پنج مشخصه بزرگ ترین مدیران جهان

وقتی کارمندان شما می دانند که شما به آرای ایشان و به زندگی های شان توجه دارید، آنگاه احساس ارزشمندی بیشتری می کنند. آن ها به نوبه خود، این توجه شما را به فرم یک کارمند اختصاصی جبران می کنند و به شما احترام می گذارند.

۱- مردمی باشید

به طور معمول، مردم به نحوی باطنی یا قلبی با مدیران همانند سازی می کنند. گفته می شود این امر به آن خاطر است که چنین مردمی باور دارند نوعی احساس ویژه در آن ها شکوفا می شود که این پیام را می دهد: مرا انتخاب کن. وقتی به عنوان بخشی از یک جمعیت هدایت می شوید، بسیار بیشتر پذیرفته شده خواهید بود.

۲- فروتن باشید

مدیران بزرگ می دانند که هیچ کس، از جمله خود آن ها، بهتر یا بدتر از سایرین نیست. هرکس ارزش خاص خودش را دارد و مهارت ها به طور جمعی در آن ها حاضر است.

مدیران بزرگ طوری مرتبه و موضع خودشان را تعیین می کنند که اگر روزی گروه را ترک کنند، گروه همچون سابق قدرتمند برجا نماند.

۳- ساده و بی تکلف باشید

برای اینکه یک مدیر بزرگ شوید از ارتباط گرفتن به نحوی که از حد درک و استنباط طرف مقابلتان بسیار فراتر باشد، پرهیز کنید و در عوض، در همان سطحی ارتباط را پیش ببرید که سطح فرد مقابل است. این رویکرد تا حدی، شما را به هر یک از افراد تیم نزدیک می کند.

۴- از افرادتان حمایت کنید

مدیران بزرگ از تیم شان دفاع می کنند، از افرادشان پشتیبانی می کنند و به ایشان یاری می رسانند. آن ها به خوبی می دانند که مهم ترین کارشان این است که با حمایت از افراد، کار بقیه اعضای تیم را راحت تر کنند. آن ها با خوشحالی، بی ارزش ترین کارها را هم انجام می دهند، وقتی این کار به پیشرفت و موفقیت اهداف تیمی کمک می کند.

۵- به افراد تیم باور داشته باشید

تلاش برای اینکه اعضای تیم به شما باور داشته باشند را فراموش کنید. در عوض، کاری کنید افراد تیم به خودشان باور داشته باشد. اجازه دهید بدانند شما باور دارید که آن ها می توانند کارشان را به درستی انجام می دهند و می توانند به موفقیت شرکت یاری برسانند و آن کاری را که درست است انجام خواهند داد.

مترجم: سیمین راد

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


۲۴ مرداد ۱۳۹۲
جویشگر


محصولات مشابه