نوآوری، خلاقیت نیست، بلكه فرایندی است كه باید مدیریت شود!


بسیاری از مدیران بر این باورند كه نوآوری برآیند طوفان فكری ایده هاست. اما استر بالدوین از شركت اینتل معتقد است كه ابزارهای اندازه گیری، جدیت، و فن آوری اطلاعات می باید درگیر فرایند نوآوری شود تا شركت ها به رشد پایدار نایل آیند.

بسیاری از مدیران بر این باورند كه نوآوری برآیند طوفان فكری ایده هاست. اما استر بالدوین از شركت اینتل معتقد است كه ابزارهای اندازه گیری، جدیت، و فن آوری اطلاعات می باید درگیر فرایند نوآوری شود تا شركت ها به رشد پایدار نایل آیند.

نوآوری به مانند "كیفیت" مفهوم چندان مانوسی به نظر می رسد. به سختی می توان آن را اندازه گیری كرد؛ اما یكی از كارهای استر بالدوین در شركت اینتل به كار گیری فناوری اطلاعات به منظور غربال، ثبت و تحلیل ایده های نوآورانه است. او معتقد است كه می توان نوآوری را به مثابه دیسیپلین فراگیر شركتی مدیریت كرد.

نوآوری، در خلاقیت خلاصه نمی شود، بلكه یك قابلیت مدیریتی است. درست به مانند كیفیت، فرایند نوآوری را نیز می باید اداره كرد. این فرایند شامل مراحل مختلفی می شود، از حس نیاز تا ایده ای برای رفع نیاز و سپس ایجاد نمونه محصول و اثبات فرضیه هایی كه داشته اید . كلیه این عوامل منجر به تغییراتی در طراحی وتوسعه، تولید، بازاریابی و حتی مدل كسب وكار شركت می شود.

نوآوری فناوری اطلاعات، از سوی دیگر، اجازه می دهد تا از پیشرفت های تكنولوژی بهره گیرید و از ابزارهایی برای بهره وری بیشتر، عملكرد سریع تر، ارزان تر و هوشمندانه تر استفاده كنید. ابزارهای فناوری اطلاعات، اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد و خرد تجاری را برای اتخاذ تضمیمات عاقلانه تر تقویت می كند.

مثال ساده ای در این مورد را در نظر بگیرید. در گذشته مدیران از جعبه پیشنهادات استفاده می كردند تا نظرات كاركنان و مشتریان را در موارد مختلف جویا شوند. اما مرور این پیشنهادات به كابوسی برای مدیران مبدل می شد چون هیچ نقطه تمركزی وجود نداشت. اما با استفاده از پایگاه های داده كه ابزاری برای ثبت نظرات است، هم می توان ایده ها را ثبت و هم آنها را طبقه بندی كرد. به طور مثال مدیر در پی ایده هایی در مورد موضوع "الف" است، اما ایده های دریافتی در مورد موضوعات "ب"، "ج" و یا "دال" نیز هستند. از آنجا كه موضوع مورد علاقه "الف" است، نمی خواهیم كه در گیر دیگر موضوعات شویم و نمی خواهیم كه آنها را نیز از دست بدهیم. نرم افزاری كه در این مورد قابل استفاده است می تواند موضوعات غیر قابل استفاده را فیلتر كند و تنها مباحث مورد نظر را نشان دهد بدون اینكه دیگر موارد مفقود و یا برای همیشه حذف شود.

بدین ترتیب می توان با ابزار فناوری اطلاعات، فیلتر، ثبت و تحلیل داده را انجام داد. ابزارهایی كه برای این كار وجود دارد 10 سال پیش در دسترس نبود. این تنها شركت های تكنولوژی نیستند كه از فناوری اطلاعات برای بهینه سازی تصمیمات و فرایندهایشان استفاده می كنند. بقا در عرصهء تجاری ایجاب می كند شركت ها نوآوری را به مثابه یك فرایند مستمر و قابل بهبود در نظر گرفته و ابزارهای فناوری اطلاعات مناسب با آن را بكار گیرند.
شركت هایی كه نوآوری را فرایند نمی دانند ممكن است مولد نوآوری های شگرفی باشند، اما این نوآوری ها قاعدتاً درسیلوهای منزوی همانند واحدهای تحقیق وتوسه و یا تحلیل بازار به وقوع می پیوندد و در بستر سازمانی نهاینه نمی شود. شركت ها می باید در كنار در نظر گرفتن نوآوری به عنوان یك فرایند مستمر، در پی ایجاد انگیزه برای كاركنانی كه مروج نوآوری هستند، باشند. همچنین استفاده از شبكه ها برای برقراری ارتباط بین افراد و ایجاد برهم افزایی بین افكار ایشان قابل توصیه است. ابزارهای فناوری اطلاعات همچون رسانه های اجتماعی و سایت های شبكه های اجتماعی می تواند پویش لازم را در زمینه ایجاد ارتباط و برقراری سینرژی عقاید ایجاد كند.

جای تردیدی نیست كه مدیران نمی توانند در جریان كلیه روندهای نوین فناوری اطلاعات باشند. با این وجود اینترنت به روز آوری مدیران را تا حد زیادی تسهیل كرده است. قویاً توصیه می شود مدیران روندهای جدید را به صورت آنلاین تعقیب كنند. همین مورد "نوآوری به مثابه یك دیسیپلین" یا "نوآوری به مثابه یك روند" را در نظر بگیرید.
منبع:همکاران سیستم

۱۶ شهریور ۱۳۹۲


محصولات مشابه