک کند.

GIS یکی از فناوری های نوین اطلاعاتی است که دارای تحلیلگرهای قوی و بسیار توانمند برای نظارت، ارزیابی، مدیریت، بهینه دسازی و پیاده سازی صحیح یکپارچگی در کلیّه سازمانها، بدون محدودیت های وابسته به نوع عملکرد و فعالیّتهای آن سازمانها می باشد. GIS دارای تحلیلگر کسب و کار، تحلیلگر شبکه، تحلیلگر مکانی ، تحلیلگر سه بعدی و بسیاری تحلیلگرهای دیگر برای پیاده سازی و مدیریت سیستمهای یکپارچه مختلف از جمله یک سیستم کامل کسب و کار است.

شرکتهایی می توانند در عصر حاضر و در بازار امروز به رقابت بپردازند که با زبان و ابزارهای آن آشنا باشند. اینترنت توانسته است تعاریف مصطلح استراتژی و رقابت را دگرگون سازد. در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعات است، شرکتها و کسب و کارهایی که می خواهند در تجارت بویژه تجارت الکترونیک مؤفّق باشند باید دارای توانمندیهای لازم برای یک بازاریابی قدرتمند در محیط های الکترونیکی و مجازی بوده و باید به دیدگاههای جدید در این رابطه دست یابند.

منبع:خانه سبز

۱۲ آبان ۱۳۹۲


محصولات مشابه