فروش تجهیزات ازمایشگاهی مواد شیمیایی تحقیقاتی دانشگاهی صنایع غذایی محیط کشت سلولی-میکروبی 0913209027 ...

تماس با این شرکت مذاکره و خرید
  • ۸ سال

فروش تجهیزات ازمایشگاهی مواد شیمیایی تحقیقاتی دانشگاهی صنایع غذایی محیط کشت سلولی-میکروبی 0913209027 ...


فروش تجهیزات ازمایشگاهی مواد شیمیایی تحقیقاتی دانشگاهی صنایع غذایی محیط کشت سلولی-میکروبی (در پایین آگهی) CName UnitName_1 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol لیتر نیترات نقره50 گرمی مرک 101510 silver nitrate عدد تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 عدد پتاسیم کرومات 250 گرمی مرک potassium chromate عدد متانول مجللی 2/5 لیتری تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 عدد تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 ان هگزان مجللی 2/5 لیتری ان هگزان n hexan 1l sigma15671 لیتر اسید استیک گلاسیال 100056 acid acetic مرک هر لیتر اسید بوریک 2مر ک boric acid 100165 1kgr کواکس 25 سی سی کیو لب اسید سولفوریک 2.5 شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری تیترازول سود 1 دهم مرک109959 الکترولیت 1 لیتری جبرلیک اسید 1گرمی G7645 عدد ملیبیوز 5 گزمی M5500 عدد 3 ایندول استیک اسید 5 گرمی i2886 iaa دی رافینور پنتا هیدرات 5گرمی R0250 1 نفتالین استیک اسید 5گرمی ال اربینوز 5 گرمی A3256 ملیبیوز 1 گزمی M5500 عدد دی تری هالوز 10گرمی T0167 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 عدد ساکاروز مرک2 یک1کیلو گرم 107653 عدد فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری عدد فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری عدد ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر لیتر پتاسیم سیانید 104967 مرک 250گرمpotassium cyanide عدد کربن اکتیو -چارگول اکتیو 100گرمی c6289 charcol act سود 106462 1k merck sodium hedroxide pelle عدد قرص کلر DPD شماره 1 عدد تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark کربن اکتیو چارگول 102184 مرک charcoal activate pow عدد نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی لیتر ph 0-14کاغذ پی اچ مرک 109535 عدد اریو کرم بلک T مرک 25 گرمی 70 1031 Eriochrome bla عدد موروکساید مرک 25 گرمی106161 Murexide (ammonium pur عدد کلروفرم 1 لیتری زیگما chloroform sigma132950 امونیوم سولفات مرک 1 کیلوییAmmonium sulfate 101216 با فر فسفات سالین pbs sigma p8313 for 1lپی بی اس hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma عدد اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر لیتر تیترازول سود 1 نرمال مرک sodium hydroxid 109956 عدد پی بی اس pbs phosphate buffered sigma p4417 50tab عدد ید مرک Iodine resublimed 104761 100gr عدد ار پی ام ای1640 rpmi r8758 sigma 500cc اف سی اس بروبیو فرانسه fcs eurpbio h5971 1 500cc پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin p0781 100cc کلرامفنیکول 5گرمی cholranphenicol bio bi9054 عدد استریپتوماسین 5گرمی streptomycin s6501 عدد گلوکز مرک d glucose merck 104074 تری کلرو استیک اسید 100گرمی trichloroacticacid pa1 تری کلرو استیک اسید 250گرمی trichloroacticacid pa1 تری کلرو استیک اسید trichloroacticacid pa100810 امیکاسین 5گرمی amikacin sigma a1774 کلیندوماسین 100میلی گرم clindamycin sigma c5226 جنتامایسین 50میلیگرم gentamycin sigma g3632 امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 سرم اسب 100سی سی houres serum h1270 کانادا بالزام 100 سی سی canada balsam c1795 فنل مایع 100 سی سی phenol liq p9346 لایت گرین 5 گرمی lighte green l 5382 sigma فست گرین 5 گرمی fast green sigma f 7252 فوشین 25 گرمی مرک fuchin 15937 merck بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma ساکاروز مرک socrose merck 1 k 107687 ساکاروز مرک socrose merck 1 k 107651 یست اکستراک 500 گرمی yeast extrac quelab کربو ل فوشین 5 گرمی carbol fuchsin bdh اکس بایل ox bile bil bovin sigma b8381 25gr توئین 80 مرک tween 80 1l 822187 توئین 20مرک tween 20 1l 822184 Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ویولت 188972 aldrich 10 gr - 3,3-Diphenyl-1-propanol تر N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479 اگاروز گرمی باز agrose سدیم دی ال لاکتات l7900 sigma sodium dl lactate سدیم ال اسکوربات sodium l ascorbate a7631 25gr sig Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری دی ام ای اف 12 dmem / f12 gibco 31331 کربن اکیو صنعتی چینی chargol active کربن اکیو صنعتی جاکوبی jacobi chargol active 5 سولفو سالسلیک 800691 sulfosalicylic acid merck پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080 دی ام ای ام dmem 32430 sigma 500cc پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 ا دی تی ا تریبسین 100cc sigma t4174 edta tripsin اف سی اس یرو بیو fcs euro bio 100cc اوانس بلو evans blue5 gr merck 103169 چسب سیلیکون سیلیکون گریس silicone greasil 100grانگ اب اکسیژنه ایرانی 1لیتری تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 دی اتیل اتر 2.5 پارس کلرو فروم مجللی 2.5 لیتری dpph sigma d9132 1gr دی پی پی اچ زیگما کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 sigma 81253 sigma 2 سود مرک Sodium hydroxide pellets 106498 merck 1kgr متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit ساکاروز 100gr Q socrose دی مالتوز d maltose 100gr Q سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr 1174 نمک راشل سدیم پتاسیم تار شرلا 1kgr potassium sodiu الکل امیلیک شرلا 1 لیتری بوتیل الکل 1 لیتری شرلا تری سدیم سیترات شرلا 1kgr tri sodium citraite فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری سدیم سالسیلات 250 گرمی شرلا بتا گلوکتانیداز b-gluctonidase g7071 sigma 2ml دی ام ای ام dmem d6046 low sigma 500cc پی بی اس pbs p3813 sigmafor 1l دی ام اس او dmso d8418 100cc sigma اف بی اس جیبکو fbs gibco 10270 500ml سولفات مس 5آبه شرلا sulfate اسید بوریک boric acid merck 100165 1kgr هاردنس 1 هکhardness 1 buffer 100ml hach cat:424-32 منیرال استابیلاز هک mineral stabilizer 50ml hach c دگزامتازون باز اریترومایسین باز پرژسترون باز ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars بافر 4 ایرانی بافر 7 ایرانی سیلیکاژل باز ابی ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho اکسید منیزیم Magnesium oxide 105862 merck 1kgr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu تیترازول بافر 10 titrasol buffer 10 merck 109890 استات روی اپلی کم zinc acetate applichem 1kgr 1نفتالین استیک اسید naa ggr sigma 5gr n0640 3ایندل استیک اسید iba 5gr sigma i5386 رایت مرک wrighte eosin merck 109278 امونیوم هپتا 101182 Ammonium heptamolybdate 250gr ماینوکسیدیل المانی باز بتامتزون المانی باز دی ام اس او سیناژن dmso 10ml بروموکرزول پورپور 25 گرمی bromo crosol pure pure m سود ایرانی 5کیلیویی متیلن بلو metylen blue 25gr appl فنل فتالیین phenol phetaleine chamlab 100gr دی کلرومتان ایرانی 2.5 لیتری di crolro methan سایکوسل cycocel 5gr sigma c4049 پروپانول هیدرو کلراید 1گرمی p0884 الیزارین رد 5گرمی a5533 فهلینک a کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba فهلینک b کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba سیکلو هگزامیدsigma c7698 1gr سافرانینین o اوو fluka 25gr کلرامفیکول شرلا 50گرمی کلر ایرانی دکستران10gr 10000 dexteran 1000 sigma d9260 امونیاک شرلا 2.5 متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit اتانول 2.5 لیتری شرلا دی سدیم هیدروژن فسفات 12ابه باز106573 دی سدیم هیدروژن فسفات 12ابه مرک106573 سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890 نیتریک اسید 2.5 شارلو nitric acid استون 2.5 شارلو acetone سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 امونیاک Ammonia solution 25% merck 105432 کلروفرم Chloroform extra merck2.5li 102431 استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr تی تی سی ttc 5gr t8877 sigma نوبیوسین novobiocin1gr n1628 1بوتانول شرلا 1butanol 1l سدیم دی هیدروژن فسفات1 ابه soudim di hydrogen 6346 عدد پتاسیم دی کرمات pottasum di chormate 104864 1kgr عدد تری پتاسیم سیترات شرلا tri potassum citate 1kgr دی سوربیتول شرلا di sorbitol 250gr عدد تری پتاسیم سیترات tri pottassum citraite 1kgr 4956 استات سرب دو lead acetate 1kgr 7372 پتاسیم اگزالات potassum oxalat 500gr 5072 پتاس پتاسیم هیدروکسید pottasum hydroxid 1kgr 5032 سدیم کربنات sodium carbonat 1kgr 6398 دی استیل مونکسیم di acetyl monoxim 250gr 2918 سدیم ازاید sodium azaid 250gr 6688 تیو سمی کاربازاید thiosemi carbazide 25gr 8156 جیوه کلراید مرکوری کلراید104419 mercury ii chlorid جیوه کلراید مرکوری کلراید mercury ii chloride 50gr تیمول بلو thymol blue 5gr 8176 سدیم ایودات سدیم یوداید sodium iodate 100gr 6525 تری هالوز trehalose 25gr 108216 سدیم تری پلی فسفات 25gr sigma 238503 سولفانیلیک اسید sulfanilic acid 250gr 686 کلروفرم Chloroform extra merck 1l 102431 دی سدیم اگزالات di sodium oxalat 250gr 6557 پتاسیم کرومات potassium chromate 250gr 4952 ا دتا پتاسیم potassum edta 1kgr 104819 تتری پلکس ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr 104819 تتری پلکس سدیم استات sodium acetat 1kgr merck 6265 اتانول امین ethanolamin 1l 800849 ان امیل الکل n amyalcol 1 phantanol 807500 1 پنتان بنزن benzen 1l 1783 1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr سدیم دی هیدروژن فسفات sodium di hdrogen phos 6345 تری سدیم سیترات 5ابه tri sodium citrate 6431 پتاسیم دی هیدروژن فسفات 4871 1kgr دی پتاسیم هیدروژن فسفات di potasium hydrogen 5100 دی سدیم هیدروژن فسفات di sodium hydrogen phosph 65 سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6323 متانول کم لب 2.5l هر لیتر methanol تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr دی سدیم هیدرژون فسفات di sodium 106559 25 اد تا سدیم tiriplex pa 1kgr 108418 اسید سولفوریک 1 لیتری sigma 258105 استیک اسید Acetic acid (glacial) sigma 1l 695084 اسید نیتریک nitric acid 1l sigma 07006 استون aceton 1l sigma 179124 کلرید ریک اسید sigma 30721 choloridric acid 1l تیترازول سولفوریک 0.5 کم لب sulforic 0.5 chem lab ادتا پتاسیم مرک edta potassuim 1kgr 8419 ادتا پتاسیم مرک edta potassuim 100gr 8419 1 پروپانول مرک 1propanol merck 10979 ان هپتان مرک n heptan 1l merck4379 1,2 پروپاندیول 1.2 1l propandiol 822324 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلروفرم شرلا 2.5 لیتری chloroform 2.5l فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660 امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518 پی بی اس pbs phosphate buffered sigma p4417 100 ta فنل فتالین ایرانی کا سی ال محلول خارجی الکترود kcl ایرانی کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t سلولز استات cellulose acetate 500gr titan باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan کا سی ال داخلی الکترود kcl 100 ایرانی تیترازول ید 109910 merck ار پی ام ای1640 rpmi rpl09 casson 500cc دی ام ای ام dmem dml10 hg cassion 500cc دی ام ای ام dmem dml10low cassion 500cc hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson سدیم تارکولات sodium t4009 sigma 1gr استرپتوماسین s6501 1gr sigma نورفلوکساسین n9890 1gr sigma اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521 پاکلوبوترازول هاک paclobutrazol 250mgr fl 46046 تولوئن 2.5 ایرانی سدیم متا سلیکات s4392 250gr ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin انتی بیوتیک انتی مایوکتید antibiotic antimycotic 1 گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr پروتیناز 25mgr sigma p2308 k ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin gibco 20cc تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark 4 نیترو فنیل فسفات سدیم سالت sigma 5gr n4645 سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr بایل سالت 10 گرمی bil salt b8756 sigma پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie ایمرسیون 500سی سی 104699مرک اگزالیک اسید 100492 1کیلویی سدیم هیدرژن کربنات کم لب sodium hydrogen car 1kgr سدیم دی سولفیت 6528 1 مرک10کیلویی نیو فوشین مرک 104040 مرک 100گرمی لایت گرین 25گرمی 15941مرک سافرانین o او 25گرمی مرک 115948 ea31 ای ا 31 100سی سی مرک 9271 ea 65 ای ا 65 100سی سی مرک 9270 اسید پیرویک 100گرمی مرک 100524 گیمسا مرک 500 سی سی 109204 روغن سدر ریدل 250 سی سی cedar wood oil 33811 امرسیون 500 سی سی مرک 104499 امرسیون 100 سی سی مرک 104499 جیوه کلراید مرکوری کلراید104417 mercury ii chlorid متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی t5500 دیسک پاتن انتی گرام نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386 ساپوننین 5r s1302 sapanin هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 ان هپتان مرک n heptan 2.5l merck 104365 سدیم استات شرلا sodium acetat 1kgr اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 1l 30% carlblo اب اکسیژنه کم لب Hydrogen peroxide 1l 37% امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1kgrAmmonium iron پتاسیم دی هیدروژن فسفات p5655 100gr sigma دی پتایسم هیدروزن فسفات p3786 100gr sigma سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr دی ام ای ام dmem dmp31-10l low cassion 10l اریترومایسین g5r e5389 sigma eritro ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356 سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما توتال پترولیوم هیدرو کربن tph 861424-u sigma بافر تی بی ایTBE EDTA TETRA BORATB T4415 1L لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka سولفات نقره 101509 merck2 25gr استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml استون صنعتی سدیم هیپورات sodium heyport h9380 25gr دی کلرومتان شرلا 2.5 لیتری di crolro methan اتانول 4 لیتری شرلا نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی زئین z3625 500gr sigma 3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine تاموکسی فن t5648 1gr sigma استرادیول e2758 250mgr sigma -Estradiol 1نفتول n1000 100gr sigma کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma نمک 100gr Q sodium cholrid تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109970 متیل اورنج چینی 100gr سدیم الژینات a2033 sigma 100gr پتاسیم هگزا سیانو فرات 1kgr فراک پرل شیشه ای باز 1kgr کادمیوم کلراید 439800 5gr sigma تولوئن 4لیتری شرلا اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut ایزو امیل الکل 2.5 کارلبرو isoamyl alcho استون باز 4لیتری اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr متانول شرلا 2.5 لیتری methanol hplc 2.5lit اسید سولفوریک 100713مرک 2.5 لیتری سدیم استات sodium acetat 1kgr merck 6268 hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 bio ida اب سسیک اسید 100mgr a1049 sigma ABA abcesic acid اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960 اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n کلسین calsein c0875 5g sigma تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nایرانی تولوئن 2.5l merck 108323 Toluene پی گزیلن 2.5l merck p-Xylene 808691 4نیترو فنل 4nitro phenol 25gr fluka 73560 پارافین ایرانی گلسرین 2.5 لیتری کم لب Glycerol 99% استیک اسید کم لبAcetic acid (glacial) 100% 2.5l کلروفرم کم لب Chloroform extra 2.5li نیتریک اسید 2.5 کم لب nitric acid 65% اورتو فسفریک اسید کم لب phosphoric acid 2.5 تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nکارلو carlo بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si وی پی 1 vp a voges proskauer reagent neogen 100cc وی پی 2 vpb voges proskauer reagent neogen 100cc لیزوزیم 1gr sigma l6876 ال ارژنیین l arginie a92406 اپی برازونولوید epibrassinolide sigma e1641 کلرور قلع مرک 107815 250gr merck امونیاک Ammonia solution 25% merck 105422 ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l سدیم الژینات a1112 sigma 100gr کلسیم کلراید sigma 100gr c3306 گلسرین 1لیتری ایرانی Glycerol تیترازول نیترات نقره کلبرو carlo erba 0.1n امپول تیترازول امونیوم تیو سیانات کلربرو421001 carlo erb تیترازول سولفوریک410731 کرلبو carlo erba 0.1n امپو تیترازول سولفوریک 410591کرلبو carlo erba 1n امپولی پتاسیم یدید کم لب 500 گرمی امونیوم IIIایرون سولفات کم لب 1کیلو گرمی تیترازول نیترات نقره 1 دهم کم لب 1لیتری نین هیدرین 151173 10گرمی sigma ninhydrin پوترسین p5780 sigma 25gr putersine اسپرمیدین s0266 sigma 1gr spermidine ارژنیین a8094 100gr sigma l arginen اسپارتیک اسید a5474 sigma 100gr l aspartic acide توئین 20 p2287 500cc sigma tween 20 سفاتوکسیم c7039 1gr sigma cefataxime sodium sal کلسیم پانتوتنات پانتوتونیک اسید p5155 sigma 100gr بیوتین b4639 1gr sigma biotin زاتیین z0164 10mgr sigma zotin 2 تو ای پی d5912 sigma 1gr 2ip ال سرین s4311 100gr l serin sigma اپی کالوکاچین e41453 sig 50mgr Epigallocatechin پیردوکسین p9755 25gr sigma Pyridoxine hydrochlorid جنستین Genistein g6649 5mgr 4 امینو بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig اف بی اس fbs f2442 100ml گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab اتیل استات ethyl acetate 2.5l merck 109623 استو سرنیگون d134406 1gr sigma دی ام اس او dmso d4540 100cc sigma ار ان ایز ranase sigma 10mgr r6513 دی سربیتول d sorbitol 100gr Q اکریل امید acrylamide a8887100gr sigma بنزیل پرکساید benzoyl benzol sigma 179981 100gr سلوز Cellulose 100gr sigma c6288 چلکس 100 chelex 100 c7901 sigma 25gr سیپرو فلوکاسین phr1167 sigma 1gr Ciprofloxacin پتاسیم کلراید potassium choride 104936 merck استون aceton 2.5 merck 100014 نیم مک فارلند ایده چلکس 100 chelex 100 5gr sinec lab ساینس لب کلسیم کلراید خشک sigma 100gr c1016 امونیوم کلراید sigma 100gr a4514 دی فنیل امین ساینس لب di phenylamin 5gr scienslab 1نفتول الفا نفتول ساینس لب 1 naphtol 5gr scinesla سدیم دی تیونات sodium dithionite sigma 100gr 15796 الومینیوم کلراید 237078 100gr sigma تیترازول بافر 4کم لب titrasol buffer 4li تیترازول بافر7 کم لب titrasol buffer 7 1li تیترازول بافر9 کم لب titrasol buffer 9 1li تیترازول بافر10 کم لب titrasol buffer 10 1li پتاسیم هگزا سیانو فرات 1kgr کم لب استات روی کم لب zinc acetate chemlab 1kgr نیتریک اسید 2.5 ایرانی nitric acid گوانیدین هیدرو کلرو g4505 sigma 100gr hcl پلی میکسین polymyxin b sigma 5gr 81334 دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfl13 500cc caisson دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfl21 500cc caisson خون گوسفندی دفین هیدرینه پتاسیم پرمنگنات potassium permang si 100gr 238511 استارچ starch 100gr sigma s4180 متیلن بلو methylene blue 5gr m9140 متیل رد methylene red 5gr m7267 بروموکروزل گرین bromocrosol green 114359 5gr sigma سود ایرانی 10 کیلیویی سی تب ctab 25gr sigma h9151 cetrimideسترمایید کلرور طلا gold choride 500mgr 334049 استات سرب دو lead acetate sigma 100gr 32307 ید iodine 20gr sigma 229695 کستر اویل castor oil 1l sigma 259853 بتائین 50gr sigma b2629 ال ارژنیین l arginie a5131 25gr اوزئین y&g eosin 25gr merck 115935 1فنیل اتیلن دی امین 5gr merck 106237 دی کلرومتان مرک 106050 2.5 لیتری di crolro methan فایکول 100 میلی المان امونیوم هپتا مولیبدات باز تالک پودر باز سولفات پتاسیم potassium sulfate appl 1kgr ایزو پروپیل اتر Diisopropyl ether 1li 100867 برمید جیوه Mercury(II) bromide 50gr 104421 مرک کلسیم هیدروکسید یونیکم 1kgr چینی پلی ونیل الکل pva polyvinyl al 814894 100gr merck پلی ال لایزین هیدربرماید poly l lasin 25mgr p2636 سود ایرانی 1کیلیویی سیلان ای 174 Silane A 174 merck50ml 107673 پیپت ژوژه 100 نرمکس ارلن 100 سی سی فنل فتالیین phenol phetaleine merck 107233 100gr اسید سولفوریک 2.5 اپلی کم اتیدیوم برمایید 1gr sigma e8751 تریس t3253 sigma 25gr hcl گیمسا انگلیسی giemsa scott 25gr اب دی انز water-depc treated 500ml bio base اسپارتام asp-phe methyl ester 1gr a5139 ساخارین saccharin 5gr scien دی ان از dnase i dn25 10mgr مینرال اویل miniral oil sigma 500cc m1180 مانیتول manitol 100gr sigma m4125 اسه سولفام acesulfa sigma 25gr 04054 پنتاتوکسفنیل pentoxifylin sigma p1784 10gr هاگرومایسین hygromicin b 1gr cassion 3ایندل استیک اسید iba 25gr sigma i5386 نفتالین استیک اسید naa ggr sigma 25gr n0640 سولفات اهن2 ایرون 6 ابه iron sulfate ii 215406 si دی سیکلو سرین d-cyclocerin bio 1gr کلسیم اکسید کم لب alcium oxid chemlab 500gr بوریک اسید کملب boric acid chemlab 1kgr ان هگزان کم لب n hexan chemlab 5lit n,nدی متیل هیدرزین d161608 100gr sigma کورتوالدهید27980 sigma 250cc لینولیک اسید 1gr توئین 40 tween 40 1l منیزیم 500 گرمی استیک اسید ایرانی 2.5lit Acetic acid تری سدیم سیترات کم لب 1kgr tri sodium citraite بروموفرورم bromoform 1lit merck 101944 باریم کلراید barum chorid 1kgr 101717 دی سربیتول d sorbitol 100gr sigma s1876 تریس t8529 sigma 25gr hcl پتاسیم نیترات شرلا potssium nitrate 1kgr استونتریل acetonitil 100030 2.5lit کانامایسین kanamycin k4000 1gr sigma ژلاتین gelatin sigma 100gr g9391 مالتو دکسترین malto dextrin 419699 100gr sigma صمغ عربی ساینس arabic gum 100gr sinc سولفانیلیک اسید solfanilic acid spadns 25gr s9256 بایل سالت 500gr bil salt merck رودامین rodamin 123 r8004 5mgr sigma 123 کنگورد congored 860956 5gr sigma دی ال مالیک اسید dl-malic acid m0875 100gr منیزیم سولفات 7 ابه Magnesium sulfate 63140 100gr سود ساینس لب 100gr sodium hedroxide pelle سدیم کلراید نمک ساینس لب sodium chlorid 100gr کلرید اهن iron choride 100gr f2877 sigma iii پتاس پتاسیم هیدروکسید ساینس pottasum hydr 100gr متانول مرک 106008 هر لیتر methanol انروتتست Anaerotest meck 50tste 115112 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 101040 hplc سان ست یلو sunset yellow sigma 465224 25gr اب مقطر مرک 115333 hplc 2.5lit merck زئین zein 100gr sigma 96095 البومین بووین سرم albumin bovine a9418 sigma5gr bs سدیم ازاید sodium azaid sigma 5gr 71289 فنل مایع کم لب phenol 1lit 1,6 دی امینو هگزان -هگزامتیلن دی امین 250gr 804323 متا فسفریک اسید100gr m62888 سلیکازل ابی باز پی بی اس محلول pbs pbl01 500cc cassion پتاسیم تیوسیانات Potassium thiocyan 250gr 105125 وانادیوم 5 اوکسی vanadium oxycolorid 100gr200891 اوره صنعتی urea ام تی تی mtt 1gr sigma m5655 پروپیدیوم ایودات propidium iodidr IP sigma p4170 10mgr فنیل متیلن سولفونیل فلورایدpmsf 1gr sigma 78830 نئودینت ان پی nonidet p 40 100cc sigma 74385 np40 ام اس murashige &skoog for1it m5519 ms تریس بیس trizma base sigma 100gr t6066 کواکس پودر covas 100gr merck 803057 تری سدیم سیترات tri sodium citrat 100gr c8532 sigm استیک اسید acetic acid 99.5% 2.5l oxf استون acetone 2.5l oxf بوریک اسید boric acide 2.5li oxf برومو فنل بلو bromo phenol blue 5gr oxf کلسیم کلراید calcium chloride 95% oxf کلروفرم choloroform 99.5% 2.5l oxf دی کلرومتان di choloro methane 2.5li 98% oxf اب اکسیژنه hydrogen peroxide 500cc oxf 18% مالاشیت گرین malachite green 93% 25gr oxf متانول methanol 2.5 oxf hplc متانول methanol 2.5 oxf 99% ان هگزان n-hexan 2.5l oxf 95% نیتریک اسید nitric acide 69-72% 2.5l oxf سدیم بی کربنات sodium bi carbonate 500gr oofx 99.5 سدیم کربنات sodium carbonate anhy 99.5% 500gr پتاسیم سولفات potassium sulphate 99%1kgr oxf پرپیونیک اسید perpionic acid 25gr scinec امونیوم هپتا مولیبدات ammonium hepta 100gr 09878 سرم اسب 50سی سی ایرانی houres serum پلی استارین سد Poly4-styrene PSS sig 100gr243051 توئین 80 p5188 100cc sigma tween 80 گزیلن شرلا xylene 2.5lit ان هگزان دایجونگ n-hexan 4lit تریس trizma merck 500gr 108387 تریپتون tryptone 50gr sigma 95039 ویتامین کا vitamin k sigma v3501 همین hemin h5533 1gr sigma اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108600 merck2.5 باریم کلراید barum chorid 1 باز هیستوپک -1(در پایین آگهی)sigma 10771 100cc-hstopaque ترا اتوکسی سیلان tetra ethoxsilane 100cc 333859 سی تب سترماییدctab 100gr sigma cetrimide h9151 دی سیکلو سرین d-cyclocerin sigma c6880 1gr پلی ونیل پرولیدین poly viniyl pro pvp10 sigma 100g دپس دی ای پی اس deps sigma 5cc d5758 پوترسین p5780 sigma 5gr putersine اتیلن گلایکول ایرانی انتلان مرک enthelan merck 500cc 107961 پلی ال لایزین مایع poly l lasin 100cc p8920 چیتوسان chitosan sigma 50gr448869 سدیم ازاید sodium azaid sigma 100gr s2002 ستریک اسید citric acid sigma 251275 ا دی تی ا تریبس 100cc BIOA B11033 0/5%edta tripsin دی ام اس او dmso B11034 7.5cc BIOA اف بی اس جیبکو fbs gibco BIOA(1027-106) 100ml دی ام ای ام dmem B11025 low BIOA 500cc hams f 10 همز اف 10با هپس 100cc BIOA B11028 hams f 10 همز اف 10بدون هپس 100cc BIOA B11029 ام تی تی mtt 100mgr sigma m5655 کیت استخراج dna از گیاه ایریزول ناتاماسین natamycin 50mgr 32417 گولتاردهید Glutaraldehyde solution25% g6257 100cc hams f 10 for 1lit همز اف 10 hfp03-10lt caisson ا دی تی ا تریبسین5% 100cc gibco 25300-054 tripsin سدیم سلنات sodium selenaat sigma s0882 100gr فرمامیدformamide 100ml f9037sigma دی کلرومتان کارلو1lit di crolro methan 463314 کلروفرم کالربرو334351 1lit chloroform ان امیل الکل کارلبرو 307901 n-amiy alcol 1li دی اتیل اتر کارلبرو 1lit di ethyl ether 340751 ان هگزان کالربرو 446907 n hexan 1l اب اکسیژنه کارلبرو 412072 Hydrogen peroxide 1l 3 متانول کارلبرو 412721 1lit methanol استون کاربرو aceton 1l 400971 گلسرین کارلبرو lit 453752 Glycerol اسید نیتریک nitric acid 1l کارلبرو 407951 اتیلن گلیکول مونو متیل اتر کارلبرو 454021 ethylen گزیلن شرلا کارلبرو xylene 1lit 492306 پارا فرمالدهید paraformaldehyde 158127 25gr sigma مستر میکس RB taq ready mix pcr kit 100ریکشن master ار پی ام ای1640 rpmi bi1031 bioad 500cc دی ام ای ام dmem BI11024 hg bioad 500cc سالسلیک اسید SALICYLIC ACID SIGMA 100GR 247588 Clostridium perf selec supp100888 ساپلیمنت کلستردی Total Hardness Test Method 108039 توتال هاندرس Chloride Test Method: titrimetric 111106 کلرید تست اسکیم میلک Skim Milk Powdern sigma 70166 پترولیوم اتر 2.5 پارس petrolium ether iptg i5502 1gr sigma باریم کلراید barum chorid 100gr sigma b0750 اکریلیک اسید acrylic acid sigma 5gr 147230 پتاسیم سلیکات potassium slycate 100gr منیزیم کلراید Magnesium cholrid m8266 100gr کاراگینان k-Carrageenan sigma 22048 100gr 113300 merck Bactident Oxidase 105679 Lithium chloride 841603 Dipropyl sulfide استربتوزوسین stz 100mgr sigma s0130 پی بی اس محلول 10x pbs pbl05 500cc cassion 803060ان ان دی متیل انا merck 1l N,N-Dimethylanili ایزو اکتان کالریرو iso octan 456734 1lit پترولیو اتر petrol ehter 1li merck 100909 2.4 دی نیترو فنیل هیدرازین d2630 1gr dinitro phen ژلاتین تایپ ا gelatin type a sigma 100gr g92625 Aminopropyl triethoxysilane 3 امینو پروپیل تری4401 تولوئن خشک زیگما Toluene sigma 244511 1lit اسید فورمیک 98% کارلبرو formic acide 1lit 303911 کاولیین kaolin 228834 100gr sigma بنتونیت bentonite 100gr 285234 sigma اکسید روی زینک zinc oxid 14439 100gr sigma اسید گالیک gallic acid 147915 sigma پتاس الکلی109114 1li Potassium hydroxi sol in اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a4544 بتا گلسیروفسفات b-glycerophospha disod 10gr g9422 اورنین orntin o2375 5gr ONPG sigma n1127 1gr کواکس پودر کالبرو carlbro covas 100gr 5-Aminolevulinic acid hydامینو لونویک a3785 4 4 نیترو کوین کلراید n8141-Nitroquinoline N-oxide Lysozyme from chicken egg لیزوزیم اگ l7651 Hydroquinone هیدرو کینن merck 822333 گلی اگزال glyoxal 1li merck 820610 hams f 10 همز اف 10بدون هپس 500cc BIOA B11029 hams f 10 همز اف 10با هپس 500cc BIOA B11028 ee broth mossel broth 105394 موسل براس پتاسیم یدید potassium iodide 100gr p8166 نمک راشل سدی..1163پتا..تار کم لب 1kgr potassium so سدیم سولفات 23859 saodium sulf sig 100gr امونیوم اگزالات ammonium oxalate 100gr a8545 محلول ارلیخ arlkh استون aceton hplc 2.5 liter 34850 کلروفرم Chloroform extra hplc 34854 sigma ایبوبروفن ibuprofen i4883 1gr تیتانیوم دی اکسید titanium (iv) t8141 100gr گلسرین 100cc sigma g5516 Glycerol دی ام اس او dmso d8418 500cc sigma نیترو بلو تترازیلیوم nbt nitro blue 100mgr n6876 انترون anthrone 10gr sigma a1631 پتاسیم هیدروژن فتالات potssium hydro phethalat p10 سولفات پتاسیم potassium sulfate شرلا1kgr لودینگ بافر loadig buffer eruoX 1ml اگاروز 10gr a9539 sigma agrose مستر میکس master mix pcr eurx e2323 لدر ladder DNA 100bp smo bio کلاژن collagen 10mgr sigma c9791 ارلیخ محلول arlich neogen 100cc استارتر پنیر مازرلا c100 ترولیدین الکترولیت زرد ایبوبروفن ibuprofen i4883 5gr سولفات مس31293 sigma copper sulfate فورمیک اسید 1لیتری کارلبرو formic acid سلولز استات cellulose acetate sigma 180955 25gr کلسیم کلراید sigma 100gr c7209 استاندار نیترات Nitrate standard 119811 500ccmerck ناپروکسین Naproxen sigma n8280 متیل اورنج کم لب بلژیک 100gr استاندارد سرب کم لب 500 سی lead standard chemlab Bile bovine Ox gall 100gr sigma b3883 اکس گال با ایزو امیل الکل 2.5 کم لب isoamyl alcho هگزا ستیل تری متیل امونیوم برماید ctab100grچینی زغال اکتیو چینی 25 کیلویی پلی ونیلن فلوراید pvdf sigma 427144 100gr کورمیوم پتاسیم سولc5926 Chromium(III) potas sulf فلوکسین بی Phloxine B p4030 5gr sigma متانول پارس ایرانی 2.5 لیتری methanol کلروفرم ارمان سینا 2.5 لیتری دا پی DAPI d9542 sigma 1mgr فولین سیکتو فنل100cc f9252 Folin & Ciocal phe rea 1.4 دی اکسان 1,4-Dioxane 500cc d201863 کلروفرم Chloroform extra merck2.5li 102445 شیشه 2 لیتری مایعی درب سمباده کلروفرم پارس شیمی 2.5 لیتری f.a.m.e 1ampo sigma saplco 18919 3و5 دی نیترو 5gr 3,5 128848-Dinitrosalicylic ac گریس Griess’ reagent for nitrite 03553 100cc ایزو پروپلین 172471 Isopropyl myristate 1it sigma تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 کم لب 1lit تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 کم لب 1lit متیلن بلو metylen blue 100gr کم لب تیترازول سود 1 نرمال کلبرو 480741 sodium hydroxid تیترازول سود 1 نرمال کلبرو480921 sodium hydroxid تیترازول کلریدریک کلبرو 404111 hyderochoric acid 1 تیترازول کلریدریک کلبرو 404211 hyderochoric acid 1 کتامین ketamin 5cc sinelab زایلازین xylazine 5cc sinclab هاگرومایسین hygromicin 50mgr h7772 روغن لینسید inseed oil 250cc 430021 روغن برزک پتاسیم نیترات 221295 100gr sigma potssium nitrate سدیم مولیبدات ابدار100gr 331058 sigma sodium molb گلاسین 100gr sigma glycine g7126 نیترات امونیوم nitrat amouni a7455 sigma 100gr استانلید acetanilide sigma 112933 500gr ال تریپتوفان l tryptophan t0254 25gr امونیوم IIIایرون سولفات کم لب 12به 1کیلو گرمی ا دی تی ا تریبسین25% 100cc bioidea bi1002 tripsin ا دی تی ا تریبسین5% 100cc bioidea bi1033 tripsin پنسترپ پنسلین استربتو bi1036 pen strep 100cc bioid الکترولیت 2.5 96 لیتری زیموسان zimosan 1gr sigma زارالئون Zearalenone z2125 10mgr sigma منیزیم سولفات خشک Magnesium sulfate 208094 100gr اگاروز 25gr a9539 sigma agrose ال گولتامین L-Glutamine 25gr g8540 پلی ونیل پرولیدین poly viniyl pro pvp40 sigma50g رزازورین Resazurin sodium salt 1gr r7017 سدیم پر کلرات 25gr sinclab sodium per cholrat پپسین Pepsin (from porcine g 107185 100gr merck پودر الومنیوم ایرانی پتاسیم سوربات potassium sorbat 50gr 85520 sigma استات سرب کم لب lead astetat 1kgr chemlab بوتیل هیدروکسی انیزول BHA 100GR SIGMA استات پتاسیم POTASSIUM ACTATE 100GR SIGMA کلرو متیل سیلان Chlorotrimethylsilane 818737 100cc تری اتوکسی سیلان Triethoxymethylsilane 818819 250 وی پروتئین ساینس لب vay protoin 100gr پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin gibco 100cc ام تی تی mtt 1gr sigma m2128 تمد temed 50gr sigma t7024 فروکتوز Fructose f0127 100gr sigma کوماسی برلیان بلو g250 b0770 Brilliant Blue G 25 نیو کالف بورت سرم new calf born serum 500 cc paa اسید سولفوریک 2.5 کم لب متانول خاص methanol 1lit carlbro 414930 کلرید ریک اسید کارلبرو 2.5lit hydrocholor 403872 ان هگزان کالربرو 446903 n hexan 2.5 lit اسید سولفوریک 2.5 کارلبرو 410306 کلروفرم کارابو 438614 Chloroform extra 2.5li استات سرب کارلبرو lead astetat 1kgr 468937 DPNH, Diphosphopyridine nucleotide 43420sigma100gr دیکلوفناک d6899 10gr مفتامیک اسید 50gr m4267 تریس بیس trizma base sigma 500gr t1503 فرمالین کم لب formaldehyde 1li سدیم بنزوات Sodium benzoate 250gr 71300 sigma کلرید ریک اسید شرلا 5 لیتری اکروفلاوین acriflavine1gr sinclab دی اتیل اتر 1lit پارس کاراگینان Carrageenan 100gr sigma c1013 استات پتاسیم potassium acetat 100gr p1129 اسید بوریک b0394 boric acid sigma 100gr نیکوتنیک اسید Nicotinamide 100gr72309 سدیم کربنات sodium carbonat 100gr sigma31432 لینولینیک اسید Sigma L1012 Linoleic acid انزیم کاتالاز catalase sigma c40 100mgr نیکوتنیک اسید Nicotinamide 100gr72340 تریس بیس trizma base sigma 100gr t1503 اسپارژین L-Asparagine 25gr sigma a0884 پرکول percoll sigma p1644 25cc فتل فتالین phenolphthalein 5gr p8903 sigma سباسیک اسید sebacic acid 800753 100gr merck لستین licithin from soya p3644 25gr sigma دی ام ای ام اف dmem/ب12 BI1027 bioad 500cc 12 سدیم نیترو پروساید sodium nitroprusside 71778 25gr رزوزسینول resorcinol 16101 sigma 100gr کلسیم نیترات 4 ابه calcium nitrate 31218 500gr sig پلی کاپرولاکتون poly capro lacton 704105 sigma 100 فسفرو پنوکساید phosphorus pentoxide 214701 500gr توئین 80 p4780 100cc sigma tween 80 فهلینک a 251564.1211لیتری fehling B appl فهلینک a 251563.1211لیتری fehling A appl اجونت کامل freund adjuvante complete 10ml f5881 کلروفرم کم لب Chloroform extra 1lit نمک راشل 108087 merck 1kgr Potassi sodiu tartrate نشاسته starch کم لب یدور پتاسیم یدید Potassi iodide 250gr merck 105043 متیلن بلو metylen blue 115943 25gr Copper(II) sulf pent 1kgr102790 سولفات مس 5 ابه تیترازول سولفوریک 1n 109981 سیکلو هگزامیدsigma c7698 5gr اسید استیک 1 لیتری ایرانی کلرامفنیکول cholranphenicol 5gr c0378 sigma الکل ایزو امیلیک 1lit sigma گایاکول 100gr sigma guaiacpl g5502 نیترات نفره25 s6506 گرمی sigma silver nitrate نیترات کبالت 6 ابه cobalt nitrate 239267 100gr sig سدیم متا ارسنیت sodium meta arsenite 100gr sinc چیتوسان باز ال تریبتوفان l-tryptophan 10gr sigma 93659 فرکتوز fructose sinclab 25gr متیل رد methylene red 5gr 32654 لومینول luminol sigma 5gr a8511 برمو فنل بلو bromo phenol blue 5gr b8026 sigma نچرال رد neutral red sigma n7005 1gr روزویرتول resveratrol sigma r5010 100mgr توئین 80 p1754 1li sigma tween 80 متیل رد methylene red 100gr 32654 سولفانیلیک اسید solfanilic acid spadns 100gr s5263 پتاسیم هگزا فرو سیان 100gr potass hexacy ferr 1269 تترا کلرور کربن 100cc tetrachloride carbon 289116 الفا الفا دی پریدین 1gr sigma bipyridyl d216305 al نیترو بلو تترازیلیوم nbt nitro blue 50mgr n6876 فولین سیکتو فنل500cc f9252 Folin & Ciocal phe rea رزوزسینول resorcinol 16101 sigma10gr متیل اورنج methyl orang 114510 25gr sigma ساکاروز 100gr sigma socrose تمد temed 25gr sigma t7024 2 مرکاپتو اتانول 100cc sigma mercapt ehanol m3148 سدیم دودسیل سول sds sodium dodc 25gr sigma l4390 امونیوم پرسولفات amonuim per sulf 25gr sigma a3678 بیس اکریل امید100gr sigma basi acryl ammid m7279 کماسی r250 sigma 25grcoomassi bri blu b0149 سافرانینین o اوو s2255 sigma 25gr safranine o اسید گالیک gallic acid g8647 sigma 100gr لاکتوز lactose 100gr l2643 sigma اریو کرم بلک45540 25gr sigma T Eriochrome bla ال اربینوز 25gr گرمی A3256 پردیوم Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid 107495 ال گولتامین L-Glutamine 5gr g8540 ادتا سدیم edta sodium e5134 100gr sigma برومو فنل بلو bromo phenol blue 5gr sigma پتاس پتاسیم هیدروکسید pottasum hydroxi 1kgr 105033 متیلن بلو metylen blue m9140 25gr اکسیداز nnnn t3134 sigma 25gr 4n گیمسا gimsa merck 25gr 109203 پتاسیم یدید potassium iodide 100gr 30315 سدیم بی سولفات 71656 sodium bi sulfat 100gr انترون anthrone 25gr sigma 319899 سدیم تنگستات sodium tangestat 100gr 72069 متا فسفریک اسید 100gr 79613 meta phosphoric سدیم مولیبدات 100gr 221856 sigma sodium molb رنیین renin 5gr fluka 83553 دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfl21 500cc d8437 ان ا د پی اچ nadp 4na sigma 25mgr n7505 رزوزسینول resorcinol r1000 sigma10gr ساکاروز 100gr sucrose sigma s5390 فسفو مولیبدیک اسید phosphomolybdic 221856 100gr ایزو امیل الکل isoamyl alcohol 1lit m32658 تمد temed 25gr sigma t9281 اکریل امید acrylamide a3553 100gr sigma فنل رد چینی 25gr یونی کم phenol red فیتو هما گلوتونیین phytohemaglt 10cc gibco10576015 گولتاردهید باز Glutaraldehyde solution25% 100cc سود پرک اسید شستشو 4 لیتری سدیم سولفات خشک sodium sulfate 1k-کم لب cl001476 منیزیم سولفات کم لب-Magnesium sulfate 1k-cl001302 کلسیم کلراید-کم لب- calcium chloride cl000317 1k دی پتاسیم هیدروژن فسفات-کم لب-cl001156 1k امونیوم کلراید-کم لب-Ammonium chloride cl000130 1k تایوگیلیکولیک اسید-thioglycolic acid 100 ml 100700 پودر منیزیم uni chem 250g افلاتوکسین Aflatoxin B1 from Aspe a6636 b1 سود گرانول باز سدیم بروهیدرید 806373 Sodium borohydride 25gr فرمالین 2.5 لیتری ایرانی سدیم دی اکساید s9379 10grS9379 Selenium dioxide هپس hepes 25gr h4034 sigma دوپامین Dopamine hydrochloride 5gr h8502 کلسیم نیترات4ابه Calcium nitrate 4hydra 237124 50 تولوئن 1 لیتری کم لبtoluene cl00.2010 ادتا پنتا استیک اسید (V)EDTA Penta ace acid d6518 پناسیم کلراید استاند 1413کم لب potassi cholo cl03. استاندارد کروم کم لب Chromium Stand Sul cl01.0367 استاندارد منگنز کم لب Maganese ST Sulotin 100ug/ml سارکوزین Sarcosine S7672 Sigma 25gr کلرید سدیم کم لب Sodium Chloride 1k cl001429 سدیم استات 3ابه Sodium Acetate 1k cl001430 پتاسیم هگزاسیانوفرات 3ابه cl00.1104 Potassium hexa استات روی 2ابه کم لب Zinc acetate 1k cl002619 اسید فورمیک 99% کم لب formic acide 1lit cl00.1305 نین هیدرین ninhydrin merck 106762 10g سدیم هیدروژن سولفیت sodium hydrogen sulfite 1l 806 اتیلنگلایکول منو اتیل اتر2Et0hyoxyethanol 1L 80085 استاندارد منگنز manganese stan 500cc cl01.1316 استاندارد ec پتاسیم کلرای potassi chlori 1413- cl استاندارد منیزیم کم لب magnesium stsnd 500cc cl01. استارچ کم لب starch 250gr cl00.2617 سدیم هیدروژن سولفیت 806356 Sodium hydro sulfi 39% بشر پلاستیکی 250 دسته دار نفتالین استیک اسید naa ggr sigma 100gr n0640 کلرور طلا glod III chloride 1gr 520918 سدیم کلریت sodium chlorite 244155 100gr sigma سدیم ارسنات sodium arsenat 50gr a6756 گولتاتیون ردیوس glutathione redu g4251 1gr یدور پتاسیم یدید Potassi iodide1kgr merck 105043 تیتانیوم دی اکسید titanium (iv) 248576 100gr پرولین L-Proline 10g 107434 بشر 50 المانی دی اتانول امین diethanolamine sigma d8885 500cc امونیوم هیدروژن سیترات ammonium citrate 25gr sinc اب انالار water moloecular biology sigma w4502 1li 2 پروپانول یونیکم چینی 2propanol 2.5lit اسید گالیک gallic acid یونیکم 1kgr پپسین Pepsin 100gr sigma 25gr p7000 استرانسیون کربنات strontium carbonat 100gr 472018 تری سدیم سیترات tri sodium citrat sinclab 25gr سدیم استات sodium acetate sinclab 25gr پارا فرمالدهید paraformaldehyde p6148 500gr sigma گلوکز D-Glucose 100g Q نشادر باز Ammonium chloride 1 k اکس بایل ox bile bil bovin sigma b3883 25gr کلریدریک اسید ایرانی choloridric acid 1lit زغال اکتیو چینی باز تترا بوتیل اورتو تیانات821084 Tetra -but orthotita سیپرو فلوکاسین 17850 sigma 1gr Ciprofloxacin استارچ starch 100gr Q سی تب ctab 25gr sineclab cetrimide سترمایید ار پی ام ای1640 rpmi dacell 500cc اف بی اس fbs pan 100ml نینهیدرین ninhydrin 10g 33437 تولوئن 1 لیتری toluene sigma 179418 استیک اسید Acetic acid (glacial) sigma 1l 320099 5 سالفوسالسیلیک اسید s3147 100g 5-sulfo اپوکسی حرارت بالا Korapox 439 (1کیلوگرم) استو بلایزر ماست باز سولفات اهن2 ایرون 7 ابه iron sulfate ii 310077 si فلورو گلاسینول Phloroglucinol sigma 25 79330 جاسمونیک اسید Jasmonic acid 10mgr 14631 sigma یورتان urethane u2500 500gr سدیم سالسیلات 250gr 106601 Sodium salicylate فنیل متیلن سول فلوراید phenylmet sulfonyl fl p7626 هیپوگزانتان Hypoxanthine 1gr h9636 فوشین fuchin basic 25gr b0904 فوشین fuchin basic 5gr b0904 هیدروکسی اپاتایت hydroxyaatite sigma 289396 کربن اکتیو -چارگول اکتیو 100gr sinclab charcol act منگز اکسید 4 manganese IV oxide 100gr 105953 پتاسیم سولفات potassium sulfateb p8541100gr ید 5gr scince lab سولفات پتاس باز سدیم لوریل 817034 دودسیل Sodium dodec sulfate1kgr (2-Hydroxypropyl)-B-cyclodextrin 100gr sigma 33259 ethephon 1gr sigma c0143 اتفون سالسلیک اسید 5گرمی sicnlab ید 5gr Iodine sincelan لیپاز l4777 lipase 10gr sigma پلی کاپرولاکتون poly capro lacton 440744 sigma 5gr کلسیم کلراید صنعتی باز گولتاتیون ردیوس glutathione redu g4251 5gr امفوترسین بی 50mgr amphotericin b a039 caison تاوریین taurine t0625 10grsigma سدیم هیپوکلرریت sodium hypocholorite 239305 25ml میو اینیزیتول myo-inositol 25gr 57570 دی ام ای ام dmem d6429 hig sigma 500cc اسید سولفوریک 5li شرلا ام تی تی mtt 100mgr sigma m2128 البومین بووین سرم albumin bovine a2153 sigma5gr bs سولفانیل امید Sulfanilamide 111799 100gr استاندار نیتریت Nitrite standard 119899 500ccmerck امونیوم ایرون III سیترات ammoni iron citra 25gr si ال سیستین l-cysteine 25gr sincelab استریپتوماسین 1گرمی streptomycin sincelab پنسلین جی پتاسیم pencilin g potass p7794 اسکوربیک اسید ascorbic acid since 25gr دی اتانول امین diethanolamine کارلبرو 1li بنزیل الکل کاربرو banzil alcohle1lit لاکتو فنل کاتن بلو lacto phenol blue 100cc کاربرو گلاسین 500gr sigma glycine g7126 تری کلرو استیک اسید t6399 trichloroacticacid100gr اورتو فسفریک اسید ایرانی phosphoric acid 2.5 کلریدریک اسید ایرانی choloridric acid 2.5 lit کلسیم کلراید خشک sigma c4901 1kgr پاروزایلن صنعتی الوکسان Alloxan monohydrate a7413 sigma10gr زینک اکساید zinc oxide usnano us3590 25gr واکنشگر سولفات HACH 21067-69 تریبسین trypsin merck 108367 1kgr گوارگام Guar gum sigma g4129 250gr کازیین بوین میلک casein bovin milk 500gr c7078 کلسیم هیدروکسید یونیکم500gr هندی پرسیدین به بان 10لیتری کلریدریک صنعتی 4 لیتری بافر تریس BAFFER TRISE CELLOCOL سولفات مس sulfate copper 1kgr اسید سولفوریک ایرانی متیل رد methylene red 25gr 32654 واز پار-ولچ vas-par 100cc welch دی ام اس او dmso 1lit calbro 445103 دی ام اس او dmso d2650 50cc sigma سولفات مس 5آبه کم لبcl001106 sulfate coper II امونیوم ایرو سولفا iiکم لب0173 1kgr Ammonium iron چسب سیلیکون گریس باز ایزو امیل الکل استات Isoamyl acetate 1lit 101231 hams f 10 همز اف 10 باز hfl01 سوی پروتیئن اسید soy prptien 100gr هیدرولیزه واز پار-ولچ vas-par 1lit welch جنتامایسین250mgr gentamycin sigma g1264 سی سند sea sand 1kge chemlab 104 دی اکسان 1.4dioxane 1lit 33147 پروکسیداز فرام 1ku p8375 Peroxidase from horse سوی پروتیئن ایزوله90% soy prptien 100gr هیدرولیزه استو بلایزر کشک فیبر vitacel type w200 پتاسیم هگزا فریک فراک potassium hexacyan p8131 100 پودر کرتاک برای بتون green ruck 25kgr الوندو پتاس االومینیوم 1kgr aluminum potasi 101047 سولفوکرومیک اسید sulfocoromic Acid 1L ایرانی قطران روتین Rutin 50gr r5143 اسید لاکتیک صنتی اسید فورمیک 98% کارلبرو formic acide 2.5lit 100264 سدیم بروهیدرید Sodium borohydride25gr 71320 گلاسین 250gr sigma glycine 104201 امونیوم سولفا ایرون100gr f3629 Ammon iron(III) sul امی پنم Imipenem i0160 25mgr sigma ادادیوم برمایید 807110 1gr Palladium(II) chloride تریپان بلو Trypan Blue 5gr t6146 زیرکونیوم اکسایدZirconium(IV) oxide 100gr 230693 سدیم استات Sodium acetate s2889 250gr استات کبالت باز پیرویک اسید 106619 50gr Pyruvic acid sodium salt اب فشان اسپره ای spl تیتانیوم دی اکساید titanium oxide صنعتی Oxalic acid dihydrate اگزالیک اسید 247537 100GR دی اکسید تیانیوم صنعتی 1کیلو گرم هماتوکسلین پادتن طب همز اف 10 پودر ج Nutrient Mixtu F-10 Ham n6635 1li زولیت zeolit 100gr 96096 ا دی تی ا تریبسین5% 100cc gibco 15400050 tripsin گلوکز glucose sigma g8270 100gr کلستین سولفات colistin sulfata c4461 100mgr مرکب چین china ink 25cc Hercules لاکتو فنل کاتن 61335-sigma lacto phenol blue 100cc دا پی DAPI d9542 sigma 10mgr رتونیک اسید retinoic asid sigmar2625 50mgr یورتان urethane u2500 250gr هپس hepes 5gr sinclab گولتامکس 35050038 GlutaMAX 100cc gibco امونیوم ایرون III سیترات ammoni iron citra500gruni سدیم متا بی -سدیم دی سولفیت sodium di sulp 1kgr ap تتراسایکلین هیدرو کلرایدTetracycline hcl 5gr t7660 سیتریک اسید citric acid 100gr c2404 sigma فتوباکتریوم اگار photobacterium agar 500gr p1477 امونیوم سولفات a2939 100gr Ammonium sulfate اسید نیتریک صنعتی گالن الکترولیت 20لیتری R2A agar 500gr Q 4هیدروکسی 1gr 176141 Hydroxy-TEMPO متا بی سولفیت سدیم باز اتیل استات ethyl acetate 2.5lایرانی نیکوتنیک اسید Nicotinamide 100gr n3376 ید استات Lead(II) iodide 50gr 211168 pvp 100gr pvp360sigma DTT 1gr d0632 پروپیدیوم ایودات propidium iodidr IP sigma p4170 25mgr DCTA 25cc N,N,N?,N?-tetraacetic acid mono 841032 ام تی تی mtt 500mgr sigma m2128 محلول ظهور وثبوت مهرطیف konic ریبا بافر سانتاکروز riba buffer sc-24948 اکسید قلع oxid tin 5gr usnano منیزیم اکساید magnesium oxid 1kgr کم لب 1323 گولتاردهید Glutaraldehyde solution50% 340855 25cc اب ژاول صنعتی سفید کننده 20لیتری اتیلن گلیکول Ethylene glycol 1lit 293237 سدیم بی کربنات sodium bi carbonate s5761 500gr سدیم هیدروکسید sodium hydroxid 0.1n کم لب هپس heps h3375 25gr سولفا متازین Sulfamethazine 25gr s6256 ان ال تیوره N-Allylthiourea 50gr 808158 dmso دی ام اس او باز نیترات نقره10 گرمی ایرانی silver nitrate hams f 10 همز اف 10بدون هپس 500cc BIOA BI101405 پانکراتین PANCREATING=E 100GR P3292 پتاسیم تیوسیانات Potassium thiocyan 1kgr 105124 100631 سالسیلیک اسیدباز Salicylic acid اف بی اس fbs f2442 500ml پرکلرین صنعتی باز 1kgr دیس پاز sigma d4693 1gr dispas II کلاژناژ collagenase a sigma 25mgr c9891 لیپاز Lipase fluka 62305 1gr رانتیدین ranitidine hcl r101 1gr Eriochrom black t sigma 858390-100gr Methyl-2-pyrrolidinone sigma 443778-1l potassium choride sigma p3911 acs-500gr Potassium nitrate sigma 221295-500gr Methanol sigma 154903-1lit columbia agar sigma 27688-500gr Pseudomonas agar F sigma p1852-500gr Nutrient broth no.1 sigma 70122-500gr Salicylaldehyde sigms s356-100gr picric acid sigma 197378-100gr Fuchsin basic Aldrich 215597-25gr Crystal violet sigma 32675-25gr Sodium bicarbonate sigma acs s6014-500gr Lactophenol blue sigma 61335-100ml Lead acetate sigma 32306-1k Triple sugar iron agar sigma 80320-500gr Emb agar levine sigma 62087-500gr Nutrient agar Fluka70148-500gr Violet red bile glucose agar sigma 70189-500gr Rvs broth sigma modified 17173-500gr Sabouraud dextrose broth 2% sigma s3306 Acetaldehyde Acs sigma 402788-1l Pyridine sigma 270407-1lit Tromethamine sigma t6687-100gr Calcium carbonate sigma398101-100gr Potassium pyrophosphate sigma 322431-25gr Acetic acide sigma 320102-100ml Eosin Y sigma E4009-5gr petroleum ether 40-60 sigma 32299-1li potassium bromide sigma FT-IR 221864-100gr Dey-Engley neutralizing broth Fluka d3435 Kovacs sigma 67309-100gr کاغذ ph 1-14 چینی گلاسین 100gr sigma glycine g8790 21194-49 Hach Nessler reagens نسلر پی بی اس محلول pbs 500cc yakteh نمک راشل CDH 500gr Potassi sodiu tartrate الومنیوم هیدروکساید 1kgr لیتیم کربنات 1kgr زغال اکیو 250گرمی قطران carbon active امیدازول sigma i202 100gr imidazole نین هیدرین 5گرمی sinclab ninhydrin فهلینک 500CC fehling CDH A فهلینک 500CC fehling CDH B ساکاروز Sucrose s1888 1kgr فیتک اسید Phytic acid sodium salt hydrate p8810 10gr پانکراتین PANCREATING=E 25GR P3292 گیمسا مرک 2.5lit 109204 فیبرونوژن Fibrinogen from bovine plasma 1grf8630 کلرامفنیکول 1گرمی cholranphenicol bio bi9054 نیترات نقره25 گرمی sigma s7276 silver nitrate استاریک اسید Stearic acid 100gr 800673 پرپیونیک اسید Propionic acid 1lit merck 800605 ا دی تی ا تریبسین 100cc sigma t4049 25% edta tripsin پی بی اس محلول pbs d8537 500cc پتاسیم کلراید potassium choride چینی 1kgr پلی اتیلن Poly(ethylene glycol) mol wt 8000 p2139 500r امینو مکس 11269016 gibco amino max 100cc کلسیمید colcemid gibco 15212-012 10cc سفید sodium taurocholate sigma 1gr 86339 کلاژناژ collagenase a sigma 100mgr c9891 لیلولنیک اسید linolenic acid l2376 500mgr بیزابول الفا bisabolo alfa 5ml 14462 سارکوزین Sarcosine 131776 Sigma100gr اکسید اهن 3 oxid iron us3220 5gr محلول نسلر 500cc e464231 nesslers reagent carlo ebra سولفات منیزیم 7 ابه unichem sulphate magneium استرادیول گرمی باز Estradiol المانی میترانیدازول metronidazole گرمی باز هیدروکورتیزول hydrocortisone گرمی باز اکریل امید acrylamide a8887 500gr sigma استربتوزوسین stz 50mgr sigma s0130 DMBA 100mgr d3254 مایع ضد عفونی 4لیتری اپی مکس سبزیجات اگاروز Agarose a9414 5gr هیدرو فوریک اسید HF Hydrofluoric acid 1lit 100334 DEAE-Cellulose D3764 25gr sigma کلرور کبالت کلراید COBALT ii CHLORIDE SIGMA 232696 5GR گلوکز خشک d glucose 500GR CARLO ANHYDR 454336 بیوتین محلول Betaine solution 1VAL SIGMA B0300 استیک اسید 100065 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l اسید سولفوریک 2.5 cdh چیتین chitin sigma c7170 100gr تترا اتیل ارتو سلیکات Tetraethyl orthosilicate 250gr 800658 روغن کنجد Sesame oil 250cc s3547 گلیسیرول فسفات glycerol phosphate 25gr g6501 جیوه سولفات Mercury(II) sulfate 50gr 104480 سولفون Sulfolane 250CC 807993 ال ارژنین l arginine 100gr a5006 2 مرکاپتو اتانول 25cc sigma mercapt ehanol m3148 مپس mops m3183 sigma 25gr کربوکسیل متیل سلولز cmc biochem 500gr 202090 carbox کانادا بالزام canada balsam biochem 100cc 1.4 دی اکسان 1,4 500gr biochem dioxan 504390 ای ام بی emb agar 500gr biochem دکستروز dextrose anhydros 500gr bioche متانول metanol hplc 2.5ilt biochem rpmi 1640 gibco powder fol10li 51800035 Qualitative Retention Time Index Standard 31080

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی رادین.....09132090270

  • تاریخ ثبت شرکت: -
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت های شرکت: فروشگاه
  • مکان: ایران, استان اصفهان
  • در زمینه: آزمایشگاهی
  • نوع کمپانی: خصوصی

Merck sigma biomark Quelab fluka
فروش مواد شیمیایی محیط کشت سلولی میکروبی
Merck sigma fluka biomark

فروش مواد ازمایشکاهی محیط کشت سلولی میکروبی
اطلاعات تماس
نامdavoodian davoodian
شرکتشرکت تجهیزات آزمایشگاهی رادین.....09132090270
تلفن ۰-۰×××۲۲۰۴۷۱۱ callتماس بگیرید
همراه ۰۹۱۳×××۰۲۷۰ callتماس بگیرید
کشورایران
استاناصفهان
آدرساصفهان .ارسال یه تمام نقاط کشور
ارسال پیام پروفایل شرکت
سوالات متداول

آیا در مورد این محصول سوالی دارید؟

جدید ترین های این دسته