روتیواتور

تماس با این شرکت

روتیواتور


پذیرش و اعطای نمایندگی فروش در شهرستانها تخفیف ویژه وارسال رایگان به سراسر کشور دارای تاییدیه تولید از مرکز توسعه جهاد کشاورزی صدور پیش فاکتور جهت دریافت تسهیلات بانکی

شرکت تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی رباط اسبو بابل

  • شرکت معتبر
  • تاریخ ثبت شرکت: 1395/1/1
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت شرکت: تولید کننده , توزیع کننده و عمده فروش
  • مکان: استان مازندران
  • در زمینه: ماشین‌آلات
  • نوع شرکت: خصوصی

شرکت تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی رباط اسبو بابل


۱۳۹۵ شماره روزنامه: ۲۰۷۷۴ شماره صفحه روزنامه شهرستان: ۲۵ /۰۴/ تاریخ انتشار: ۱۳
صفحه ۱ از ۲
تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در PDF این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل
انتهای آگهی مراجعه نمایید
رفع مسئولیت
مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی
که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت )شرکتها( در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی
تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید .لهذا
این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و
ندارد.
تاریخ نامه اداره ثبت: ۳ / ۴ / ۱۳۹۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۰۳۴۳۰۰۰۵۱۴
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی رباط اسبو بابل درتاریخ ۰۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۸ به شناسه ملی
۱۴۰۰۵۹۴۹۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:
تولید انواع ادوات کشاورزی.اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.اخذ کمک وهدایای نقدی وغیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و حقوقی.تودیع وجوه به حساب
سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها.مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی با اولویت تعاونیها.سرمایه گذاری و خرید سهام
اتحادیه تعاونی مربوطه و سایر شرکتها وموسسات عمومی، تعاونی ویا خصوصی.مشارکت دادن اعضا وخصوصا مدیران تعاونی در
دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید وخدمات.تبصره ۱ : در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع
تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد مکلف به اخذ آن است. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: بابل
جاده قدیم آمل روستای اسبوکلا جنب تالار بهار نارنج سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که
تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸ / ۳۴۰۱ مورخ ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بابل پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی رباط جزی با شماره ملی
۲۰۶۴۳۶۴۴۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهیمه مجرد اسبوئی با شماره ملی ۲۰۶۴۳۸۱۲۶۰ به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رباط جزی به شماره ملی ۲۰۶۴۱۸۲۳۷۳ به سمت منشی هیئت مدیره)همگی بعنوان اعضای
اصلی( و آقای اکبر رباط جزی با شماره ملی ۲۰۶۱۷۴۲۷۱۸ و خانم سیده مریم رباط جزی با شماره ملی ۴۹۸۹۵۴۴۳۷۴ بعنوان
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل
چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای مرتضی رباط جزی )مدیرعامل( و خانم فهیمه مجرد اسبوئی)نایب رئیس(و مهر
شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مرتضی رباط جزی)مدیرعامل( معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده عاطفه هاشمی اسبو به شماره ملی ۲۰۶۴۳۹۶۳۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین
حیدریان اسبو به شماره ملی ۲۰۶۱۹۴۹۸۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
شماره پیگیری : ۹۵۰۴۰۶۶۵۱۹۹۵۶۲۸
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12877780
لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:
۱۳۹۵ شماره روزنامه: ۲۰۷۷۴ شماره صفحه روزنامه شهرستان: ۲۵ /۰۴/ تاریخ انتشار: ۱۳
صفحه ۲ از ۲
تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در PDF این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل
انتهای آگهی مراجعه نمایید
رفع مسئولیت
مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی
که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت )شرکتها( در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی
تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید .لهذا
این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و
ندارد.
 روتیواتور
گاوآهن
دیسک چرخشی وغیر چرخشی

بلبرینگ
چرخ دنده
چرخ زنجیر
زنجیر
اطلاعات تماس
ناممرتضی رباط جزی
تلفن۰۱۱-۳×××۳۸۵۹
همراه۰۹۱۱×××۹۰۸۹
استانمازندران
آدرسبابل_کیلومتر 7 جاده قدیم آمل روستای اسبوکلا جنب تالار بهار نارنج