دسته‌بندی‌ها
مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

  • مشاهده: ۱۲۵
  • بروزرسانی: شنبه 06 آبان 96
  • انقضا: یکشنبه 06 آبان 97

آب اکسیژنه 2/5 لیتری 108597 مرک آلمان آب کروماتوگرافی 2/5 لیتری 115333 مرک آلمان آب دوتره (دوتریوم اکساید) 25 میلی 103428 مرک آلمان آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان آلفا نفتول 250 گرمی 822289 مرک آلمان آلفا نفتیل امین 100 گرمی 822291 مرک آلمان آلومینیوم پودر 250 گرمی 101056 مرک آلمان آلومینیوم گرانول 1 کیلوگرمی 820051 مرک آلمان آلومینیوم فویل 250 گرمی 101057 مرک آلمان آلومینیوم اکساید یک کیلویی 101097 مرک آلمان آلومینیوم ایزو پروکساید 250 گرمی سیگما آلومینیوم بوتیلات 250 میلی لیتری 820054 مرک آلمان آلومینیوم سولفات 18 آبه 5 کیلویی 101102 مرک آلمان آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی 101086 مرک آلمان آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی 101091 مرک آلمان آمونیاک 25% 2/5 لیتری 105422 مرک آلمان آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی 101047 مرک آلمان آمونیوم استات 1 کیلویی 101115 مرک آلمان دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان آمونیوم آیرون II سولفات 1 کیلویی 103791 مرک آلمان آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی 103776 مرک آلمان آمونیوم سولفات 1 کیلویی 101216 مرک آلمان آمونیوم سولفید 20% مرک آلمان 105442 1لیتری آمونیوم کربنات 250 گرمی 159504 مرک آلمان آمونیوم فلوراید 250 گرمی 101164 مرک آلمان آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی 101131 مرک آلمان آمونیوم پر سولفات 500 گرمی 101201 مرک آلمان آمونیوم کلراید 1 کیلویی 100924 مرک آلمان آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی 101226 مرک آلمان آمونیوم سریم نیترات 100گرمی 102276 مرک آلمان آمونیوم نیترات 1 کیلویی 101188 مرک آلمان آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 250 گرمی 101181 مرک آلمان دی آمونیوم هیدروژن فسفات 101206 مرک آلمان 500گرمی آمونیوم دی هیدروژن فسفات 101126 مرک آلمان500 گرمی 4آمینو بنزوییک اسید 1 کیلویی 100102 مرک آلمان آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان آمینو نفتول سولفونیک اسید 25 گرمی 100099 مرک آلمان آلیزارین رد اس 25 گرمی 106278مرک آلمان آنیلین 822256 1 لیتری مرک آلمان آیرون (پودر آهن ) بسته 1 کیلویی 103815 مرک المان آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی 103861 مرک آلمان آیرون II سولفات 7 آبه 1 کیلویی 103965 مرک آلمان آیرون II استات 50 گرمی ساخت سیگما آیرون (آهن ) III سولفات 7 آبه 99% 500 گرمی آزمایشگاهی آیرون III نیترات 1 کیلویی 103883 مرک آلمان آیرون III اکساید 250 گرمی 103924 مرک آلمان اپی کلرو هیدرین ۱ لیتری 803296 مرک آلمان اتانول 2/5 لیتری 100986 مرک آلمان اتانول %99.9 2/5 لیتری 100983 مرک آلمان اتیدیوم برماید1 لیتری E76371 گرمی سیگما اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان اتیل استات 2/5 لیتری 100864 مرک آلمان اتیل اولئات 250 میلی لیتری 814762 مرک آلمان اتیل بنزن 1 لیتری 801372 مرک آلمان اتیلن گلیکول 2/5 لیتری 100949 مرک آلمان اتیلن دی آمین 100 میلی لیتری 800947 مرک آلمان تری اتیل آمین 500 میلی لیتری 808352 مرک آلمان تری اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی 821135 مرک آلمان اتیل متیل کتون 2/5 لیتری 106014 مرک آلمان استارچ (نشاسته گندم) 1 کیلویی 111685 مرک آلمان نشاسته 100 گرمی 111685 مرک آلمان استیل استون 1 لیتری 800023 مرک آلمان استوفنون 1 لیتری 800028 مرک آلمان استون 2/5 لیتری 100013 مرک آلمان استون 2/5 لیتری 100014 مرک آلمان استونیتریل (کرماتوگرافی) 2/5 لیتری 100030 مرک آلمان استرانسیوم استات 100 گرمی آلفا ایسر آمریکا استرانسیوم کربنات 500 گرمی 33392 آلفا ایسر آمریکا اسپکتروملت A14 کمک ذوب 1 کیلویی 111724 مرک آلمان اسپکتروملت A10 کمک ذوب 1 کیلویی 110783 مرک آلمان اسکوالان 100 میلی لیتری 814605 مرک آلمان اسید استیک گلاسیال 2/5 لیتری 100056 مرک آلمان اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) 2.5 کیلویی 500090 مرک آلمان اسید اولئیک 1 لیتری 100471 مرک آلمان اسید اسپارتیک 100گرمی 100126 مرک آلمان اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی 100492 مرک آلمان اسید اوریک 25 گرمی100817 مرک آلمان اسید پریودیک 100 گرمی 822288 مرک آلمان اسید باربیتوریک 100 گرمی 800133 مرک آلمان اسید بنزوئیک 100 گرمی 100136 مرک آلمان اسید بوریک 1 کیلویی 100165 مرک آلمان اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید ) 500 میلی 18730 ساخت فلوکا اسید تارتاریک 1 کیلویی 100802 مرک آلمان اسید ترفتالئیک 100 گرمی 800762 مرک آلمان اسید ترفتالدهید 10 گرمی 821075 مرک آلمان اسید تیوگلیکولیک 1 لیتری 822336 مرک آلمان اسید پیکریک 500 گرمی هندی اسید سولفوریک 2/5 لیتری 100731 مرک آلمان اسید سالسیلیک 1کیلوگرمی 818731 مرک آلمان اسید سولفو سالسیلیک دو آبه 1 کیلویی 800691 مرک آلمان اسید سولفانیلیک 100گرمی 100686 مرک آلمان اسید سولفانیلیک 1 کیلویی 822338 مرک آلمان اسید سالیسیلیک 1 کیلویی 100631 مرک آلمان اسید سیتریک 1 کیلویی 100244 مرک آلمان اسید جیبرلیک 5 گرمی G7645 سیگما اسید فسفریک 2/5 لیتری 100563 مرک آلمان اسید فلوریدریک 2/5 لیتری 100337 مرک آلمان اسید فورمیک 2/5 لیتری 100264 مرک آلمان اسید فولوئیک 25 گرمی ساخت کره اسید فولیک 5 گرمی 103984 مرک آلمان اسید فرولیک ۵ گرمی 128708 سیگما اسید فتالیک 1 کیلویی P30303 سیگما اسید فیتیک P2852 5 گرمی سیگما اسید کافئیک 2 گرمی C0625 سیگما اسید کوماریک ۱گرمی سیگما اسید گلوتامیک 250 گرمی 100291 مرک آلمان اسید گلیکولیک 1لیتری گرمی 104106 مرک آلمان اسید گلی اگزالیک یک آبه 25 گرمی 804107 مرک آلمان اسید لاکتیک 2/5 لیتری 100366 مرک آلمان اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 2/5 لیتری 100314 مرک آلمان اسید هیومیک 10 گرمی 53680 سیگما اسید پرکلریک 70% 2/5 لیتری 100519 مرک آلمان اسید نیتریک 65% 2/5 لیتری 100456 مرک آلمان اسید نیتریک 100% دود زا 1 لیتری 100450 مرک آلمان اسید نیکوتینیک 100 گرمی 818714 مرک المان اسید متا اکریلیک 1 لیتری 800181 مرک آلمان اسید متا فسفریک 100 گرمی 100546 مرک آلمان اسید مالئیک 1 کیلویی 800380 مرک آلمان اسید مولیبدیک 1 کیلویی 100400 مرک آلمان اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی 12103 ساخت آلفا ایسر آمریکا استایرن 1 لیتری 807679 مرک آلمان استامید 100 گرمی 822343 مرک آلمان اریوکروم بلک تی 100 گرمی 103170 مرک آلمان اریکروم بلو اس ای 5 گرمی 103340 مرک آلمان اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید) 10 گرمی 821102 مرک آلمان اکسید مس 100 گرمی 104465 مرک آلمان اگزالیل کلراید 25 میلی لیتری 807066 مرک آلمان اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان ال سیستئین 100 گرمی 102838 مرک آلمان ال سیستئین هیدرو کلراید 25 گرمی 102839 مرک آلمان ال پرولین 10 گرمی 107434 مرک آلمان ال آلانین 25 گرمی سیگما ال آرژنین 100 گرمی 101542 مرک آلمان ال آرابینوز 25 گرمی سیگما ال آسپارژین مونو هیدرات 100 گرمی 101566 ساخت مرک آلمان ارسنیک اکساید 100 گرمی سیگما اکریل آمید 1کیلویی 800830 مرک آلمان اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت 5 گرمی 112292 مرک آلمان ان آمیل الکل 2/5 لیتری 807500 مرک آلمان انتلان 500 میلی 100869 مرک آلمان ان پنتان 1 لیتری 107176 مرک آلمان ان هپتان 1 لیتری 104365 مرک آلمان ان نفتیل آمین 100 گرمی822291 مرک آلمان ان هگزان 2/5 لیتری 104368 مرک آلمان ان اکتان 250 میلی لیتری 806910 مرک آلمان ان دو دکان 250 میلی لیتری 820543 مرک آلمان ان هگزان کروماتوگرافی 1 لیتری 104391 مرک آلمان انیدرید مالئیک 100 گرمی 800408 مرک آلمان انیدرید فتالئیک 500 میلی لیتری 800947 مرک آلمان آنتراسین 100گرمی 820109 مرک آلمان اوره 1 کیلویی 818710 مرک آلمان اورنج جی 25 گرمی115925 مرک آلمان اورتو فنانترولین 10 گرمی 107225 مرک آلمان ائوزین بلو 25 گرمی 115934 مرک آلمان ایزوبوتیل متیل کتون 2/5 لیتری 106146 مرک آلمان ایزو آمیل الکل 2/5 لیتری 822255 مرک آلمان ایزو بوتانل 1 لیتری 100985 مرک آلمان ایزو پروپیل اتر 2/5 لیتری 100867 مرک آلمان ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری 822102 مرک آلمان ایزو پنتیل الکل (2 –پنتانول ) 500 میلی لیتری 807501 مرک آلمان ایزولوسین 100 گرمی 105362 مرک آلمان ایزوفتالیک اسید 1 کیلویی 800607 مرک آلمان ایتریم نیترات 500 میلی 119809 مرک آلمان ایتریم نیترات 6آبه 25 گرمی ساخت کره ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 ایندول استیک اسید 10 گرمی 100353 مرک آلمان ایندول بوتیریک اسید 5 گرمی سیگما آمریکا ایندیوم 25 گرمی 112196مرک آلمان ایندیم کلراید 10 گرمی 11859 آلفا آمریکا ایریدیوم کلراید 5 گرمی 206245 سیگما اورسینول 5 گرمی 820933 مرک آلمان اورتو تولوئیدین 2/5 لیتری 808312 مرک آلمان باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی 101717 مرک آلمان باریم پراکساید 500گرمی 11428 سیگما باریم استات 1 کیلویی 101704 مرک آلمان باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5گرمی 100255 مرک آلمان باریم سولفات 5 کیلویی101750 مرک آلمان باریم هیدرواکساید 1 کیلویی 101735 مرک آلمان برم (برومین ) 250 میلی لیتری 820171 مرک آلمان برومو تیمول بلو 25 گرمی 103026 مرک آلمان 1-برومو 3-کلرو پروپان 250 میلی لیتری 801627 مرک آلمان بروسین سولفات 25گرمی 237868 سیگما برموفنل بلو 25 گرمی 108122 مرک آلمان برموکروزول گرین 25 گرمی 108121 مرک آلمان برومو کروزول رد 5 گرمی 105225 مرک آلمان بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی 801641 مرک آلمان بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان بنزیل الکل 2/5 لیتری 100981 مرک آلمان برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان 1بوتانل 2/5 لیتری 100988 مرک آلمان 2 بوتانل 2/5 لیتری 109630 مرک آلمان 1 بوتان تیول 100 میلی لیتری 801587 مرک آلمان بوتیل استات 1 لیتری 101974 مرک آلمان بوتیل الکل 2/5 لیتری 101990 مرک آلمان بوتیل هیدرواکسی آنیسول 1کیلویی 817023 مرک آلمان بوتیل هیدرواکسی تولوئن 1کیلویی 817074 مرک آلمان بروسین 50گرمی 818308 مرک آلمان بنزآلدئید 2/5 لیتری 801756 مرک آلمان بنزن 2/5 لیتری 101782 مرک آلمان بنزن تری کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 801299 مرک آلمان بنزوفنون 250 گرمی 801801 مرک آلمان بنزویین 250 گرمی 801776 مرک آلمان بنزیل آمینو پیریدین 50 گرمی 814831 مرک آلمان بنزیل کلراید 1 لیتری 801809 مرک آلمان بنزیل بنزوات 1لیتری 818701 مرک آلمان بنزو تیوفن 10 گرمی 841538 مرک آلمان بنگال رز 5 گرمی 198250 سیگما دی بنزو تیوفن 25 گرمی 820409 مرک آلمان بتا نفتول 1 کیلویی 822290 مرک آلمان بی فنیل امید 1 کیلویی 820528 مرک آلمان بوتیل آکریلات ۵۰۰ میلی 800832 مرک آلمان بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان بیسموت نیترات 250 گرمی 101878 مرک آلمان بیوتین 100 میلی گرمی B4501 سیگما تایرون 100 گرمی فلوکا تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658 مرک آلمان تترا اتیل آمونیوم بروماید 250 گرمی 822147 مرک آلمان تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید35%، 250 میلی 822149 مرک آلمان تترا بوتیل آمونیوم هیدروکساید %40 ، 100 میلی 818759 مرک آلمان تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 100 گرمی 818858 مرک آلمان تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی 118312 مرک آلمان تترا پروپیل آمونیوم هیدروکساید 50 میلی سیگما تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان تتراکلرید کربن 2/5 لیتری 102222 مرک آلمان تترا متیل بنزیدین 1 لیتری 108622 مرک آلمان تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید 250 میلی 108124 مرک آلمان تترا فلورو بوریک اسید 100 گرمی L14037 آلفا ایسر آمریکا تترا هیدروفوران 2/5 لیتری 108114 مرک آلمان ترایتون 1 لیتری 108603 مرک آلمان تریس 100گرمی108219 مرک آلمان تریس هیدروکلراید 100 گرمی 108219 مرک آلمان تری اتیل سیترات 500 میلی 800251 مرک آلمان تری بوتیل آمین 1 لیتری 808358 مرک آلمان تری کلرو استیک اسید 1 کیلویی 100810 مرک آلمان تری فلورو استیک اسید 100 میلی 808260 مرک آلمان تری فنیل تترازولیوم کلراید 10 گرمی 108380 مرک آلمان تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان تری اتانول آمین آزمایشگاهی 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت چین تری اتیل آمین 1 لیتری کم لب بلژیک تری اتواکسی وینیل سیلان 100 میلی لیتری 808276 مرک آلمان تریپان بلو 5 گرمی T6146 سیگما تریپسین 500mg Sigma USA T1426 6.859.000 تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164 مرک آلمان تلوریوم دی اکساید 25 گرمی 112356 مرک آلمان تولوئن 2/5 لیتری 108323 مرک آلمان تولوئن کروماتو گرافی 1 لیتری 108327 مرک آلمان تویین 20 1 لیتری 817072 مرک آلمان تویین 80 1 لیتری 822187 مرک آلمان تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند تیتانیوم پودر 250 گرمی 112379 مرک آلمان تیتانیوم دی اکساید 1 کیلویی 100808 مرک آلمان تیتانیوم ایزو پروپواکساید 100میلی لیتری 205273 سیگما تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان تیتانیوم تری کلراید 250 میلی 808307 مرک آلمان تیترازول بافر پی هاش 4 مرک آلمان 109884 تیترازول بافر فسفات پی هاش 7 مرک آلمان 109887 تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956 تیترازول سود 0/1 نرمال مرک آلمان 109959 تیترازول سریم سولفات 0/1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری تترازول سدیم کلراید 0/1 نرمال مرک آلمان 109945 مرک آلمان تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال 109970مرک آلمان تیترازول کلرئیدریک 0/1 نرمال مرک آلمان 109973 تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال 109981 مرک آلمان تیترازول نیترات نقره 0/1 نرمال مرک آلمان 109990 تیترازول ید 0/1 نرمال مرک آلمان 109910 تیترازول EDTA 0/1 نرمال مرک آلمان 109992 تیترازول تیو سولفات سدیم 0/1 نرمال مرک آلمان 109950 تیترازول تیو سیانات آمونیوم 0/1 نرمال 109900 مرک آلمان تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1 نرمال مرک آلمان 109935 تیترازول بی کرومات پتاسیم0/1 نرمال 109928 مرک آلمان تترا کلرو اوریک اسید سه آبه 1 گرمی 101582 مرک آلمان تترا بوتیل تیتانات 500 میلی لیتری 821084 مرک آلمان تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی 818839 مرک آلمان تمد 100 میلی لیتری مرک آلمان تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان تیو سیانات امونیوم 1 کیلویی 101212 مرک آلمان تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان تیو استامید 250 گرمی 108170 مرک آلمان تیوسیانات جیوه 25 گرمی 104484 مرک آلمان تیوره 250 گرمی 107979 مرک آلمان تیومرسال 100 گرمی 817043 مرک آلمان تیونیل کلراید 99% یک لیتری ساخت هند تیمول فتالئین 25 گرمی 108175 مرک آلمان پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان پارافین 2/5 لیتری 107160 مرک آلمان پارانیتروآنیلین 250گرمی 822292 مرک آلمان پالادیوم استات 1 گرمی 818056 مرک آلمان پالادیوم کلراید 1 گرمی 807110 مرک آلمان پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان پیریدین 1 لیتری 107462 مرک آلمان پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 1 پنتان تیول 50 میلی لیتری 841749 مرک آلمان پنتا اکسید فسفر 1 کیلویی 100540 مرک آلمان 2پنتانول 500میلی 807501 مرک آلمان پتاسیم هیدرواکساید 1 کیلویی 105033 مرک آلمان پترولیوم بنزن 5 لیتری 100909 مرک آلمان 1 پروپانل 1 لیتری 100996 مرک آلمان 2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) 2/5 لیتری 100995 مرک آلمان 1 پروپان تیول 250 میلی لیتری 807529 مرک آلمان پپتون 500 گرمی 102239 مرک آلمان پتاسیم فلزی 25 گرمی 804815 مرک آلمان پتاسیم برماید500 گرمی 104905 مرک آلمان پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی 104862 مرک آلمان پتاسیم پرکلرات 250 گرمی 105076 مرک آلمان پتاسیم کرومات 250گرمی 104952 مرک آلمان پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی 108092 مرک آلمان پتاسیم استات 1کیلویی 104820 مرک آلمان پتاسیم پرمنگنات 1 کیلویی شارلو اسپانیا پتاسیم پرمنگنات 250 گرمی 105082 مرک آلمان پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان پتاسیم تیوسیانات 1 کیلویی 105125 مرک آلمان پتاسیم تلوریت 100 گرمی 105164 مرک آلمان پتاسیم سیترات 5 کیلویی 104956 مرک آلمان پتاسیم پرسولفات 1 کیلویی 105090 مرک آلمان پتاسیم تیو سولفات 100 گرمی 12669 سیگما پتاسیم کلراید 1 کیلویی 104936 مرک آلمان پتاسیم کلراید محلول 3 مولار 250 میلی لیتر مرک آلمان 104817 پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 500گرمی 104982 مرک آلمان دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 1 کیلویی 105099 مرک آلمان پتاسیم اگزالات هیدرات 1 کیلویی 105073 مرک آلمان پتاسیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی 104873 مرک آلمان پتاسیم کربنات 1کیلویی 104924 مرک آلمان پتاسیم سولفات 1کیلویی 105151 مرک آلمان سولفید پتاسیم 44% بسته 250 گرمی 105134 مرک آلمان پتاسیم سیانید 250 گرمی مرک آلمان 104967 پتاسیم نیترات 1کیلویی 105061 مرک آلمان پتاسیم نیتریت 250گرمی 105067 مرک آلمان پتاسیم هیدروژن فتالات 250 گرمی 104874 مرک آلمان پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی 104852 مرک آلمان پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان پتاسیم یدات 500 گرمی 105050 مرک آلمان پتاسیم یدید 250گرمی 105043 مرک آلمان پروتئیناز K 100 میلی گرمی Sigma پلی اتیلن گلیکول 400 مرک آلمان 807485 بسته 1 لیتری پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 807491 1 کیلویی پلی اتیلن گلیکول 20000 مرک آلمان 817018 بسته 1 کیلویی پلی اتیلن گلیکول 1000 مرک آلمان 807488 بسته 1 لیتری پلی وینیل بوتیرال 250 گرمی 190977 آلدریچ آمریکا پلی وینیل الکل 100 گرمی 114266 مرک آلمان پلی وینیل پیرولیدون 100 گرمی 107443 مرک آلمان پلاتین 1 گرمی ریدل پلاتینیوم تترا کلراید 1 گرمی 807347 مرک آلمان پروپاژیل الکل ۲۵۰ میلی 807050 مرک آلمان پروپیلن گلیکول 2/5 لیتری 107478 مرک آلمان پروپیلن اکساید 1 لیتری 807027 مرک آلمان پودر مس 250 گرمی 102703 مرک آلمان پیرول 25 میلی لیتری 807492 مرک آلمان دی اتیل اتر 5 لیتری 100926 مرک آلمان دی اتیل امین 2/5 لیتری 803010 مرک آلمان دی اتیل سولفات 1 لیتری 803105 مرک آلمان دی اتانل امین 1 لیتری 803116 مرک آلمان دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 1 لیتری 803127 مرک آلمان دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید 10 گرمی سیگما دی استیل منوکسیم 100 گرمی 102918 مرک آلمان 1و4 دی اکسان 1 لیتری 103115 مرک آلمان دی آمینو پروپان 1 لیتری 821041 مرک آلمان 1و6 دی آمینو هگزان 250 گرمی 804323 مرک آلمان دی اکسید سلنیوم 50 گرمی 800653 مرک آلمان دی سدیم تترا بورات (بوراکس ) 500 گرمی 106308 مرک آلمان دی کرومات امونیوم 1 کیلویی 101149 مرک آلمان 2و6 دی کلرو پیریدین 100 گرمی 820455 مرک آلمان دی کلرومتان 2/5 لیتری 106050 مرک آلمان دی مدیوم بروماید 1 گرمی112130 مرک آلمان دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان دی متیل استامید 1 لیتری 803235 مرک آلمان دی متیل پروپیلن دی آمین 100 میلی 818434 مرک آلمان دی متیل سولفواکساید 1 لیتری 116743 مرک آلمان دی متیل سولفوکساید دوتره 25 میلی لیتری 103424 مرک آلمان دی متیل سولفات 500 میلی 803071 مرک آلمان دی متیل فرمامید 2/5 لیتری 103053 مرک آلمان دی متیل گلی اکسیم 100 گرمی 103062 مرک آلمان دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان دی تیو تریتول 1 گرمی 111474 مرک آلمان دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی D199303 سیگما دی نیترو فنل 100 گرمی 822043 مرک آلمان دی سولفین بلو 25 گرمی 112144 مرک آلمان دی سدیم هیدروژن فسفات 5 کیلویی 106573 مرک آلمان دی سیکلو سرین بسته 1 گرمی C6880 سیگما دی فنیل آمین 100 گرمی 820528 مرک آلمان دی فنیل کاربازاید 25گرمی 103091 مرک آلمان دودسیل آمین 100 گرمی 803527 مرک آلمان رایت 25 گرمی 109278 مرک آلمان روغن صدر 500 میلی 106965 مرک آلمان روغن امرسیون 100 میلی 104699 مرک آلمان روغن سیلیکون 100 میلی 109762 مرک آلمان روی 1 کیلویی 108789 مرک آلمان روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان روی اکسید 1 کیلویی 108849 مرک آلمان روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی 108883 مرک آلمان روی نیترات 1 کیلویی 108833 مرک آلمان روی یدید 25 گرمی 108828 مرک آلمان روتنیوم دی اکساید 5 گرمی 810560 مرک آلمان رزورسینول 100 گرم 107593 مرک آلمان زایلن سیانول 5 گرمی 110590 مرک آلمان زایلازین 5 میلی ساینس لب آمریکا زیرکونیوم دی اکساید 100 گرمی اکروس آمریکا ژلاتین 1 کیلویی 104078 مرک آلمان ساکاروز 1 کیلویی107651 مرک آلمان سافرانین 25 گرمی 115948 مرک آلمان ستاولن 100 گرمی مرک آلمان ستیل الکل 1 کیلویی 818704 مرک آلمان ستیل تری متیل آمونیوم برماید 100 گرمی 102342 مرک آلمان سدیم ازاید 100 گرمی 822335 مرک آلمان سدیم استات 500 گرم 106267 مرک آلمان سدیم ارسنیت 1 لیتر 106277 مرک آلمان سدیم ارسنات 100 گرمی ساخت BDH سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل) 500 گرمی 108087 مرک آلمان سدیم برماید 1 کیلویی 106360 مرک آلمان سدیم بوروهیدرید 100 گرم 818823 مرک آلمان سدیم بی کربنات 500گرمی 106323 مرک آلمان سدیم بی سولفیت 1لیتری 806356 مرک آلمان سدیم پتاسیم کربنات 500 گرمی 106683 سدیم سولفید 1 کیلویی اکروس آمریکا سدیم سیانید 1 کیلویی 106437 مرک آلمان سدیم بنزوات 25 کیلویی 106290 مرک آلمان سدیم دی کرومات 1 کیلویی 106336 مرک آلمان سدیم پرسولفات 1 کیلویی 106609 مرک آلمان سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان سدیم تترابورات 10 ابه 1 کیلویی 106303 مرک آلمان سدیم پراکسید 100 گرمی 106563 مرک آلمان سدیم تیو سولفات 500 گرمی 106512 مرک آلمان سیلیکاژل 105553 مرک آلمان TLC1 سیلیکاژل 105554 مرک آلمان TLC1 سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 1 کیلویی 107739 سیلیکاژل 1 کیلویی 101925 مرک آلمان سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت BDH سیلیسیوم تترا کلراید 1 لیتری 807706 مرک آلمان سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلویی 106345 مرک آلمان سدیم دی تیونیت (سدیم هیپوسولفیت ) 500 گرمی 106507 مرک آلمان دی سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلویی 106574 مرک آلمان سدیم دودسیل بنزن سولفونات 500گرمی هند سدیم سولفات 10 آبه 1 کیلویی 822286 مرک آلمان سدیم سولفیت 1 کیلویی 106652 مرک آلمان سدیم هیدروژن سلنیت 50 گرمی 106340 مرک آلمان سدیم لاکتات 50% 2/5 لیتری 106522 مرک آلمان دی سدیم ساکسینات 100 گرمی 820151 مرک آلمان تری سدیم سیترات 2 آبه 1 کیلویی 106448 مرک آلمان تری سدیم فسفات 1 کیلویی 106577 مرک آلمان دی سدیم اگزالات 1 کیلویی 106557 مرک آلمان سدیم فلوراید 250 گرمی 106441 مرک آلمان سدیم کربنات 1 کیلویی 106398 مرک آلمان سدیم کلراید (نمک طعام ) 1 کیلویی 106404 مرک آلمان سدیم گلوکونات 1کیلویی 817054 مرک آلمان سدیم متا پریدات 50 گرمی 106597 مرک آلمان سدیم مولیبدات 2 آبه 250 گرمی106521 مرک آلمان سدیم نیترات 1 کیلویی 106535 مرک آلمان سدیم نیتریت 1 کیلویی 106544 مرک آلمان سدیم هیدرید 100 گرمی 814552 مرک آلمان سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی 106482 مرک آلمان سرب استات 1 کیلویی 107375 مرک آلمان سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 500 گرمی 107365 مرک آلمان سدیم یدید 250 گرمی 106523 مرک آلمان سرب نیترات 100 گرمی 107398 مرک آلمان سرب اکساید 5 کیلویی 105658 بسته سریم فلوراید 100 گرمی آمریکا سریم سولفات 100 گرمی 102274 مرک آلمان سریم نیترات 100 گرمی102271 مرک آلمان سزیم کربنات 25 گرمی آمریکا سلیت 281 بسته 1 کیلویی 102686 مرک آلمان سولفانیل امید 1 کیلویی 108035 مرک آلمان سولفولان 250 میلی لیتری 807993 مرک آلمان سولفور (گوگرد ) 2/5 کیلویی 107983 مرک آلمان دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی سیلور (نقره ) نیترات 100 گرمی اپلیکم سیلور (نقره)سولفات 50 گرمی 101534 مرک آلمان سیلور کلراید 25 گرمی 119203مرک آلمان سیلور نیترات (نیترات نقره) 25 گرمی ساخت آکروس آمریکا سیکلو هگزانون 2/5 لیتری 102888 مرک آلمان سیکلو هگزان 2/5لیتری 109666 مرک آلمان سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا سیلیسیم کربید 500 گرمی BDH انگلستان سیلیسیوم اکساید 500 گرمی 113126 مرک آلمان سودان بلک بی 25 گرمی BDH انگلستان شن دریا ( سی سند ) ۱کیلویی 107712 مرک آلمان فایکول 5 گرمیF2637 سیگما فتالدهاید 10 گرمی 821027 مرک آلمان فرمالین 2/5 لیتری 104002 مرک آلمان فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان فروکتوز 1 کیلویی 104007 مرک آلمان فروسن 50 گرمی 803978 مرک آلمان فلوکسین B مرک آلمان 5 گرمی 1-فلورو 4-نیترو بنزن 50 میلی 820580 مرک آلمان 1و10 فنانترولین 25 گرمی 841491 مرک آلمان اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی 107223مرک آلمان فنل 1 کیلو 100206 مرک آلمان فنل فتالین 100 گرمی 107233 مرک آلمان فنیل آنالین 25 گرمی 107256 مرک آلمان فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی هند فوشین بازیک 25گرمی 115937 مرک آلمان فوشین اسیدی 25 گرمی 105231 مرک آلمان فورفورال 1 لیتری 804012 مرک آلمان فورفوریل آمینو پورین ( کینیتین ) 1 گرمی سیگما محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری قلع (تین) پودر 250 گرمی 107807 مرک آلمان قلع اکسید 100گرمی آلدریچ کانادا بالزام 100 میلی لیتری فلوکا کاغذ تست 0-14 پی هاش 109535 مرک آلمان کالکن کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 104595 مرک آلمان کادمیوم سولفات 100 گرمی102027 مرک آلمان کادمیوم استات 2 ابه 500گرمی 102002 مرک آلمان کادمیوم کلراید 100 گرمی 20899 فلوکا کادمیوم نیترات 100 گرمی 20911 سیگما آمریکا کارل فیشر 1 لیتری 188005 مرک آلمان کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان کازئین 1 کیلویی 102241 مرک آلمان کبالت II نیترات 6 آبه 100 گرمی 102536 مرک آلمان کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان کبالت II سولفات هفت آبه 100 گرمی 102556 مرک آلمان کتامین 1 گرمیK2753 زیگما آمریکا کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی 803057 مرک آلمان کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات بسته 100 گرمی 102053 مرک آلمان کلسیم استات 500گرم 109325 مرک آلمان کلسیم هیدروژن فسفات 500 گرمی 102304 مرک آلمان کلسیم هیدرواکساید 500 گرمی 102047 مرک آلمان کلسیم اکساید 500 گرمی 102047 مرک آلمان کلسیم سولفات دو آبه 500 گرمی 102161 مرک آلمان کلسیم فلوراید 500 گرمی ساخت کره کلسیم کربنات 250گرمی 102066 مرک آلمان کلسیم نیترات 500 گرمی 102121 مرک آلمان کلشیسین 1 گرمی C9754سیگما کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان کلروفرم 2/5 لیتری 102445 مرک آلمان کلروفرم کروماتوگرافی 1 لیتری 102442 مرک آلمان کلروفرم دوتره 25 میلی لیتری 102450 مرک آلمان کلسترول 100گرمی 103672 مرک آلمان کینولین 1 لیتری 802407 مرک آلمان کلرو بنزن 1 لیتری 801791 مرک آلمان 2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان کلرو دی متیل سیلان 50 میلی 814104 مرک آلمان 2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان کلرید استرانسیوم 6 آبه250 گرمی 107865 مرک آلمان کلرید آلومینیوم 1 کیلویی 801081 مرک آلمان کلرید فریک 6 ابه 250 گرمی 103943 مرک آلمان کلرید اهنIII 6 آبه 1 کیلو 103943 مرک آلمان کلرید باریم 1 کیلویی 101717 مرک آلمان کلرید روی 1 کیلویی 108815 مرک آلمان کلرید زیرکونیوم 250 گرمی 808913 مرک آلمان کلرید سدیم 5 کیلویی 106400 مرک آلمان کلرید سدیم 1 کیلویی 106404 مرک آلمان کلرید سرب 100 گرمی807383 مرک آلمان کلرید مس II یک کیلویی 102733 مرک آلمان کلرید طلا 1 گرمی 101582 مرک آلمان کلرید کلسیم 1 کیلویی 102382 مرک آلمان کلرید لیتیوم 100 گرمی 105679 مرک آلمان کلرید کروم 10 گرمی II802482 مرک آلمان کلرید کبالت II مرک آلمان 102539 100 گرمی کلرید نیکل 250 گرمی 106717 مرک آلمان کلرید منگنز 7آبه 1 کیلویی 105833 مرک آلمان کلرید منیزیم 500 گرمی 814733 مرک آلمان کلرید قلع II مرک آلمان107814 250گرمی کلرو ژنیک اسید 1 گرمی C3878 سیگما کربنات کلسیم 1 کیلویی 102069 مرک آلمان کربن اکتیو 1 کیلویی 102184 کربن تترا کلراید 2/5 لیتری 102222 مرک آلمان کریستال ویولت 25 گرمی 101408 مرک آلمان کربن دی سولفید 1 لیتری 102214مرک آلمان کروم تری اکساید 1 کیلویی 102483 مرک آلمان کرومیوم نیترات 250 گرمی 102481 مرک آلمان کوپر ( مس ) پودر 250 گرمی 102703 مرک آلمان کوپر (مس ) فویل قطر 0.1 میلی متر 250 گرمی 102700 مرک آلمان کوپر(مس) سولفات 250 گرم 102790 مرک آلمان کوپر ( مس ) استات 250 گرمی 102711 مرک آلمان کوپر (مس ) اکسید 100گرمی 102766 مرک آلمان کوپر (مس) نیترات 250 گرمی 102753 مرک آلمان کوماسی بریلیانت بلو G بسته 25 گرمی BDH انگلستان کیومین هیدرو پروکساید 250 میلی لیتری 820502 مرک آلمان کنگو رد 25 گرمی 101340 مرک آلمان گلوکز (دکستروز ) 1 کیلویی 108346 مرک آلمان گلایسین 25 کیلویی 100590 مرک آلمان گلایسین 100 گرمی G7126 ساخت سیگما گلیسیرین بسته 2/5 لیتری 104093 مرک آلمان گلیسیرین تری استات 1لیتری 103000 مرک آلمان گلوبولین 1 گرمی H2500 سیگما گوانیدیوم کلراید ۱۰۰ گرمی 104219 مرک آلمان ال – گلوتامین 25گرمی 100289 مرک آلمان گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی گزیلن (زایلن ) 2/5 لیتری 108681 مرک آلمان گزیلن اورنج 5 گرمی 108677 مرک آلمان گیمسا 100 گرمی109203 مرک آلمان لانتانیوم نیترات 100 گرمی 105326 مرک آلمان لسیتین (تخم مرغی) 250 میلی گرمی 524617 مرک آلمان لیتموس 105312 مرک آلمان 100 گرمی لیتیم تترا بورات 1 کیلویی 110783 مرک آلمان لیتیوم اکساید 100 گرمی374725 آلدریچ لیتیوم برماید 1 کیلویی 105669 مرک آلمان لیتیوم نیترات 1 کیلویی 112230 مرک آلمان لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان لیتیوم هیدرواکساید 100 گرمی 105691 مرک آلمان لیتیوم یدید 50 گرمی 818287 مرک آلمان لوسین 25 گرمی سیگما مالتوز 100 گرمی 105912 مرک آلمان دی مانیتول 250 گرمی M9647 سیگما مالو نیتریل 100 گرمی 822086 مرک آلمان مالاشیت گرین 100 گرمی 101398 مرک آلمان مایو اینوزیتول 50 گرمی 104507 مرک آلمان متانول 2/5 لیتری 106008 مرک آلمان متانول 2/5 لیتری 106009 مرک آلمان متانل کروماتوگرافی 2/5 لیتری 106007 مرک آلمان متانل خشک کروماتوگرافی 2/5 لیتری 106012 مرک آلمان متیل اورنج 100 گرمی 101322 مرک آلمان متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری دایجونگ کره متیل رد 25 گرمی 106076 مرک آلمان متیل بلو 25 گرمی 116316 مرک آلمان متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا 1-متیل 2-پیرولیدون 1 لیتری 806072 مرک آلمان 4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک آلمان دی متیل آنیلین 1 لیتری 803060 مرک آلمان متیلن بلو 100 گرمی 159270 مرک آلمان متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا مرکوری(جیوه) اکسید 100 گرمی 104465 مرک آلمان مرکوری استات 50گرمی 104410مرک آلمان مرکوری(جیوه) سولفات 100گرمی 104481 مرک آلمان مرکوری ( جیوه ) 250 گرمی 104403 مرک آلمان مرکوری (جیوه) کلراید 100 گرمی 104417 مرک آلمان جیوه نیترات 250 گرمی 104437 مرک آلمان مرکوری (جیوه) نیترات 50 گرمی 104437 مرک آلمان مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان مرکوری یداید 100 گرمی 104420 مرک آلمان مرکاپتو اتانول 250 میلی لیتری 805740 مرک آلمان منیزیم سولفات 2/5کیلویی 105882 مرک آلمان منیزیم 250 گرمی 805817 مرک آلمان منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان منیزیم نوار قطر 3 میلی متر 105812 مرک آلمان منیزیم نیترات 500 گرمی 105853 مرک آلمان منیزیم فسفات 500 گرمی 105872 مرک آلمان منگنز (پودر فلزی ) 250گرمی112237 مرک آلمان منگنز سولفات 1 کیلویی 105999 مرک آلمان منگنز نیترات 500 گرمی 105940 مرک آلمان منگنز اکسید 1 کیلویی 105862 مرک آلمان منگنز استات 4آبه 250 گرمی 105819 مرک آلمان موراکسید ( ملح مرده ) 25 گرمی 106161 مرک آلمان مورین 5 گرمی 106098 مرک آلمان مورفولین پروپان سولفونیک اسید 250 گرمی 106129 مرک آلمان مونو کلسیم فسفات 500 گرمی 102203 مرک آلمان محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم،لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان محلول استاندارد سزیم 100میلی 170212 مرک آلمان محلول استاندارد تیتانیوم 500میلی 170363 مرک آلمان محلول استاندارد طلا 500میلی 170216 مرک آلمان محلول استاندارد نقره 500میلی 119797 مرک آلمان محلول استاندارد زیرکونیوم 100میلی 170370 مرک آلمان محلول استاندارد تلور 100میلی 119514 مرک آلمان محلول استاندارد پلاتین 100میلی 170219 مرک آلمان محلول بافر آمونیاکی 1لیتری 109478 مرک آلمان نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011 نفتالین 1 کیلو 106200 مرک آلمان نفتالین استیک اسید 25 گرمی سیگما نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان نیکل II نیترات 1 کیلویی 106721 مرک آلمان نیکل II نیترات 250 گرمی 106721 مرک آلمان نیکل اکسید 100 گرمی 637130 آلدریچ نیکوتینیک اسید 100 گرمی 818714 مرک آلمان نیتروبنزن 99% 806770 مرک آلمان 1 لیتری نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان 4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس هپارین 1 ویال سیگما آمریکا هگزا متیلن تترامین 100گرمی 818712 مرک آلمان هگزیل آمین 100میلی 804326 مرک آلمان هماتوکسیلین مایع 2/5 لیتری 105174 مرک آلمان هماتوکسیلین 25 گرمی 115938 مرک آلمان هیدرازین هیدرواکساید 1 لیتر 804608 مرک آلمان هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603 مرک آلمان هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) 100 گرمی 104601 مرک آلمان هیدروکسیل امین هیدروکلراید 250 گرمی 104616 مرک آلمان هیدرواکسی اتیل سلولز 500گرمی 822068 ساخت مرک آلمان هیدرواکسی کینولین 50 گرمی 107098 مرک آلمان هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات 100 گرمی 814528 مرک آلمان هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ هیدروکینون 250 گرمی 822333 مرک آلمان هیامین 1 لیتری 115480 مرک آلمان 1-هگزانول 1 لیتری 804393 مرک آلمان هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان هیستیدین 25 گرمی ریدل هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603 مرک آلمان ید 100 گرمی104761 مرک آلمان یوتریوم نیترات شش آبه 25گرمی 112516 EDTA یک کیلویی 100944 مرک آلمان EDTA دی سدیم سالت 250 گرمی 108454 مرک آلمان EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 250 گرمی 108438 مرک آلمان EDTA پتاسیم دار 100 گرمی 104819مرک آلمان EDTA نمک دی سدیم و منیزیم 250 گرمی 108423 مرک آلمان

اطلاعات تماس
ناممحمدرضا حجت پور طهرانی
تلفن021-44276021-5
همراه09121223103
وبسایتhttp://www.ktglabgroup.com
استانتهران
آدرستهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - نرسیده به مرزداران - نبش خیابان عرب حسینی - پلاک 53 - طبقه 5 - واحد 18
تلگرامhttps://t.me/ktglab
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان