دسته‌بندی‌ها
نماینده رسمی فروش ترازو Adam انگلستان و A&D ژاپن

نماینده رسمی فروش ترازو Adam انگلستان و A&D ژاپن

نماینده رسمی فروش ترازو Adam انگلستان فروش رسمی ترازوهای کمپانی A&D ژاپن تمام دستگاه های این کمپانی موجود و قابلیت بازدید دارند. لازم به ذکر است یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و نصب رایگان در تعهد شرکت میباشد. PW124فروش ترازو بادقت 0.0001 و توان 120 گرم PW184 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 180 گرم PW214 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 210 گرم PW254 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 250 گرم PGW153e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 150 گرم PGW253e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 250 گرم PGW453e و PGW453i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 450 گرم PGW753e و PGW753i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 750 گرم PGW1502e و PGW1502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 1500 گرم PGW2502e و PGW2502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 2500 گرم PGW3502e و PGW3502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 3500 گرم PGW4502e و PGW4502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 4500 گرم ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAM با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAM با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتو کالیبره – با قابلیت تصحی دمایی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 250 گرم ADAM با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دمایی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAM با قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره - – با قابلیت تصحی دمایی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAM با قابلت اندازه گیری دانسیته - – با قابلیت تصحی دمایی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 50 گرم ADAM کالیبره اتوماتیک - با کارکرد در دمای 160 درجه سانتیگراد ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 50 گرم ADAM کالیبره اتوماتیک - ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1500 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 2500 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 3500 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 4500 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAM کالیبره اتوماتیک ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 250 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 250 گرم ADAM کالیبره اتوماتیک ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 450 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 250 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 1500 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 300 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 600 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1000 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1500 گرم ADAM کالیبره اتوماتیک ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 600 گرم ADAM کالیبره دستی ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 3000 گرم ADAM کالیبره دستی ترازو دو کفه آویز 100 گرمی با جعبه وزنه OMEGA ترازو دو کفه آویز زنجیری 0.01 تا 500 گرم BEW-390R ترازو دوبازو 0/2 گرم تا 200 گرم ترازو دوکفه 0/2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2A ترازو دوکفه 0/5 گرم تا 500 گرم باجعبه وزنه JPT505 ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT201 ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT20A ترازو دوکفه 1گرم تا یک کیلو با جعبه وزنه JPT10 ترازو دوکفه 2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2 ترازو دوکفه 2 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50A ترازو دوکفه 2گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT202 ترازو دوکفه 5 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50 ترازو دوکفه 5 گرم تا 500 گرم با جعبه وزنه JPT55 ترازو دوکفه آویز 100 گرم ترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم ترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم مدل MB311اوهایوس ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم MB2610 ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم مدل MB2610 اوهایوس ترازوی پنج هزارم تا 150 گرم دیژیتال SNUG-150 ترازوی رطوبت سنج یکهزارم تا 50 گرم دیژیتال MB-50 ترازوی نامه کش مدل BCR-220R گریفین ترازوی یکدهزارم تا 120 گرم دیژیتال CY-104 ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY-204 ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CX-220 ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CT-1200 ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CTG-1/2 ترازوی یکدهم تا 2100 گرم دیژیتال CT-2100 ترازوی یکدهم تا 3000 گرم دیژیتال مدلPFA3000 ترازوی یکدهم تا 6 کیلوگرم دیژیتال CKG-6H ترازوی یکدهم تا 600 گرم دیژیتال CT-600 ترازوی یکدهم تا 6000 گرم دیژیتال مدلPFA6000 ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال PFA300 ترازوی یکصدم تا 1000 گرم دیژیتال مدل PFA1000 ترازوی یکصدم تا 1200 گرم دیژیتال CT-1202 ترازوی یکصدم تا 2200 گرم دیژیتال CG-2202 ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال CT-302 ترازوی یکصدم تا 3100 گرم دیژیتال CG-3102 ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال CT-602 ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال مدلPFA600 ترازوی یکهزارم تا 100 گرم دیژیتال CT-100C ترازوی یکهزارم تا 120 گرم دیژیتال مدل PT-120 ترازوی یکهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY-220 ترازوی یکهزارم تا 360 گرم دیژیتال CY-360 ترازوی یکهزارم تا 510 گرم دیژیتال CY-510 ترازوی یک گرم تا 15 کیلوگرم دیژیتال CKG-15 ترازوی یک گرم تا 3 کیلوگرم دیژیتال CTL-3 ترازوی یکدهزارم تا 301 گرم دیژیتال CX-301 ترازوی یکدهم تا 1100 گرم دیژیتال CT-1100 ترازوی دیجیتالی 0.01-500gr ترازوی دیجیتالی 0.1-1000gr ترازوی یک کفه ای 2610gr با دقتgr 0.1 ترازوی یک کفه ای 200gr با دقت0.5 gr ترازوی دو کفه ای 200 گرمی با جعبه وزنه با دقت 0.5gr ترازوی دو کفه ای 500gr با دقت 0.5gr با جعبه وزنه ترازوی متلر سوئیس رطوبت سنج با دقت 0.001 گرم و توان 51 گرم مدل MX-50 ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.01 میلی گرم و توان 202 گرم مدل GR202 ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.1 میلی گرم و توان 300 گرم مدل GR300 ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.1گرم و توان 200 گرم مدل GR200 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 600 گرم مدل GF600 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 300 گرم مدل GF300 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 300 گرم مدل FX300 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 6 کیلو گرم مدل GF6000 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل GF3000 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل FX3000 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 600 گرم مدل EK600i ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 300 گرم مدل EK300i ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.01 گرم و توان 200 گرم مدل EK200i ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.01 گرم و توان 120 گرم مدل HT120 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.1 گرم و توان 6 کیلو گرم مدل EK6000i ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.1 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل EK3000i ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر روی کامپیوتر با دقت 0.1 گرم و توان 2 کیلو گرم مدل EK2000i ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.1 گرمو توان 500 گرم مدل HT500 ترازوی آزمایشگاهی با دقت 1 گرم و توان 3 کیلو گرم مدل HT3000 ترازوی آزمایشگاهی اتوکالیبره با دقت 0.1 گرم و توان 30 کیلو گرم مدل GP30 K ترازوی آزمایشگاهی با قابلیت نصب به کامپیوتر با دقت 0.001 گرم و توان 320 گرم مدل GF300 i ترازوی آزمایشگاهی با قابلیت نصب به کامپیوتر با دقت 0.0001 گرم و توان 220 گرم مدل GR200 i ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 3200 گرم مدل GF3000 I ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 2200 گرم مدل GF2000 I ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 1200 گرم مدل GF1000 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.01 گرم و توان 620 گرم مدل EK600 ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.01 گرم و توان 300 گرم مدل EK300 ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.01 گرم و توان 500 گرم مدل EK500 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.1گرم و توان 6000 گرم مدل EK6000 ترازوی آزمایشگاهی قابل نصب به کامپیوتر همراه با ups با دقت 0.1گرم و توان 3000 گرم مدل EK3000 ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 10 کیلو گرم مدل SK10Kg ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 10 کیلو گرم مدل SK10Kg ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 20 کیلو گرم مدل SK20Kg ترازوی آزمایشگاهی امکان فعالیت با برق و باطری با دقت 0.1 گرم و توان 30 کیلو گرم مدل SK30Kg ترازوی آزمایشگاهی پرتابل با دقت 0.1 گرم و توان 1000 گرم مدل TH1000 ( ترازو از کمپانی های A&D ، KERN ، METLLER TOLEDO،ADAM, SARTORIUS، CITIZEN، WITEG، PRECISA ) ترازوی آزمایشگاهی پرتابل با دقت 1 گرم و توان 5000 گرم مدل TH5000

اطلاعات تماس
نامامین طایی
تلفن021-77132238
همراه09122308194
استانتهران
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان