چاپ کارت ویزیت طلا کوب

چاپ کارت ویزیت طلا کوب

چاپ کارت ویزیت طلا کوب پل ارتباطی، میان ما ومشتریانی است که قراراست در آینده به حرفه و تخصص ما نیاز دارند.آیا تابه حال این سوال برای شماپیش آمده است که چه نوع کارت ویزیتی درمیان سلیرکارت هاازاهمیت بسیاری برخورداراست؟با مطالعه این مقاله می توانید به یک شیوه ای از چاپ ،که در نگاه کاربربسیار جذاب است پی ببرید.

کارت ویزیت میتوان وسیله‌ای برای معرفی ونیزنمایش دادن راه‌های تماسی که قراراست ازطریق آنهابا شمادرارتباط باشد معرفی کرد.این تنهاوظیفه کارت ویزیت است. کارت ویزیت برای تبلیغات وبازاریابی فعالیت شما درهرکسب وکاری که هستید،مورداستفاده قرارمیگیرد.اما ازآنجاییکه دراولین مرحله تعامل شمابامشتری ویاارباب رجوع شما،موردتبادل قرارمی گیرد،کارت بطورغیرمستقیم ،بخشی ازنقش بازاریابی وتبلیغات شمارابر عهده میگیردومشتریان شما باداشتن کارت ویزیت شما درجیب خود ویاکیفشان موجب میشود که هر ازگاهی که که به کیفشان نگاه می اندازد و کارت ویزیت شمارامی بیننداین میتواند یک تبلیغ خوبی برای کسب وکار شما باشد.این نوع کارت ویزیت  برروی کاغذ گلاسه چاپ میشود.سپس برروی آن روکشی ازسلفون مات ویابراق قرارمیگیردکه باعث محکم شدن ومقاومت بیشتر کارت ویزیت نسبت به رطوبت میشود.این نوع کارت ویزیت  ازجمله کارت ویزیت های شیک وباکلاس میباشد.البته دراینجا صحبت ازروکش سلفون شد میتوان اینگونه تعریف کردکه نوعی روکش پلاستیکی خیلی نازک است که پس از پایان کار چاپ، برروی کار چاپ شده اضافه میشود.دونوع روکش سلفون وجود دارد: اولی ،مات و دیگری ،براق است.

حال بخواهیم توضیح دهیم که روکش سلفون مات قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به لمینیت داردوضخامت سلفون نسبت به ضخامت لمینیت کم ترمی باشدوکسانیکه می خواهند کارت ویزیت انتخابی آن هابه راحتی خم نشودمی تواننداز کارت ویزیت لمینیت مات استفاده نمایند.

درادامه توضیح دهیم که نسبت به کیفیت وظاهرشیک قیمتی مقرون بصرفه نسبت به کارت های دیگردارد.پوشش سلفون مانع از خراب شدن سریع کارت هادرجیب یاجا کارتی می شود.امکان ارائه خدمات یو وی موضعی ، طلا کوب و یا نقره کوب ، برجسته سازی انواع کارت ویزیت سلفون مات سلفون مات دور وموضعی سلفون مات دور وطلاکوب سلفون مات مخملی دور ودورگرد سلفون مات مخملی دور وموضعی سلفون مات مخملی دور وطلاکوب  درگروه پرینت بیست برای شما مشتریان عزیز ارائه میشود.

چاپ کارت ویزیت طلا کوب

استفاده ازتکنیک چاپ طلا کوبی ونقره کوبی در چاپ کارت ویزیت موجب میشودکه کارت شماهمانندطلابدرخشد.طلاکوبی بارنگ براق ودرخشان خودجلوه ای بسیلرشیک وزیبایی رابه کارت ویزیت شما میدهد وموجب میشودکه کارت ویزیت شمابه آسانی ازسایر کارت ویزیت های دیگرجلوه بیشترداشته باشدو در سطح بالاتری قراربگیرد.بااینحال اینکارزمانبروهزینه بسیارزیادی دارداما گروه پرینت بیست با تیم مجرب وحرفه ای که در زمینه چاپ دارد در این تلاش است که برای شما مشتریان عزیز بابالاترین کیفیت ومناسبترین قیمت ارائه دهد. در شیوه طلاکوب فشار توسط کلیشه و گرما بر روی کار اعمال می شودکه در نتیجه قسمت هایی که طلا چاپ می شوددچارکمی برجستگی هستند. در این روش بجای مرکب ازفویل های طلایی استفاده می شود.در صورت استفاده ازفویل نقره ای به این روش چاپ نقره کوب گفته می شود. کارت های طلا کوب و نقره کوب دارای درخشش چشم گیری هستند که به راحتی توجه مخاطبین راجلب میکنند.این نوع کارت هادارای ضخامت ووزن مطلوب هستندکه توسط مشتریان ارزشمندخواهدبود.

با انتخاب این روش جلوه خاصی از کسب وکار شمادر ذهن بیننده نقش می بنددو کارت کسب وکار شما به یک ظاهرعالی و سفارشی تبدیل می شود. با کارت ویزیت حرفه ای آماده‌ اید که تامی توانید بازاریابی نمایید وحرفه  وشخصیت کسب وکارخودرا معرفی نمایید هزینه چاپ طلا کوب با توجه به نوع جنس، تعدادکاروندازه قسمتی که طلاکوب می شود محاسبه می شود چاپ کارت ویزیت طلا کوب ازسری کارت های لوکس وباکلاس هستندکه تمامی مشاغل از جمله طلا فروشی، دکوراسیون داخلی و… می تواننداز این روش برای داشتن کارت ویزیتی خاص وحرفه ای استفاده نمایند. طراحی کارت ویزیت باید توسط افرادمتخصص انجام شودونکات بسیار مهمی که درطراحی حائزاهمیت هستنددرطراحی لحاظ شوند.گروه پرینت بیست با دارا بودن متخصصان مجرب وحرفه ای وچاپخانه مجهزقادر به طراحی و چاپ کارت ویزیت طلا کوب و نقره کوب با کیفیت بسیاربالا وجذاب می باشد.

ویژگی های کارت ویزیت لمینت برجسته طلا کوب

این محصول کارت ویزیت لاکٰچری وخاصی است که توانسته نظرمثبت بسیاری ازافرادلوکس پسندان رابه خودجلب کند.این محصول همان کارت ویزیت لمینت برجسته است که بااستفاده ازلایه طلاکوب برزیبایی کارت ویزیت افزوده وشیک بودن آن را چندبرابرکرده  است.زیبایی این محصول بگونه ای است که باوجود قیمت تقریبابالاترنسبت به سایرکارت های دیگرامامشتریان باوجود دانستن قیمت بالای آن ثبت سفارش میکنند.لمینت برجسته طلاکوب ازدوتا کارت ویزیت سلفون ۳۰۰ گرم به هم لمینت شده تولید میشود.که این خود موجب داشتن ضخامت بسیارزیاد ومقاومت کارت ویزیت می شود.بعد از لمینت کارت ویزیت هابروی آن هالایه ای ازیو وی برجسته اضافه میشود.این یو وی موجب برجستگی کارت ویزیت وبراق بودن قسمتهایی از کارت ویزیت می شود.امااین پایان کارنیست حال نوبت اضافه کردن ورقهای طلا کوب میباشد.بعداز طلا کوب کارت قالب خورده وبصورت دورگردتقدیم مشتریان عزیزخاص پسند میشود.

چاپ کارت ویزیت لاکچری طلا کوب

در طراحی کارت ویزیت لاکچری شما ۶فایل نیازدارید.که ۲تاازفایلهابرای طراحی این کارت ویزیت خاص استفاده می شوند.۲ تا فایل برای ایجاد کارت ویزیت برجسته لازم است.و۲تافایل هم برای ایجاد کارت ویزیت طلاکوب بایدداشته باشید. ابعادکلی این کارت ویزیت خاص را60×90 میلی مترمدنظر گرفته شده است.در طراحی کارت ویزیت ازهرطرف ۵ میلی مترفاصله خطای برش در نظرگرفته میشود.نوشته ها،لوگو وهرآن چه نبایددربرش برود رادرفضای امن ایجادشده قراردهید.در فایلهای کارت ویزیت برجسته از ۲رنگ سفید ومشکی استفاده میشود.دراین فایل جاهایی که قراراست برجسته شوند رامشکی می کنیم.درفایل کارت ویزیت طلاکوب نیزمانند فایل برجسته انجام میدهیم ولی دراین فایل قسمتهای طلاکوب رابارنگ مشکی مشخص میکنیم که طراحی این کارت ویزیت خاص باید(cmyk)ورزولوشن (300 dpi) درنظر گرفته میشود.

نکات مهم در طراحی کارت ویزیت طلاکوب

 • دراین روش از نوشته های خیلی ریز ونازک خود داری نمایید.وبه دلیل ساخت کلیشه برای قسمت های طلاکوب امکان ناخوانا بودن متن وجوددارد.
 • قسمت هایی که قرار است به صورت طلاکوب چاپ شوند نیازمندساخت کلیشه می باشد که باید حتمابا نرم افزارهای برداری وبه صورت تک رنگ مشکی درفایلی جداگانه ذخیره شود.
 • در فایل اولیه قسمت های طلاکوب در طراحی قرارداده نمی شوندواین قسمت هابه صورت طرح زمینه قرارمی گیرند. روش چاپ طلا کوب در دومرحله انجام می شود که قسمت های طلا کوب مرحله دوم چاپ می باشد.

در آخر میتوان گفت که:

چاپ کارت ویزیت طلا کوب یکی از روش‌های خاص چاپ است که از رنگ‌های متالیک، فویل طلایی و گرما استفاده می‌کند.احتمالاً چاپ طلا کوب رادربسیاری ازدعوتنامه‌های عروسی یا وکارت ویزیت دیده‌اید.دستگاه  طلاکوب که فویل طلارابه کاغذانتقال میدهدمیتوانددستی یا طلاکوب دیجیتال باشد.برای چاپ طلا کوب اول طرح موردنظرراازجنس مس یابرنج میسازندوبعدآن رابه همراه یک رول فویل وارددستگاه طلاکوب میکنندتابافشاروگرماطرح مورد نظرروی کاغذ طلاکوبی شود.برای چاپ نقره کوب وچندرنگ همان طرح رابا فویل های رنگی متفاوت استفاده میکنند.

گروه پرینت بیست متشکل از طراحان حرفه ای و کارشناسان با تجربه در صنعت چاپ و تبلیغات را با بیش از 15سال و با هدف ارایه محصولات و خدمات طراحی گرافیک و چاپ تبلیغات و هدایای تبلیغاتی فعالیت حرفه ای دارد.

دلیل شروع کاری این مجموعه، ارائه خدمات با کیفیت، اقتصادی، خاص و خلاقانه با هدف برآورده کردن نیاز شرکت ها وسازمانها و کسب و کارهای مختلف در صنعت طراحی گرافیک، چاپ، هدایای تبلیغاتی وغیره بوده است. تمامی خدمات ارائه شده توسط گروه پرینت بیست به صورت اختصاصی توسط گروه طراحان و متخصصان حرفه ای و با تجربه ، جهت ایجاد تبلیغات موثر و به یاد ماندنی می باشد. تلاش  ما این است که جهت تکریم مشتریان و همکاران گرامی و عزیزمان، خدمات عالی و رقابتی را برای رضایت مشتریان و همکاران ارائه دهیم.

طراحی کارت ویزیت طلا کوب – چاپ کارت ویزیت طلا کوب – کارت ویزیت طلا کوب – کارت ویزیت طلا کوب شیک – چاپ کارت ویزیت لاکچری طلا کوب


1400/11/18
گروه وب سایت وان
اطلاعات تماس
نامگروه وب سایت وان گروه وب سایت وان
تلفن-۰×××۸۸۵۱۰۷۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۹×××۰۱۸۰callتماس بگیرید
استانتهران


محصولات مشابه
 • طراحی سایت در اصفهان

  طراحی سایت در اصفهان

  اعضاء تیم رخ نت با چندین سال تجربه در زمینه های مختلف اقتصادی گرد هم جمع آمدند تا بتوانند با بررسی و کارشناسی دقیق کسب و کار ها ، مسیر موفقیت آنها را برای وارد شدن به مارکت های آنلاین فراهم سازند.طراحی سایت با پلن های اختصاصی و ویرایشگر سفارشی زنده.

  وب اصفهان
 • طراحی تخصصی وب سایت

  طراحی تخصصی وب سایت

  موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزار دانش غیر از دریافت مجوز برای محصولات کتاب صوتی ، کتاب دیجیتال (کتاب الکترونیکی) ، پکیج‌های آموزشی در قالب صوت وتصویر ، فیلم ، جلسات کارگاهی آموزشی از مرکز توسعه اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت همراهی با کاربران و جهت اشتغال‌زایی طراحی انواع وب سایت‌های مجاز برای کسب و کارهای اینترنتی و اخذ مجوزهای لازم را در دستور کار خود قرارداده است. دریافت مجوزهای مربوط به کسب و کارتان باعث می‌شود قانونی بودن فعالیت شما مشخص شود و مشتری بیشتر اعتماد کند. شفافیت در کنار نوآوری فناوری‌های نوین دیجیتالی از مهمترین ارزش‌های سامانه موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزاردانش است. برای تقاضای اخذ مجوزهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی با هدف تمرکززدایی در کنار شفافیت و سهولت مراوده با موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزار دانش این موسسه«سامانه درخواست به صورت کاملا دیجیتالی» اقدام نموده است تا متقاضیان بتوانند پس از ثبت اطلاعات و ارسال مدارک بصورت الکترونیکی، ازنحوه رسیدگی به پرونده خود تا حصول نتیجه مطلع شوند.

  وب تهران
 • نمایشگر و دیتالاگر دمای اتاق سرور

  نمایشگر و دیتالاگر دمای اتاق سرور

  یک سیستم نمایشگر و دیتالاگر دمای اتاق سرور به سیستمی گفته میشود که در شرایط حضور یا عدم حضور مدیر ای تی بتواند مشکلاتی از قبیل افزایش دما افزایش رطوبت نشت آب قطع برق افزایش دود وجود آتش ورود غیر مجاز و .................................... باطلاع مدیر رسانده و از اتاق سرور حفاظت کند اما ساخت این سیستم باید شامل چه استانداردهایی باشد که بتواند این وظیفه را بدرستی انجام دهد تا انتخاب هوشمندانه ای داشته باشیم و یک سیستم قابل قبولی در اتاق سرور از سخت افزار هایمان و دیتای موجود حفاظت کنند. در ادامه راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری در اختیارتان میگذاریم چرا هوشمند سازی اتاق سرور توسط هر شرکتی قابل انجام نیست هوشمند سازی اتاق سرور امری است کاملا واجب برای اتاق های سرور سازمانها و ادارات و مراکز دولتی و خصوصی اما این موضوع که آیا میتوان با هر شرکتی در این خصوص کار کرد و یا هر شرکتی میتواند این خدمات را به مجموعه ما ارایه کند جای بسیار بحث دارد چرا که هوشمند سازی اتاق سرور امری است مربوط به ایمنی و اطمینان کردن به هر شرکتی با هر نوع تخصص و یا تجربه بسیار پر ریسک است بنابر این برای انجام هوشمند سازی اتاق سرور یا نصب سیستمهای مانیتورینگ اتاق سرور لازم است شرکت سازنده و یا پبمانکار یک سری شرایط را احراز و یک مجموعه ویژ گیهای فنی داشته باشد تا در آینده مجموعه های استفاده کننده از خدمات فوق متضرر نشوند و آسیب نبینند این شرایط و ویژگیها در ادامه مطلب آورده میشود 1)شرکت فروشنده سیستم مانیتورینگ اتاق سرور و یا پیمانکار هوشمند سازی باید اساس نامه مرتبط با کنترل و ابزار دقیق داشته باشد 2)شرکت فروشنده خدمات هوشمند سازی باید حداقل رزومه کارکرد بیش از 100 محل مربوط به سیستمهای هوشمند را در سابقه کارکرد خود داشته باشد 3)شرکت مجری هوشمند سازی اتاق سرور باید خودش راسا اقدام به نصب و را اندازی تجهیزات کند و آن را به شرکت دیگری واگذار ننماید 4)شرکت مجری هوشمند سازی باید خدمات بعد از فروش و گارانتی را خود به عهده بگیرد 5)شرکت سازنده سیستم مانیتورینگ بایستی تمامی تجهیزاتی را که در یک سیستم مانیتورینگ بکار میگیرد اعم از پردازنده ها –سنسورها – اینترفیس ها اعلام نمای 6-شرکت سازنده سیستم مانیتورینگ در سوابق قبلی خود نباید سابقه سوء از خود بجای گذاشته باشد همه موارد فوق با استفاده از صحبتهایی که شخص فروشنده مطرح میکند قابل استناد است اگر اینگونه نشود یایستی آنقدر جلسات فنی برگذار شود تا این موارد همه به جواب درستی برسند در غیر اینصورت باید منتظر پبامد انتخاب بد محصول گزینش شده یاشیم برای اطلاعات بیشنر میتوانید به لینک زیر سر بزنید http://pishrans.com/src2-11 برگرفته از وبسایت پیشران صنعت ویرا

  وب تهران
 • فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  اطلاعات شخصی و شغلی شما قابل سوء استفاده میباشد - دقت کنید خصوصا اتلیه های فیلمبردازی و عکاسی -- ارگانهای نظامی و امنیتی -- وزارتخانه ها شرکتهای تجاری -- موسسات مالی -- بانکها و غیره فریب تبلیغات دروغین افراد ناشی و بی مسئولیت را نخورید زیرا خسارات جبران ناپذیری در پی دارد بازیابی اطلاعات و تعمیر انواع هارد دیسک و حافظه ها - فلش های سوخته (((( توسط کارشناس بازنشسته دولت )))) در سراسر کشور - در محل شما و در حضور خودتان هارد کلینیک تهران با بیش از 15 سال قدمت و تجربه تعمیر و راه اندازی بردهای سوخته خرید هارد خراب و سوخته (( مراجعه - تشخیص و مشاوره رایگان )) ارایه انواع بردهای نایاب و کمیاب هارد جهت ریکاوری تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل در خدمت شماییم 09123594202 09121136043 021-88812670-71 خ طالقانی - نبش ولیعصر مجتمع نور ط همکف اول پ 6055 مهندس حسینی

  وب تهران