شرح خدمات تستهای پیش از راه اندازی و خدمات نصب و راه اندازی نیروگاه گازی  و خورشیدی

شرح خدمات تستهای پیش از راه اندازی و خدمات نصب و راه اندازی نیروگاه گازی و خورشیدی

تماس با این شرکت

شرح خدمات تستهای پیش از راه اندازی و خدمات نصب و راه اندازی نیروگاه گازی و خورشیدی


مقدمه تمام تجهیزات الکتریکی نیروگاه از قبیل ژنراتور و موتور و تابلوها باید به تفکیک مورد تست و بازبینی قرار بگیند، عمده تستهای مورد نیاز در فهرست زیر آورده شده اند. 1-ژنراتور و سیستم تحریک 1-1-تست مقاومت اهمی 1-2-تست مقاومت عایقی(تست میگر) 1-3-تست سرج 1-4-تست های پات 2- تجهیزات و تاسیسات هدف از این آزمون اطمینان از عملکرد صحیح سایر تجهیزات و تاسیسات موجود در سیستم است. در این آزمون قسمت¬های مختلفی از سیستم که وجود نقص در هر یک از آن¬ها می¬تواند عملکرد کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد بررسی می¬شوند. 2-1- سیستم زمین - بازدید سراسری از استقرار و نصب صحیح - بازدید سراسری از اندازه و نوع هادی - بازدید سراسری از اتصالات و پست¬ها، شامل اتصال به الکترودهای زمین، سازه¬های فلزی، نقطه جوش، تطابق جنس فلزات در نقاط اتصال و ... - کنترل پیوستگی شبکه زمین - اندازه¬گیری هدایت الکتریکی اتصالات زمین - اندازه¬گیری مقاومت کل شبکه زمین - اندازه¬گیری ولتاژ تماس و ولتاژ گام 2-2- باس¬بارها و سیم¬کشی هوایی - کنترل ظاهری نقاط اتصال باس¬بارها و سیم¬ها - کنترل اتصال صحیح فازها - اندازه¬گیری مقاومت الکتریکی اتصالات برای حداقل 5 اتصال از هر نوع - کسب اطمینان از اتصال صحیح شبکه حفاظت هوایی به بدنه سازه¬ها و اتصال پای سازه به شبکه زمین - کسب اطمینان از صحت اتصالات سیم¬های هوایی و باس¬بارها 2-3- ترانسفورماتور اصلی - کنترل وضعیت استقرار روی فنداسیون یا ریل - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از صحت نصب متعلقات و وضعیت مناسب تمام قسمت¬ها - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه با شبکه زمین یا عایق بودن بدنه در صورت استفاده از TANK PROTECTION - آزمایش مقاومت عایقی با مگر - اندازه¬گیری نسبت تبدیل در تمام تب¬ها - اندازه¬گیری تعیین رابطه برداری در تپ اصلی - اندازه¬گیری جریان بی¬باری در تمامی تب¬ها و سطح ولتاژها - آزمایش دی¬الکتریک روغن - اندازه¬گیری مقاومت اهمی سیم¬پیچ¬ها در تمام تب¬ها - آزمون ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی، شامل نسبت تبدیل، کنترل پلاریته، مقاومت عایقی و منحنی اشباع - آزمون عملکرد دستی و مکانیکی تب¬چنجر، شامل اینترلاک¬ها و نشان¬دهنده¬ها - آزمون عملکرد الکتریکی تب¬چنجر، شامل اینترلاک¬ها و نشان¬دهنده¬ها - آزمون عملکرد تب¬چنجرهای موازی، شامل اینترلاک¬ها و نشان¬دهنده¬ها - اندازه¬گیری امپدانس در تب¬های مختلف - آزمون مقاومت عایقی مدارهای کنترل و کمکی با مگر - آزمون تابلوهای کنترل از نظر عملکرد، متعلقات و سیم¬بندی - آزمون تابلوهای کمکی از نظر عملکرد متعلقات، حفاظت¬ها و سیم¬بندی - آزمون ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی، شامل نسبت تبدیل، کنترل پلاریته، مقاومت عایقی و منحنی اشباع - آزمون عملکرد تابلوههای کمکی و کنترل - آزمون عملکرد تجهیزات ابزار دقیق و کالیبره¬نمودن آن¬ها شامل نشان¬دهنده¬ها، وسایل اندازه¬گیری و وسایل حفاظتی - آزمون عملکرد بوخهلز - آزمون عملکرد شیرآلات، کنترل وضعیت لوله¬کشی و کنترل وضعیت مخزن انبساط - کنترل وضعیت خشک¬کننده هوا( سیلیکاژل) - کنترل وضعیت بوشینگ¬ها - کنترل اتصال ¬کوتاه ثانویه ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی که در مدار هستند و اتصال کوتاه بودن ثانویه ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی که در مدار نیستند. - کنترل اتصال صحیح و مناسب نول به شبکه اتصال زمین - کنترل عدم وجود نشتی روغن 2-4- کلید قدرت الف) آزمون¬های مشترک برای انواع کلیدها - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از صحت استقرار و نصب صحیح، کنترل اتصالات الکتریکی و مکانیکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه با شبکه زمین - آزمایش مقاومت عایقی - اندازه¬گیری مقاومت کنتاکتهای اصلی - اندازه¬گیری زمان¬های قطع و وصل - اندازه¬گیری سرعت کنتاکت¬ها - اندازه¬گیری هم¬زمانی عمل پل¬ها - آزمون قطع اضطراری ( دستی ) هنگام قطع ولتاژ تغذیه مدار کنترل - آزمون اینترلاک¬های مکانیکی - آزمون آنتی پمپینگ - آزمون عملکرد ابزار دقیق¬ها و کالیبره¬نمودن آن¬ها، شامل نشان¬دهنده¬ها وسایل اندازه¬گیری و وسایل حفاظتی - آزمون مقاومت عایقی مدارهای کنترل و کمکی با مگر - آزمون تابلوهای کمکی از نظر حفاظت، متعلقات و سیم¬بندی - کنترل اتصال کوتاه نبودن ثانویه ترانسفورماتورهای جریان - کنترل اتصال ¬کوتاه ثانویه ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی که در مدار هستند و اتصال کوتاه بودن ثانویه ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی که در مدار نیستند. ب) آزمون¬های اختصاصی کلیدهای گازی ( SF6) - آزمایش نشتی گاز - اندازه¬گیری روزانه فشارگاز تا حصول اطمینان از عدم نشت - اندازه¬گیری رطوبت گاز - اندازه¬گیری مقدار هوا در گاز د) آزمون¬های اختصاصی کلیدهای فشار هوا و مکانیزم هوای فشرده ( نیوماتیک ) - آزمایش عملکرد سوئیچ¬های کنترل فشار و اینترلاک¬های مربوطه - آزمایش شیر اطمینان - آزمایش افت فشار هوا در حالات مختلف عملکرد کلید - آزماشی تعداد دفعات عملکرد کلید بدون پر کردن مجدد مخزن هوا - اندازه¬گیری زمان¬های سیکل عملکرد موتور کمپرسور - آزمایش نشتی هوا - اندازه¬گیری جریان در موتور کمپرسور ه) آزمون¬های اختصاصی مکانیزم هیدرولیکی - آزمون¬های اختصاصی مکانیزم هیدرولیکی - اندازه¬گیری فشار اولیه گاز نیتروژن - آزمایش عملکرد سوئیچ¬های کنترل فشار و اینترلا¬ک¬های مربوطه - آزمایش شیر اطمینان - آزمایش فشار روغن در حالات مختلف عملکرد کلید - آزمایش تعداد دفعات عملکرد - اندازه¬گیری جریان موتور پمپ روغن - آزمایش نشتی روغن - آزمایش پمپ دستی - اندازه¬گیری زمان عملکرد موتور پمپ روغن و) آزمون¬های اختصاصی مکانیزم فلزی - آزمایش زمان عملکرد موتور - آزمایش شارژ دستی فنر - آزمایش تعداد دفعات عملکرد - اندازه¬گیری و تنظیم دامپینگ 2-5-سکسیونر و تیغه زمین - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از صحت استقرار و نصب صحیح، کنترل اتصالات الکتریکی و مکانیکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - آزمایش عایقی با مگر - اندازه¬گیری مقاومت کنتاکت¬های اصلی و مقاومت کنتاکت¬های تیغه زمین - آزمایش هم¬زمانی عملکرد پل¬ها - اندازه¬گیری مقدار نیروی لازم جهت بازکردن سکسیونر - آزمون عملکرد سکسیونر و تیغه زمین - اندازه¬گیری زمان عمل باز و بست کامل سکسیونر توسط موتور - آزمون¬های اینترلاک¬های مکانیکی و الکتریکی در حالات دستی و موتور - آزمون¬های اینترلاک¬های مکانیکی و الکتریکی بین تیغه زمین و سکسیونر - آزمون اینترلاک¬های الکتریکی بین تیغه زمین و ولتاژ فشار قوی - آزمون عملکرد ابزار دقیق¬ها وکالیبره¬نمودن آن¬ها، شامل نشان¬دهنده¬ها، وسایل اندازه¬گیری و وسایل حفاظتی - آزمون مقاومت عایقی مدارهای کنترل و کمکی با مگر - آزمون تابلوهای کمکی از نظر حفاظت، متعلقات و سیم¬بندی - اندازه¬گیری جریان موتور در حالات مختلف 2-6- ترانسفورماتور جریان - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - کنترل نشتی روغن و کنترل سطح روغن - آزمایش مقاومت عایقی طرف اولیه عایقی با مگر - آزمایش مقاومت عایقی طرف ثانویه عایقی با مگر - آزمایش نسبت تبدیل - اندازه¬گیری مقادیر تحریک مغناطیسی ( منحنی اشباع ) برای هر یک از دسته¬ها - اندازه¬گیری مقاومت اهمی سیم¬پیچ ثانویه - آزمایش پلاریته - کنترل اتصال کوتاه نبودن ثانویه¬های که در مدار هستند و اتصال کوتاه بودن ثانویه¬هایی که در مدار نیستند. 2-7- ترانسفورماتور ولتاژ - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - کنترل نشتی روغن و کنترل سطح روغن - آزمایش مقاومت عایقی طرف اولیه عایقی با مگر - آزمایش مقاومت عایقی طرف ثانویه عایقی با مگر - آزمایش نسبت تبدیل - اندازه¬گیری مقاومت اهمی سیم¬پیچ اولیه - اندازه¬گیری مقاومت اهمی سیم¬پیچ ثانویه - کنترل اتصال صحیح و مناسب نول به شبکه زمین - آزمون عملکرد ابزار دقیق¬ها و کالیبره¬نمودن آن¬ها، شامل نشان¬دهنده¬ها و وسایل اندازه¬گیری و حفاظتی - آزمون مقاومت عایقی مدارهای کنترل و کمکی با مگر - آزمون¬های تابلوهای کمکی از نظر حفاظت، متعلقات و سیم¬بندی 3- تابلوهای فشار متوسط - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح، عدم آسیب¬دیدگی و صحت اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - بازدید ظاهری تجهیزات داخل تابلو، کسب اطمینان از عدم آسیب¬دیدگی و کنترل اتصالات الکتریکی - آزمایش مقاومت عایقی با مگر - کنترل ترتیب فازهای فشارقوی - آزمایش، آزمون عملکرد و تنظیم کلید - آزمون عملکرد اینترلاک¬های مکانیکی و الکتریکی - آزمون عملکرد دریچه¬های انفجار و اینترلاک¬های مربوطه - آزمون ترانس¬های جریان - آزمون ترانس¬های ولتاژ - کنترل اتصال کوتاه نبودن ثانویه¬های که در مدار هستند و اتصال کوتاه بودن ثانویه¬هایی که در مدار نیستند. - آزمایش و تنظیم رله¬ها و دیگر وسایل حفاظتی - آزمون عملکرد سیستم کنترل - آزمایش و تنظیم دستگاه¬های اندازه¬گیری - آزمون عملکرد وسایل اعلام¬کننده و نشان¬دهنده - کنترل سیستم¬های گرمایش و تهویه سلول¬ها 4- تابلوهای حفاظت و کنترل الف) موارد عمومی - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از صحت نصب و استقرار - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - کنترل ترتیب و اتصال صحیح مدارهای ترانسفورمر جریان و ترانسفورمر ولتاژ - کنترل صحت پلاریته مدارهای ترانسفورمر جریان و ترانسفورمر ولتاژ - کنترل صحت تغذیه جریان مستقیم و متناوب تابلوها - اندازه¬گیری مقاومت عایقی بین ترمینا¬ل¬ها و بدنه تابلوها با مگر - کنترل سیستم¬های گرمایش و تهویه سلول¬ها ب) تجهیزات و تابلوهای حفاظت - بازدید ظاهری شامل استقرار صحیح رله¬ها و عدم آسیب¬دیدگی - بازدید و آزمون سیم¬¬بندی - آزمایش، آزمون عملکرد و تنظیم همه رله¬های حفاظتی - آزمایش، آزمون عملکرد و تنظیم دستگاه¬های فاصله¬یاب عیب - آزمایش، آزمون عملکرد و تنظیم دستگاه¬های ثبت عیب - آزمون هماهنگی عملکرد رله¬های حفاظتی با یکدیگر و با سیستم کنترل ج) تجهیزات و تابلوهای کنترل - بازدید ظاهری شامل استقرار صحیح وسایل و عدم آسیب¬دیدگی - بازدید و آزمون سیم¬بندی - آزمون عملکرد وسایل اعلام¬کننده و نشان¬دهنده - آزمون عملکرد دستگاه ثبات اتفاقات و وسایل جانبی آن - آزمایش، آزمون عملکرد و تنظیم سایردستگاه¬های ثبات - آزمون عملکرد سیستم سنکرون¬کردن - آزمایش و تنظیم دستگاه¬های اندازه¬گیری د) تابلوی تنظیم ولتاژ ترانسفورمر - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - اندازه¬گیری مقاومت عایقی با مگر - آزمایش، آزمون عملکرد و تنظیم رله¬های AVR - آزمون عملکرد و هماهنگی بین تب¬چنجر و سیستم AVR برای هر ترانسفورمر و برای ترانسفورمرهای موازی - کنترل عملکرد و هم¬زمانی بین تب¬چنجرهای فازهای مختلف ترانسفورماتورهای تک¬فاز ه) سیستم حفاظت و کنترل - آزمون عملکرد فرمان¬ها در مجموع پست - آزمون استقلال فرمان قطع کلیدها در وضعیت¬های مختلف کلیدهای کنترل - آزمون دریافت علائم صحیح در محل¬های تعیین شده - آزمون عملکرد سیستم اینترلاک - آزمون عملکرد کلیدها و سکسیونرها در وضعیت محلی و فرمان از دور - آزمون عملکرد کلیدهای انتخاب وضعیت و شستی¬ها - آزمون عملکرد مبدل سیگنال¬های ( TRANSDUCER ) 4- تابلوهای تغذیه جریان مستقیم و متناوب - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - اندازه¬گیری مقاومت عایقی با مگر - کنترل ترتیب و گردش صحیح فازها - آزمون دریافت علائم صحیح در محل¬های تعیین شده - آزمون عملکرد سیستم جریان متناوب - آزمون عملکرد سیستم جریان مستقیم - آزمایش و تنظیم کلیدها و دیگر وسایل حفاظتی - آزمون عملکرد اینترلاک سیستم تغذیه اصلی و اضطراری 5-- دستگاه¬های شارژ باتری و اینورمتر - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - اندازه¬گیری مقاومت عایقی با مگر - کنترل ترتیب و گردش صحیح فازها و قطب¬ها - آزمون دریافت علائم صحیح در محل¬های تعیین شده - آزمایش و تنظیم کلیدها و دیگر وسایل حفاظتی - آزمون عملکرد اینترلاک سیستم¬های اصلی و کنارگذر - آزمون عملکرد، آزمایش و راه¬اندازی دستگاه¬های شارژ باتری - آزمون عملکرد، آزمایش و راه¬اندازی دستگاه¬های اینورمتر - آزمون عملکرد، آزمایش و راه¬اندازی دستگاه¬های کنارگذر، کلیدهای استاتیک و سیستم سنکرون کردن - اندازه¬گیری جریان¬ها و ولتاژها در وضعیت¬های مختلف¬ - آزمون ظرفیت جریان¬دهی در وضعیت¬های مختلف - کنترل سیستم¬های گرمایش و تهویه سلول¬ها 6- باسداکت¬ها - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - اندازه¬گیری مقاومت عایقی با مگر - کنترل ترتیب و گردش صحیح فازها - کنترل آب¬بندی و باز بودن زهکش¬ها - کنترل سیستم¬های گرمایش و تهویه 7- باتری¬ها - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - کنترل تعداد سلول¬ها - کنترل سطح و غلظت الکترونیک - اندازه¬گیری ولتاژ سلول¬ها و ولتاژ کل - بازبینی جعبه فیوز و آزمون عملکرد کنتاکت¬های کمکی آن - بازبینی کلید تبدیل دستی و آزمون عملکرد کنتاکت¬های کمکی آن - آزمون عملکرد سیستم تهویه باتری خانه 8- سیستم کابل - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال صحیح غلاف و زره با شبکه زمین - بررسی ترتیب صحیح فازها - اندازه¬گیری مقاومت عایقی با مگر - بازدید سرکابل¬ها و مفصل¬ها - بازدید سربندی - بازدید و آزمون سیم¬بندی - بازدید ظاهری بسترهای کابل، به¬خصوص سینی¬ها، نردبان¬ها و دستکها - آزمون عملکرد سیستم¬ تهویه سالن کابل و تونل کابل - بازرسی زهکشی تونل¬های و کانال¬های کابل 9- سیستم روشنایی محوطه - بازدید ظاهری و کسب اطمینان از استقرار، نصب صحیح و اتصالات الکتریکی - کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین - اندازه¬گیری مقاومت عایقی با مگر - کنترل ترتیب و گردش صحیح فازها - کنترل و تنظیم وسایل حفاظتی - آزمون عملکرد و تنظیم سیستم فرمان روشنایی - اندازه¬گیری شدت روشنایی در نقاط مختلف محوطه 10-لیست وظایف ابزار دقیق موتورها: در ادامه کل لیست تجهیزات الکتریکی موتور که باید تست شوند آورده میشود: Exhaust thermocouple Engine speed sensor comperssor discharge pressure sensor air inlet pressure sensor generator power sensor throttle actuator fuel metering valve compressor bypass actuator Engine speed/Timing sensor ignition tarnsformer detonation sensor gas shut off valve starter solenoid engine Coolant temperature sensor engine oil temperature sensor inlet mainfold air temperature sensor jacket water inlet pressure switch engine coolant pressure sensor pressure sensor for unfiltered oil pressure sensor for filtered oil Battery charger of Motor Auxiliary Battery charger of Motor UPS of Boilers Control system of boilers ECM Circuit of Motor Junction box of Motor dgsolar.ir https:www.instageram/Solardg_iranian

شرکت اهرام فناوری آذرخش

  • شرکت طلائی
  • شرکت معتبر
  • تاریخ ثبت شرکت: 1382/1/1
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت های شرکت: تولید کننده , شرکت بازرگانی , شرکت خدماتی
  • مکان: ایران, استان تهران
  • در زمینه: صنعتی
  • نوع کمپانی: خصوصی

شرکت اهرام فناوری اذرخش در زمینه طراحی و اخداث و تامین و ساخت نیروگاههای خورشیدی و مقیاس کوچک دارای تجربه بسیاری میباشد. همچنین در دریافت و اخذ مجوزات نیروگاههای خورشیدی و DG از قبیل مجوز زمین، مجوز محیط زیست، مجوز تاییدیه اتصال به شبکه و تاییدیه فنی از نیروگاه طرشت و مجوز اتصال از ساتبا و .... دارای تجار فراوان میباشد. همچنین این شرکت میتواند تمامی مدارک مهندسی نیروگاههای از قبیل نقشه های طراحی برق و ازار دقیق ، تابلوهای LV و MV ، سنسورها، موتورها، کمپرسورها و توربینها و استراکچرهای تجهیزات و پنلهای خورشیدی ، اینورترها ، شارژر کنترلر، دیزل ژنراتور و موتورهای گازسوز را تهیه و تولید کند.
.
.
با ما تماس بگیرید 02144221118--09126717215
اطلاعات تماس
شرکتشرکت اهرام فناوری آذرخش
تلفن۰۲۱-۰×××۶۷۱۷۲۱۵callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۷۲۱۵callتماس بگیرید
واتساپچت واتساپ
اینستاگراماینستاگرام
وبسایتhttp://www.dgsolar.ir
استانتهران
آدرسخ ستارخان روبروی برق الستوم-پلاک 790
call تماس بگیرید
جدید ترین محصولات این دسته