دسته‌بندی‌ها
نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران

نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران

 • مشاهده: ۲۰۸
 • بروزرسانی: شنبه 27 مرداد 97
 • انقضا: یکشنبه 27 مرداد 98
تماس با این شرکت

نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران دارای دو بخش اصلی می باشد:

عملیات
مدیریت


عملیات
قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:

1. مشخصات دامها و عملیات

2. جابجایی دامها

3. آخرین وضعیت دامهای ماده

4. مرور گله

5. شیر تولیدی روزانه

6. ترکیب گله

7. گزارشهای ورود اطلاعات

8. ورود اطلاعات دسته ای

9. ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

10. بانک و انبار اسپرم

11. انبار دارو

انبار دارو

1. مشخصات دامها و عملیات
امکان نمایش دامها به تفکیک:

o ماده

o نر

o فری مارتین ماده

o فری مارتین نر

o موجود

o آماده حذف

o حذف شده

o تلف شده

o مجازی

o همه دامهااز قابلیت های این بخش از نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران عبارتند از:

- مشاهده پرونده کامل

- عملیات جمعی

- خلاصه پرونده

- استفاده از صفحه کمکی

- جستجو(دسته بندی ساده – دسته بندی پیشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزی و گوش پلاستیکی

- نمودارها

مشخصات دامها و عملیات

همچنین این بخش دارای بخشهای زیر نیز می باشد

- مشخصات دام

- شجره

- پزشکی و تولید مثل

- دیگر عملیات

- شیر

که هرکدام از این بخشها خود شامل زیر بخشهایی می شوند:

مشخصات دام
- دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

- ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

- آمادگی حذف ( با امکان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)

- حذف دام ( با امکان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)

- وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و ...)

- شناسنامه چاپی دامشناسنامه چاپی دام

شجره
- مادر

- فرزندان

- پدر

- نامادری

- ایجاد والدین مجازی (براساس مشخصات اصلی دام،کدهای دام )

- اصلاح والدین مجازی

- خلوص خونی

- محاسبه همخونی (با امکان انتخاب اسپرم و ذخیره جدول نتایج)

- نمایش شجره درختی

- برگشت


محاسبه همخونیاسپرم

شجره دام

پزشکی و تولید مثل
- درمان وتولید مثل(درمان، پایان درمان، تولید مثلی، درمانهای دیگر،اصلاح آخرین ویزیت،حذف آخرین ویزیت، تفکیک نوع، دارو)

- دارو بدون ویزیت(جدید، اصلاح، حذف، تکرار تجویز دارو، مصرف دارو)

- فحلی تلقیح نشده(جدید ،اصلاح،حذف)

- تلقیح (جدید،اصلاح،اصلاح آخرین تلقیح،حذف آخرین تلقیح،اصلاح تلقیح منجر به آبستنی)

- خشکی (جدید ،حذف،اصلاح،پایان خشکی،حذف خشکی)

- زایش (ثبت زایش،خروج جفت،حذف زایش)

- واکسن (جدید،اصلاح،حذف)

پزشکی و تولید مثل

درمان وتولید مثل

دیگر عملیات در نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران
- اندازه گیری (جدید،اصلاح،حذف)

- عکسها (امکان درج 3 تصویر برای دام)

- کارتیه (جدید،اصلاح،حذف)

- وقایع یکبار (جدید،اصلاح،حذف)

- اسکور حرکتی (جدید،اصلاح،حذف)

- اسکور بدنی (جدید،اصلاح،حذف)

- اسپرمهای پیشنهادی (جدید،اصلاح)

- سم چینی (جدید،اصلاح،حذف)

اسپرم

اندازه گیری دام

کارتیه دام-پستان دام

شناسنامه دام

کارتیه

شیر
- رکورد یک دام (جدید،اصلاح،حذف،نوبت رکورد)

- رکورد جمعی دامها (جستجوی اطلاعات،دریافت فایل،خطای رکورد،اطلاعات رکورد)

o دریافت فایل با قابلیت های : تعیین تاریخ رکورد،نوع رکورد،تعداد دوشش،دریافت فایل رکورد،دریافت جواب آزمایش،انتقال جواب

o خطای رکورد با قابلیت های: خطای رکورد، اصلاح در محل،تبدیل 2 بار به 3 بار دوشش،لیست پیشنهادی حذف،حذف لیست پیشنهاد

o اطلاعات رکورد با قابلیت های: اصلاح در محل،رکورد جدید،تبدیل رکورد از یک بار به 3 بار،انتقال رکورد از تاریخ تا تاریخ،حذف کلیه رکورد ها در تاریخ مشخص- محاسبه استاندارد

- کنترل استاندارد شیر

اطلاعات رکورد

نوبت شیری

خطای رکورد شیر2- جابجایی دام
با قابلیت های زیر:

- پاک کردن لیست

- انتقال لیست

- گردش دام

- جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزی وپلاستیکی)

- انتخاب همه دامها

- پرش به بهاربند

- بررسی دامها

بهاربند

جابجایی دام

3- آخرین وضعیت دامهای ماده:
براساس:

- موجود/ آماده حذف/ حذف شده/ تلف شده/ زنده/ همه/ تلقیح شده/ آماده تلقیح/ غیر آماده تلقیح/ تلیسه/ خشک/ شیری/ آبستن/ غیر آبستن

با قابلیت های :

- مشاهده پرونده

- خلاصه پرونده

- امکان بازسازی دامها

- گزارشگیری با نرم افزار رز

- نمایش وقایع خاص

- جستجو براساس

o گوش پلاستیکی/ گوش فلزی/ شماره ثبت/ شماره بدن/ دسته بندی ساده /دسته بندی پیشرفته

که بخش مشاهده پرونده خود شامل موارد زیر می باشد:

مشاهده پروند به تفکیک
- زایش

-خشکی

- تلقیح

- فحلی

- ویزیت

- واکسن

- سم

- حرکتی

- رکورد

- شیر استاندارد

-رتبه

کارت دام
مشاهده پروند دام

پرونده دام

مشاهده پروند دام

زایش دام

4- گزارشهای مرور گله
با قابلیت انتخاب گزارشهایی همچون:
- مرور بهاربندها
- مرور رکوردهای رسمی
- مرور زایش
و انجام عملیاتی مانند:
- سوابق محاسبه
- گزارش از اطلاعات در حال نمایش با استفاده از نرم افزار رز

گزارشهای-مرور-گله
5- شیر تولیدی روزانه
- جدید/ اصلاح/ حذف

شیر-تولیدی-روزانه
6- ترکیب گله
با قابلیت:
- محاسبه ترکیب گله امروز
- اصلاح ترکیب گله
- حذف

محاسبه-اصلاح-ترکیب گله
7- گزارشهای ورود اطلاعات در نرم افزار مدیریت گاوداری :
براساس:
- خشکی به علت کم شیری
- خشکی به علت آبستنی
- چک رحمی
- تست اولیه آبستنی
- تست دوم آبستنی
- انتظار زایمان

گزارشهای-ورود-اطلاعات
· با قابلیت ارسال دامها به عملیات جمعی که این قسمت خود شامل بخشهای زیر می شود:
- ایجاد لیست جدید
- ذخیره لیست
- باز کردن لیست
- انجام عملیات جمعی براساس:
1. کارتیه
2. سم چینی
3. اسکیج مرکز
4. جابجایی دام
5. خلوص خونی
6. اسپرم
7. استاندارد شیر
8. زایش
9. تلقیح
10. ثبت خشکی
11. ثبت فحلی
12. تجویز دارو
13. واکسیناسیون
14. تولید مثل
15. اندازه گیری
عملیات-جمعی
- عملیات سریع با قابلیت انتخاب برنامه هایی همچون:
1. وقایع یکبار
2. واکسن
3. سم چینی
4. حذف جمعی سریع
گزارشهای-ورود-اطلاعات
- انتخاب دام بر اساس :
1. جنسیت
2. تارخ تولد
3. تاریخ خشکی
4. تاریخ تلقیح
5. تاریخ زایش
6. سن
7. بهاربند
8. وضعیت دام

انتخاب دام
8- ورود اطلاعات دسته ای:
- اجرای برنامه با انتخاب فایلها به صورت دسته ای
- اشکال یابی و ذخیره اطلاعات

ورود-اطلاعات-دسته-ای
9- ارزیابی مرکز اصلاح نژاد
با امکان:
- حذف اطلاعات از تاریخ مشخص
- ورود اطلاعات جدید ارزیابی مرکز(امکان اضافه کردن اتوماتیک ارزیابی های جدید)

ارزیابی-مرکز-اصلاح-نژاد
10- بانک و انبار اسپرم
انبار اسپرم با امکان:
- ایجاد اسپرم جدید
- اصلاح اسپرم
- حذف اسپرم
- ورود به انبار
- خروج از انبار
- امکان جستجو براساس شماره ثبت
بانک اسپرم مرکز با قابلیت:
- نمایش لیست اسپرم ها (امکان تغییر یا افزایش اسپرم به صورت دستی)
- اطلاعات جدید
- بررسی اسپرم ها

انبار-و-بانک-اسپرم

لیست-اسپرمها
11- انبار دارو:
با امکان:
- ایجاد داروی جدید
- اصلاح دارو
- حذف دارو
- ورود به انبار
- خروج از انبار
مدیریت
قسمت مدیریت نرم افزار مدیریت دامداری مدیران دارای بخشهای زیر می باشد:
1. پیش فرضها (با امکان جستجو و تبدیل تمامی مقادیر به پیش فرضهای اولیه)
2. تعاریف برنامه (تنظیم ورود به انبار اسپرم،علت مراجعه درمانی،دلیل حذف،ورود به انبار دارو،علت سقط،نحوه زایش،خروج جفت ،دکتر بیمه ،نوع انتقال جنین، مراحل درمان و ...و امکاناتی مانند تعریف جدید،اصلاح،تعاریف ترکیبی(دلیل حذف گاو،دلیل بیماری) و جستجوی اتوماتیک)
3. تعریف بهاربند (جدید ،اصلاح،حذف،تغییرات بهاربندها)
4. پرسنل فعال (ایجاد، اصلاح و حذف پرسنل)
5. تعریف کاربر
6. پشتیبان (امکان تهیه ،بازیابی ،فشرده سازی فایل پشتیبان و حذف فایل اصلی پس از فشرده سازی )
7. ارتباط با سرور
8. ویرایش برنامه ها (مقدارهای ثابت ورود اطلاعات، عملیات سریع،بیمه دام،کارت دام ،وضعیت گله،ورود اطلاعات دسته ای،ترکیب گله،خلاصه وضعیت دام،گزارشهای ورود اطلاعات)

مدیریت-تعاریف-برنامه

تعاریف برنامه

مدیریت-پیش-فرضها
از دیگر امکانات برنامه:
- کنترل سلامتی فایلهای اطلاعاتی
- دفتر تلفن(با امکان ایجاد،اصلاح و جستجو)
- مرور وضعیت گله (امکان ذخیره فایل به صورت اکسل)
خلاصه-وضعیت-گله
- محاسبه تفسیری وضعیت گله
محاسبه-تفسیری-گله.


سایر نرم افزار های مدیریت دامپروری
سایر نرم افزار های موجود در نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران عبارتند از:

نرم افزار مدیریت عکس
انتخاب بر اساس
- جنسیت
- دارای عکس
- حذف شده و دارای عکس
- تاریخ تولد
- امکان حذف عکسهای انتخابی

نرم افزار مدیریت بانک اطلاعات
- تهیه نسخه پشتیبان
- بازیابی نسخه پشتیبان
- مرتب سازی اطلاعات
- فشرده سازی نسخه پشتیبان
- حذف فایل اصلی پس از فشرده سازی
نرم افزار سایه
نرم افزار ویرایش برنامه های داخلی

نرم افزار سایه
نرم افزار آخرین وضعیت دام
بر اساس
- موجود/ آماده حذف/ حذف شده /تلف شده / زنده / همه/ تلقیح شده/ آماده تلقیح/ غیر آماده تلقیح/ تلیسه/ خشک/ شیری/ آبستن/ غیر آبستن

با قابلیت های
- مشاهده پرونده
- خلاصه وضعیت دام
- شیر تولیدی
- ترکیب گله
- دفتر تلفن
- گزارش گیری
- جستجو براساس
1. گوش پلاستیکی
2. گوش فلزی
3. شماره ثبت
4. شماره بدن
مشاهده پرونده:
· مشاهده پروند به تفکیک
- زایش/خشکی/ تلقیح/ فحلی/ ویزیت/ واکسن/ سم/ حرکتی/ رکورد/ شیر استاندارد/ رتبه
· کارت دام

کارت دام

خلاصه وضعیت دام

کارت دام

پرونده-تفکیک-شده-بر-اساس-تلقیح

پرونده-تفکیک-شده-بر-اساس-زایش
نرم افزار چیدمان بهاربند
با قابلیت های:
· انتخاب و جابجایی در بهاربند براساس موارد زیر:
- اطلاعات اولیه
- انتخاب براساس
1. سن
2. روزهای شیردهی
3. شکم
4. اسکور بدنی روز آبستنی
- انتخاب براساس شیر
1. میزان شیر در رکورد آخر
2. اختلاف شیر با قبل
3. سل کانت
4. میزان شیر قبلی
- شرایط اضافی مانند:
1. جنسیت
2. نوع دام
o شیری
o خشک
o تلیسه
3. وضعیت آبستنی
o آبستن
o غیر آبستن
4. تلقیح
o تلقیح شده
o آماده تلقیح
o غیر آماده تلقیح
5. انتخاب بهاربند

چیدمان بهاربند
نرم افزار محاسبه همخونی
با قابلیت
- انتخاب دام (امکان اضافه و حذف از لیست)
- موجود/ آماده حذف / حذف شده / تلف شده / زنده / همه / تلقیح شده / آماده تلقیح / غیر آماده تلقیح / تلیسه / خشک /شیری / آبستن / غیر آبستن
امکان جستجوی دام بر اساس
- گوش پلاستیکی/ گوش فلزی / شماره ثبت / شماره بدن

انتخاب دام
- انتخاب اسپرم (امکان اضافه و حذف از لیست)
بر اساس :
1. انبار اسپرم
2. بانک اسپرم
3. گاو نر
و امکاناتی مانند:
oجستجو بر اساس ثبت خارجی
oنمایش اسپرمهای موجود در انبار

همخونی-انتخاب-اسپرم-انبار

همخونی-انتخاب-اسپرم-گاو نر


- مشاهده نتایج
1. محاسبه همخونی ترکیبی
2. چاپ نتایج
3. ذخیره اتوماتیک نتایج
- محاسبه هم خونی داخلی

همخونی-نتایج
نرم افزار بیمه دام
دارای دو بخش می باشد:
1. تعریف دوره / انتخاب دام / فایل بیمه / درخواست بازدید
قابلیت های این قسمت :
- د راین بخش امکان اصلاح و تعریف دوره جدید وجود دارد
- امکان ورود دام در دوره به صورت:
o تلیسه 3 تا 9 ماه
o تلیسه 9 تا 15 ماه
o تلیسه 15 تا 25 ماه
o مولد و تلیسه آبستن
- فایل ارسالی بیمه
- ثبت ردیف قرارداد
- خسارات
o انتخاب دام
o اعلام خسارت
با امکان ورود اطلاعات خسارت مانند:
- تاریخ وقوع خسارت
- تارخ اعلام خسارت
- نوع خسارت
- علت خسارت
o فرم درخواست بازدید

بیمه-دام-تعریف-دوره-انتخاب
2. عملیات پس از ارسال درخواست بازدید
قابلیت های این بخش عبارتند از:
- ثبت بازدید دکتر
- ثبت ارسال پرونده
- ثبت دریافت غرامت
- گزارش از همه اطلاعات
- جستجوی دوره

بیمه-دام-عملیات پس از ارسال

عملیات-پس از ارسال درخواست
نرم افزار ارزیابی تیپ
قابلیت های این نرم افزار:
1. جستجوی دام براساس تاریخ و شماره دام
2. جستجوی کامل (به صورت دسته بندی ساده و پیشرفته)
3. ارزیابی جدید
4. ارزیابی دام
5. اصلاح ارزیابی
6. حذف ارزیابی

ارزیابی دام
سیستم جامع گزارش رز
دارای بخشهای زیر می باشد:
1. لیست گزارشها گزارش گیر رز
2. اجرای تک گزارش
3. برنامه جدید
4. باز کردن گزارش از روی کامپیوتر
5. طراحی گزارش ترکیبی
6. تنظیم ها
7. پشتیبان (امکان تهیه و بازیابی و فشرده سازی فایل پشتیبان)
8. ارتباط با سرور

برنامه جدید طراحی گزارش


لیست گزارشها ویرایش برنامه

1. لیست گزارشها را می توان براساس زیر دسته بندی نمود:
- واحد تولید
- مشخصات دامهای زنده
- مشخصات کل دامها
- متفرقه
- شیر کل دام
- شیر
- دامهای زنده
- شجره
- زایش
- رکورد
- درمان و تولید مثل دامهای زنده
- درمان و تولید مثل کل دامها
- خشکی
- حذف
- تست های پزشکی
- پزشکی
- بیمه
- بهاربند

باروری به تفکیک مامور تلقیح

تست آبستنی مجدد دامهای خشک

شجره دامهای ماده

غرامت بیمهوضعیت بهاربند های شیریتوضیحات بیشتر در مورد نرم افزار گزارش گیر و گزارش ساز رز را از اینجا مطالعه نمایید.


راه های تماس با ما
تلفن دفتر مرکزی
تلفن دفتر مرکزی

(در پایین آگهی)
(در پایین آگهی)

تماس مستقیم

(در پایین آگهی)

اطلاعات تماس
ناممحمد وکیلی
تلفن۰۳۱-۳×××۱۱۰۵
استاناصفهان
محصولات مشابه
 • رک ایستاده 42 یونیت با عمق 100 درب توری به همراه تجهیزات جانبی

  رک ایستاده 42 یونیت با عمق 100 درب توری به همراه تجهیزات جانبی

  رنگ الکترواستاتیک\r\nاستاندارد 19 اینچ\r\nدرب جلو فلزی توری با پانچ لانه زنبوری \r\nدرب های جانبی و پشت بازشو همراه با قفل سوئیچی وکشویی\r\nدارای 2 ریل عمودی با پانچ و نشانگر (u) در جلو و عقب رک\r\nامکان تنظیم فاصله ریل های عمودی در موازات عمق رک\r\nورودی و خروجی کابل از بالا به پایین\r\nستون های خم کاری شده\r\nقابلیت نصب پایه تنظیم\r\nقابلیت نصب 3 عدد فن اضافه\r\nتجهیزات جانبی رک : پاور ماژول 8 پرت، چرخهای قفل دار ، یک عدد فن ، 20 عدد پیچ و مهره ، یک عدد سینی متحرک،2 عدد سینی ثابت

  خدمات شبکه یزد
 • قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - سیستم کارت تخفیف- تحویل فوری سیستم وفادار کردن مشتری- نرم افزار لویالتی ، چاپ کارت هدیه و تخفیف پی وی سی

  قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - سیستم کارت تخفیف- تحویل فوری سیستم وفادار کردن مشتری- نرم افزار لویالتی ، چاپ کارت هدیه و تخفیف پی وی سی

  نرم افزار لویالتی - نرم افزار باشگاه مشتریان - نرم افزار وفادار کردن مشتری - امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان - قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - فروش نرم افزار باشگاه مشتریان - سیستم باشگاه مشتریان http://cardco.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/ اگر مشتریان کسب و کار شما برایتان دارای اهمیت باشند و دنبال راهکاری برای وفادار کردن و ماندگاری مشتریان خود، توسعه ارتباط با مشتریان هستید، بهترین راه حل برای شما تهیه یک نرم افزار باشگاه مشتریان می باشد. میزان موفقیت شما در تجارت و کسب و کارتان را مشتری ها تعیین می کنند. میزان رقبا، تنوع کالاها و ... باعث می شود که یک تمایز را ایجاد کنید. نرم افزار باشگاه مشتریان شما را در زمینه مدیریت رفتار مشتریان راهنمایی می کند و سهم به سزایی در فروش شما خواهد داشت. زیرا می توانید نقاط قوت و ضعف خود را از رفتار مشتری بدست آورید. نرم افزار باشگاه مشتریان یک نرم افزار هوشمند با امکانات گسترده می باشد و شما میتوانید شخصی سازی نرم افزار را هم درخواست کنید. هوشمند بودن در کنار برنامه ریزی منظم و پیوسته فرآیند مدیریت مشتریان را توسط نرم افزار ها ساده سازی کرده است . از جمله: تعریف مشتریان جدید. تعریف کارتابل برای مشتریان در سایت و تخصیص نام کاربری و رمز عبور. گروه بندی کردن مشتریان. امکان تعیین میزان وفاداری مشتری بر اساس میزان خرید، تعداد خرید، تعداد دفعات خرید و ... ارایه promotion های خاص به مشتریان در جهت ترغیب مشتری. تعیین مجوز ها برای افراد و گروه ها . امکان امتیاز دهی به مشتریان بر اساس میزان و تعداد خرید . تعیین نحوه پرداخت مشتریان (تعیین درصد تسویه که چه میزان از اعتبار چه میزان نقدی پرداخت شود. ) تعیین پراخت مشتریان به صورت اقساط. امکان رتبه بندی مشتریان (طلایی؛نقره ای؛ برنزی؛...) برمبنای امتیازات داده شده به صورت اتوماتیک دارای پنل پیامک (ارسال پیامک های مناسبتی ، اطلاعیه ها و ... ) امکان ثبت پیشنهادات و انتقادات داشبورد برای نمایش نمودار (فروش ها به صورت روزانه، هفتگی و ...) گزارشگیری به شکل های مختلف و ... نرم افزار لویالتی http://cardco.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/ نرم افزار وفادار کردن مشتری نرم افزار با بیشترین امکانات و قیمت عالی تحویل فوری نرم افزار چاپ کارت هدیه و تخفیف پی وی سی https://coico.ir/discount-card/ برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره برای تهیه نرم افزار متناسب با کسب و کار شما با قیمت عالی و محیط کاربری آسان با شماره 02166969893 تماس بگیرید تا همکاران راهنمایی لازم برای تمام شهروندان تهران و شهرستان ها به عمل آورند.

  نرم‌افزار تهران
 • بهینه سازی وب سایت (سئو وب سایت)

  بهینه سازی وب سایت (سئو وب سایت)

  بسمه تعالی سئو وب سایت یا بهینه سازی وب سایت برای موتور های جستجوگر مثل گوگل و یاهو و بینگ و.... یعنی رتبه وب سایت در موتورهای جستجوگر مثل گوگل و غیره ارتقا پیدا کند و این باعث بهبود جایگاه وب سایت در موتورهای جستجوگر شودو این باعث می شود موتور های جستجو گر وب سایت را بهتر ببینند یا باعث بهتر دیده شدن در موتور های جستجوگر شود. امروزه کاربران اینترنتی برای هرکاری که بخواهند انجام دهند میتوانند خیلی خیلی خیلی راحت از طریق اینترنت با جستجو کردن عبارتی که مورد نیازشان از طریق سایت هایی که موتور جستجوگر اینترنتی هستند مثل گوگل و بینگ و ... انجام دهند. موتورهای جستجو بر اساس عبارت جستجو نتایج بسیار زیادی را برای کاربر لیست میکند و معمولا کاربران اینترنتی در لیست 11 مورد اول که معمولا در همان صفحه اول موتور جستجوگر است به جوابی که نیاز دارند دست پیدا میکنند، حالا این جستجو میتواند آموزش تهیه یک نوع غذا یک سوال تخصصی در زمینه پزشکی، یک مشاوره تحصیلی، ، ... و یا گشتن دنبال شرکتی که کاری که لازم داریم را انجام دهد و یا گشتن دنبال جنسی که نیاز داریم خریداری کنیم و وقت زیادی نداریم که صرف رفتن به بازار کنیم و بصورت فیزیکی فروشگاهها را بگردیم ویا هر چیز دیگری باشد. حالا کار موتورهای جستجو گر این است که کلیه وب سایت های موجود در دنیای اینترنت را پیمایش میکند و عبارات کلیدی که در وب سایت ها وجود دارد را شناسایی میکند و در بانک اطلاعاتی خودش ذخیره میکند، پس وقتی که کاربری یک عبارت را در موتورهای جستجوگر جستجو میکند، موتور جستجوگر از بانک اطلاعاتی که جمع کرده است آن وب سایت هایی که عبارت جستجو با آنها مرتبط است را برای کاربر لیست میکند، در حال حاضر بیش از 1 میلیارد وب سایت و بیش از 3 میلیارد و 200 هزار نفر کاربر اینترنتی در دنیای اینترنت وجود دارد ،(این آمار بر اساس وب سایت آماریInternet Live Stats برای پایان سال 2014 می باشد.) حتما چند سوال ذهن شمارا مشغول کرده، میپرسید این گفته ها و آمارها برای چیست؟ به چه درد ما میخورد؟ما چرا نیاز داریم اینها را بدانیم؟ خوب پس خوب ذهنتان را باز کنید و منطقی به پاسخ ها نگاه کنید تا حالا فکر کرده اید که چقدر از موتور های جستجوگر استفاده میشود، شاید باور نکنید ولی واقعیت دارد که در هر ثانیه بیش از 40 هزار عبارت در موتور جستجوگر گوگل جستجو میشوند، در هر روز بیش از 3.5 میلیارد جستجو و در هر سال بیش از 1.2 تریلیون جستجو انجام میگیرد. ،(این آمار بر اساس وب سایت آماریInternet Live Stats برای پایان سال 2014 می باشد.) تا حالا فکر کرده اید که در همین کشور عزیزمان ایران روزی چند نفر در موتورهای جستجوگر دنبال کارهاشان، خریدهایشان، فروش هایشان، پاسخ هایشان هستند؟ و روزی چند نفر در حیطه کاری ما که به هر نحوی به کار ما، تجارت ما، بیزینس ما، محصول ما، تولید ما و یا هر چیزی یا کاری که از دست ما بر می آید، در موتور های جستجوگر به دنبال خواسته هایشان میگردند؟ فکر میکنم تا حالا متوجه اهمیت فوق العاده فوق العاده فوق العاده زیاد این موضوع شده اید، کامل تر توضیح میدهم، روال کار چیست؟ اینطور است که کاربر یا از دید ما همان مشتری دنبال یک جنس خاص یا فعالیتی که شرکت ما و چندین شرکت دیگر آنرا انجام میدهد، است، به یک وب سایت موتو جستجوگر مثل گوگل میرود و عبارت مورد نیازش را جستجو میکند، مثلا عبارت "شرکت طراحی شبکه" را جستجو میکند، وب سایت گوگل با توجه به بانک اطلاعاتی گسترده ای که دارد حدود 700 هزار لیست(این تعداد فقط برای لیست وب سایتهایی است که عبارت " شرکت طراحی شبکه " را دارند)که این عبارت در وب سایتشان بکار برده شده را برای کاربر لیست میکند، این لیست بصورت صفحه های 11 موردی و صفحه بندی می باشد، و اولویت نمایش بالاتر وب سایت ها این است که وب سایتی که بهینه سازی شده باشد وکلیه قوانین و مقررات جهانی وب را رعایت کرده باشد و کاملا اصولی و صحیح خودش را به موتورهای جستجو معرفی کرده باشد جزء لیست های مقدم تر خواهد بود. خوب کاربر در صفحه اول گوگل 11 مورد را مشاهده میکند، حالا یکی یکی وب سایت ها را باز میکند و چک میکند تا به وب سایت شرکتی برسد که خواسته ای که دارد را براورده کند، و تمام!!! مرحله بعدی این است که حالا کاربر وارد وب سایت شرکت ما شده است، اگر وب سایت شرکت ما طوری طراحی شده باشد که کاملا کاربر پسند باشد و متناسب با نیاز های کاربر باشد و بتواند در حد خیلی عالی تمام یا بیشتر نیاز های کاربر را برطرف کند کاربر یا مشتری به خواسته اش خواهد رسید. این یعنی آخر تبلیغات با یک حساب سر انگشتی بین روش های تبلیغاتی مثل بیل بورد های خیابانی، انواع بروشور و کاتالوگ و پوستر های تبلیغاتی ، تبلیغات تلوزیونی و رادیویی، به نتایجی که در مقاله نوشتم خواهید رسید، دنیای اینترنت و وب نامحدود است، و محدودیت های مکانی (در هر جای دنیا و هر نقطه ای کره) و محدودیت های زمانی(در هر ساعت و ثانیه شبانه روز و 7 روز هفته و 365 روز سال) و محدودیت حضور(رفتن و گشتن فیزیکی) و محدودیت زبان های دنیا(کلیه زبان های زنده و غیر زنده دنیا مثل فارسی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ...) و محدودیت های جغرافیایی و محدودیت های طبیعی و غیر طبیعی و همه و همه در آن وجود ندارد. ما فقط و فقط کافیست خودمان را بصورت کاملا صحیح و منطقی و با رعایت اصول بهینه سازی وب سایت درمورد معرفی وب سایت خودمان به موتور های جستجوگر و معرفی عبارات جستویی و کلمات کلیدی مربوط به شرکت و سازمان خودمان اقدامات لازم را انجام دهیم، طوریکه وقتی هر عبارت جستجویی مربوط به شرکت یا سازمان ما انجام شد موتور جستجو گر وب سایت مارا به کاربر معرفی کند و در لیست نتایج جستجو نشانمان دهد، حال نکته خیلی مهم اینکه باید دقت داشته باشید که 90% کاربران در صفحه اول نتایج جستجو یعنی در 11 لیست اول نتیجه جستجو به خواسته یا نیازشان میرسند، پس ما باید بهینه سازی وب سایتمان طوری باشد که در نتایج بالاتری از لیست های جستجو قرار بگیریم. پس یادمان باشد برتر بودن در نتایج جستجو مشتری های بیشتری را به وب سایتمان دعوت خواهد کرد.

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • رک های شبکه و مخابرات رک های dvr

  فروش انواع رک های دیواری و ایستاده رک های dvr ساخت رک های خاص ساخت رک های فضای باز 76702511 77725906

  خدمات شبکه تهران
 • گروه وب سایت وان

  گروه وب سایت وان

  گروه وب سایت وان بعد از شروع به فعالیت در زمینه طراحی و راه اندازی وب سایت و سئو و بهینه سازی وب سایت و طراحی و برنامه نویسی نرم افزار اختصاصی ، نیاز به ارائه خدمات وب را در حوزه فعالیت خود لازم دید، ارائه خدمات وب در صنعت وب سایت ممکن است برای بعضی از افراد واضح نباشد برای همین توضیحات بیشتری در حوزه خدمات وب برایتان شرح خواهیم داد، عصر دنیای وب و دهکده جهانی وب خیلی سریع رشد پیدا کرد و بزرگ و بزرگ تر شد طوریکه در حال حاضر تمام دنیا را در بر گرفته است. خدمات وب کلیه ی اموری که در بحث دنیای جهانی وب وجود دارند و ممکن است بوجود بیایند گفته می شود، گروه وب سایت وان با شروع فعالیت تخصصی خود ، ارائه خدمات وب را در دنیای وب آغاز نمود، لیست برخی از خدمات وبی که گروه وب سایت وان به صورت حرفه ای فعالیت می کند : طراحی و راه اندازی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه طراحی و راه اندازی انواع صفحات وب سایت. پشتیبانی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه پشتیبانی انواع صفحات وب سایت. مقالات تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه مقالات تخصصی وب سایت ها. هاستینگ و دامین ارائه کلیه خدمات وب در زمینه هاستینگ و دامین. سرورهای اختصاصی و مجازی ارائه کلیه خدمات وب در زمینه سرورهای اختصاصی و مجازی. سئو و بهینه سازی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه سئو و بهینه سازی انواع صفحات وب سایت. آموزش های تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه آموزش های تخصصی وب سایت ها. اخبار تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه اخبار تخصصی وب سایت ها. بازارشناسی و بازاریابی تخصصی وب ارائه کلیه خدمات وب در حوزه بازارشناسی و بازاریابی تخصصی وب. فضاهای پرسش و پاسخ تخصصی حوزه وب ارائه کلیه خدمات وب در حوزه فضاهای پرسش و پاسخ تخصصی حوزه وب. گروه وب سایت وان بعد از شروع به فعالیت در زمینه طراحی و راه اندازی وب سایت و سئو و بهینه سازی وب سایت و طراحی و برنامه نویسی نرم افزار اختصاصی ، نیاز به ارائه خدمات وب را در حوزه فعالیت خود لازم دید، ارائه خدمات وب در صنعت وب سایت ممکن است برای بعضی از افراد واضح نباشد برای همین توضیحات بیشتری در حوزه خدمات وب برایتان شرح خواهیم داد، عصر دنیای وب و دهکده جهانی وب خیلی سریع رشد پیدا کرد و بزرگ و بزرگ تر شد طوریکه در حال حاضر تمام دنیا را در بر گرفته است. خدمات وب کلیه ی اموری که در بحث دنیای جهانی وب وجود دارند و ممکن است بوجود بیایند گفته می شود، گروه وب سایت وان با شروع فعالیت تخصصی خود ، ارائه خدمات وب را در دنیای وب آغاز نمود، لیست برخی از خدمات وبی که گروه وب سایت وان به صورت حرفه ای فعالیت می کند : طراحی و راه اندازی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه طراحی و راه اندازی انواع صفحات وب سایت. پشتیبانی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه پشتیبانی انواع صفحات وب سایت. مقالات تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه مقالات تخصصی وب سایت ها. هاستینگ و دامین ارائه کلیه خدمات وب در زمینه هاستینگ و دامین. سرورهای اختصاصی و مجازی ارائه کلیه خدمات وب در زمینه سرورهای اختصاصی و مجازی. سئو و بهینه سازی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه سئو و بهینه سازی انواع صفحات وب سایت. آموزش های تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه آموزش های تخصصی وب سایت ها. اخبار تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه اخبار تخصصی وب سایت ها. بازارشناسی و بازاریابی تخصصی وب ارائه کلیه خدمات وب در حوزه بازارشناسی و بازاریابی تخصصی وب. فضاهای پرسش و پاسخ تخصصی حوزه وب ارائه کلیه خدمات وب در حوزه فضاهای پرسش و پاسخ تخصصی حوزه وب. گروه وب سایت وان بعد از شروع به فعالیت در زمینه طراحی و راه اندازی وب سایت و سئو و بهینه سازی وب سایت و طراحی و برنامه نویسی نرم افزار اختصاصی ، نیاز به ارائه خدمات وب را در حوزه فعالیت خود لازم دید، ارائه خدمات وب در صنعت وب سایت ممکن است برای بعضی از افراد واضح نباشد برای همین توضیحات بیشتری در حوزه خدمات وب برایتان شرح خواهیم داد، عصر دنیای وب و دهکده جهانی وب خیلی سریع رشد پیدا کرد و بزرگ و بزرگ تر شد طوریکه در حال حاضر تمام دنیا را در بر گرفته است. خدمات وب کلیه ی اموری که در بحث دنیای جهانی وب وجود دارند و ممکن است بوجود بیایند گفته می شود، گروه وب سایت وان با شروع فعالیت تخصصی خود ، ارائه خدمات وب را در دنیای وب آغاز نمود، لیست برخی از خدمات وبی که گروه وب سایت وان به صورت حرفه ای فعالیت می کند : طراحی و راه اندازی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه طراحی و راه اندازی انواع صفحات وب سایت. پشتیبانی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه پشتیبانی انواع صفحات وب سایت. مقالات تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه مقالات تخصصی وب سایت ها. هاستینگ و دامین ارائه کلیه خدمات وب در زمینه هاستینگ و دامین. سرورهای اختصاصی و مجازی ارائه کلیه خدمات وب در زمینه سرورهای اختصاصی و مجازی. سئو و بهینه سازی انواع صفحات وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه سئو و بهینه سازی انواع صفحات وب سایت. آموزش های تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه آموزش های تخصصی وب سایت ها. اخبار تخصصی وب سایت ها ارائه کلیه خدمات وب در حوزه اخبار تخصصی وب سایت ها. بازارشناسی و بازاریابی تخصصی وب ارائه کلیه خدمات وب در حوزه بازارشناسی و بازاریابی تخصصی وب. فضاهای پرسش و پاسخ تخصصی حوزه وب ارائه کلیه خدمات وب در حوزه فضاهای پرسش و پاسخ تخصصی حوزه وب. بازاریابی الکترونیکی (اینترنتی) EMARKETTING ارائه کلیه خدمات وب در حوزه بازاریابی الکترونیکی (اینترنتی) EMarketting تبلیغات اینترنتی ارائه کلیه خدمات وب در حوزه تبلیغات اینترنتی. مشاوره تخصصی، پیاده سازی و و برنامه ریزی وب سایت ارائه کلیه خدمات وب در حوزه مشاوره تخصصی، پیاده سازی و و برنامه ریزی وب سایت. پنل اس ام اس، ایمیل و فکس ارائه کلیه خدمات وب در حوزه پنل اس ام اس، ایمیل و فکس. ............. ................ برای شناخت کاملتر ما، گروه وب سایت وان را در موتورهای جستجوگر بیابید. آدرس وب سایت گروه وب سایت وان: WWW.website1.ir شماره تماس گروه وب سایت وان: 02188851077 آدرس کانال تلگرام گروه وب سایت وان: https://t.me/Website1ir

  وب تهران
 • فروش لپ تاپ های استوک

  فروش لپ تاپ های استوک

  انواع لپ تاپ استوک وارداتی مدلهای مختلف مناسب برای تمام استفاده ها ( گیمینگ تا استفاده دفتری ) قیمت مناسب برای هر نوع بودجه ای ارسال به سراسر کشور برای اطلاعات بیشتر به شماره 09216865661 در تلگرام یا واتساپ پیام بدهید سایت ما www.digikal24.ir کانال تلگرام ما برای دیدن همه مدلهای موجود digikal24_stock

  کامپیوتر، لپ‌تاپ و سخت‌افزار گیلان
 • مرکز خدمات کارت pvc

  مرکز خدمات کارت pvc

  انواع ریبون پرینتر http://cardco.ir/product-category/printer-fargo .............................. ریبون مواد مصرفی پرینتر های چاپ کارت pvc ریبون مواد مصرفی اولیس ریبون مواد مصرفی فارگو ریبون مواد مصرفی هایتی ریبون مواد مصرفی زبرا http://coico.ir/product-category/ribbon/ribbon-printer-fargo انواع کارت pvc http://cardco.ir/product-category/pvc-card ............................. کارت پی وی سی ساده کارت مایفر کارت 125K کارت مگنت کارت اسمارت چاپ بر روی انواع کارت های pvc کارت پرسنلی ، کارت حضور و غیاب ، کارت بدون تماس ، کارت دانشجویی کارت شناسایی ، کارت اسمارت ، کارت عضویت ، کارت تخفیف ، کارت باشکاه کارت پرسنل ،کارت بارکد و ..... coico.ir/product-category/pvc-cart/blank-pvc-card چاپ کارت عضویت بر روی کارت پی وی سی http://coico.ir/membership-card/ خرید انواع کارت pvc http://cardco.ir/product-category/pvc-card/ انواع پرینتر صدور کارت ............................ پرینتر اولیس evolis پرینتر فارگو fargo پرینتر هایتی hiti پرینتر زبرا zebra جهت دریافت اطلاعات با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید . شرکت کارت پرداز 66969893- 021 موبایل 09124248429 http://coico.ir http://cardco.ir

  پرینتر و اسکنر تهران
 • لیبل کیبرد روسی , اوکراینی – انگلیسی ( برچسب روی کیبرد )

  لیبل کیبرد روسی , اوکراینی – انگلیسی ( برچسب روی کیبورد روسی ) از نوع جنس بسیار مرغوب , با چاپی عالی و روکشی از لاک براق بر روی حروف برای دوام بیشتر. این برچسبها دارای قابلیت چسبیدن فوق العاده بر روی کیبردهای معمولی و لپ تاپ را دارا می باشند. این لیبل ها با دو کیفیت ساخت کشورهای روسیه و کره موجود می باشند. ساخت روسیه در رنگ قرمز با پس زمینه مشکی 40000تومان ساخت کره در رنگهای قرمز زرد با پس زمینه مشکی65000تومان و رنگ آبی با پس زمینه سفید 90000تومان Хорошие наклейки на клавиатуру, сделаны довольно качественно. Буквы покрытые слоем защитного лака что продлевает их срок службы. Хорошо выглядят и отлично клеится. Вид : Глянцевая

  کامپیوتر، لپ‌تاپ و سخت‌افزار تهران
 • شوینده و چربی گیر

  پرهام شیمی عرضه کننده مواد شوینده و چربی گیر سود مایع سود پرک ایرانی و چینی سود گرانول روس و عربستان دیسکلر فروکلین چربی گیر آهن

  فکس و تلفن تهران
 • نرم افزار فروشگاهی-نرم افزار رستورانی -نرم افزار مالیاتی

  نرم افزار فروشگاهی-نرم افزار رستورانی -نرم افزار مالیاتی

  نرم افزار آریاسان دارای مهر مالیاتی و تاییدیه اصناف در دو مدل رستورانی و فروشگاهی در ورژن های مختلف با محیطی بسیار آسان دارای قابلیت اتصال به کارتخوان مجموعه ، پنل پیام کوتاه اتصال به ترازو و پنل مدیریت راه دور مناسب برای مجموعه های بزرگ و چند شعبه ایی

  نرم‌افزار تهران
حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • nozhan - نوژان
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان