چاپ کارت ویزیت طلا کوب

چاپ کارت ویزیت طلا کوب

چاپ کارت ویزیت طلا کوب پل ارتباطی، میان ما ومشتریانی است که قراراست در آینده به حرفه و تخصص ما نیاز دارند.آیا تابه حال این سوال برای شماپیش آمده است که چه نوع کارت ویزیتی درمیان سلیرکارت هاازاهمیت بسیاری برخورداراست؟با مطالعه این مقاله می توانید به یک شیوه ای از چاپ ،که در نگاه کاربربسیار جذاب است پی ببرید.

کارت ویزیت میتوان وسیله‌ای برای معرفی ونیزنمایش دادن راه‌های تماسی که قراراست ازطریق آنهابا شمادرارتباط باشد معرفی کرد.این تنهاوظیفه کارت ویزیت است. کارت ویزیت برای تبلیغات وبازاریابی فعالیت شما درهرکسب وکاری که هستید،مورداستفاده قرارمیگیرد.اما ازآنجاییکه دراولین مرحله تعامل شمابامشتری ویاارباب رجوع شما،موردتبادل قرارمی گیرد،کارت بطورغیرمستقیم ،بخشی ازنقش بازاریابی وتبلیغات شمارابر عهده میگیردومشتریان شما باداشتن کارت ویزیت شما درجیب خود ویاکیفشان موجب میشود که هر ازگاهی که که به کیفشان نگاه می اندازد و کارت ویزیت شمارامی بیننداین میتواند یک تبلیغ خوبی برای کسب وکار شما باشد.این نوع کارت ویزیت  برروی کاغذ گلاسه چاپ میشود.سپس برروی آن روکشی ازسلفون مات ویابراق قرارمیگیردکه باعث محکم شدن ومقاومت بیشتر کارت ویزیت نسبت به رطوبت میشود.این نوع کارت ویزیت  ازجمله کارت ویزیت های شیک وباکلاس میباشد.البته دراینجا صحبت ازروکش سلفون شد میتوان اینگونه تعریف کردکه نوعی روکش پلاستیکی خیلی نازک است که پس از پایان کار چاپ، برروی کار چاپ شده اضافه میشود.دونوع روکش سلفون وجود دارد: اولی ،مات و دیگری ،براق است.

حال بخواهیم توضیح دهیم که روکش سلفون مات قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به لمینیت داردوضخامت سلفون نسبت به ضخامت لمینیت کم ترمی باشدوکسانیکه می خواهند کارت ویزیت انتخابی آن هابه راحتی خم نشودمی تواننداز کارت ویزیت لمینیت مات استفاده نمایند.

درادامه توضیح دهیم که نسبت به کیفیت وظاهرشیک قیمتی مقرون بصرفه نسبت به کارت های دیگردارد.پوشش سلفون مانع از خراب شدن سریع کارت هادرجیب یاجا کارتی می شود.امکان ارائه خدمات یو وی موضعی ، طلا کوب و یا نقره کوب ، برجسته سازی انواع کارت ویزیت سلفون مات سلفون مات دور وموضعی سلفون مات دور وطلاکوب سلفون مات مخملی دور ودورگرد سلفون مات مخملی دور وموضعی سلفون مات مخملی دور وطلاکوب  درگروه پرینت بیست برای شما مشتریان عزیز ارائه میشود.

چاپ کارت ویزیت طلا کوب

استفاده ازتکنیک چاپ طلا کوبی ونقره کوبی در چاپ کارت ویزیت موجب میشودکه کارت شماهمانندطلابدرخشد.طلاکوبی بارنگ براق ودرخشان خودجلوه ای بسیلرشیک وزیبایی رابه کارت ویزیت شما میدهد وموجب میشودکه کارت ویزیت شمابه آسانی ازسایر کارت ویزیت های دیگرجلوه بیشترداشته باشدو در سطح بالاتری قراربگیرد.بااینحال اینکارزمانبروهزینه بسیارزیادی دارداما گروه پرینت بیست با تیم مجرب وحرفه ای که در زمینه چاپ دارد در این تلاش است که برای شما مشتریان عزیز بابالاترین کیفیت ومناسبترین قیمت ارائه دهد. در شیوه طلاکوب فشار توسط کلیشه و گرما بر روی کار اعمال می شودکه در نتیجه قسمت هایی که طلا چاپ می شوددچارکمی برجستگی هستند. در این روش بجای مرکب ازفویل های طلایی استفاده می شود.در صورت استفاده ازفویل نقره ای به این روش چاپ نقره کوب گفته می شود. کارت های طلا کوب و نقره کوب دارای درخشش چشم گیری هستند که به راحتی توجه مخاطبین راجلب میکنند.این نوع کارت هادارای ضخامت ووزن مطلوب هستندکه توسط مشتریان ارزشمندخواهدبود.

با انتخاب این روش جلوه خاصی از کسب وکار شمادر ذهن بیننده نقش می بنددو کارت کسب وکار شما به یک ظاهرعالی و سفارشی تبدیل می شود. با کارت ویزیت حرفه ای آماده‌ اید که تامی توانید بازاریابی نمایید وحرفه  وشخصیت کسب وکارخودرا معرفی نمایید هزینه چاپ طلا کوب با توجه به نوع جنس، تعدادکاروندازه قسمتی که طلاکوب می شود محاسبه می شود چاپ کارت ویزیت طلا کوب ازسری کارت های لوکس وباکلاس هستندکه تمامی مشاغل از جمله طلا فروشی، دکوراسیون داخلی و… می تواننداز این روش برای داشتن کارت ویزیتی خاص وحرفه ای استفاده نمایند. طراحی کارت ویزیت باید توسط افرادمتخصص انجام شودونکات بسیار مهمی که درطراحی حائزاهمیت هستنددرطراحی لحاظ شوند.گروه پرینت بیست با دارا بودن متخصصان مجرب وحرفه ای وچاپخانه مجهزقادر به طراحی و چاپ کارت ویزیت طلا کوب و نقره کوب با کیفیت بسیاربالا وجذاب می باشد.

ویژگی های کارت ویزیت لمینت برجسته طلا کوب

این محصول کارت ویزیت لاکٰچری وخاصی است که توانسته نظرمثبت بسیاری ازافرادلوکس پسندان رابه خودجلب کند.این محصول همان کارت ویزیت لمینت برجسته است که بااستفاده ازلایه طلاکوب برزیبایی کارت ویزیت افزوده وشیک بودن آن را چندبرابرکرده  است.زیبایی این محصول بگونه ای است که باوجود قیمت تقریبابالاترنسبت به سایرکارت های دیگرامامشتریان باوجود دانستن قیمت بالای آن ثبت سفارش میکنند.لمینت برجسته طلاکوب ازدوتا کارت ویزیت سلفون ۳۰۰ گرم به هم لمینت شده تولید میشود.که این خود موجب داشتن ضخامت بسیارزیاد ومقاومت کارت ویزیت می شود.بعد از لمینت کارت ویزیت هابروی آن هالایه ای ازیو وی برجسته اضافه میشود.این یو وی موجب برجستگی کارت ویزیت وبراق بودن قسمتهایی از کارت ویزیت می شود.امااین پایان کارنیست حال نوبت اضافه کردن ورقهای طلا کوب میباشد.بعداز طلا کوب کارت قالب خورده وبصورت دورگردتقدیم مشتریان عزیزخاص پسند میشود.

چاپ کارت ویزیت لاکچری طلا کوب

در طراحی کارت ویزیت لاکچری شما ۶فایل نیازدارید.که ۲تاازفایلهابرای طراحی این کارت ویزیت خاص استفاده می شوند.۲ تا فایل برای ایجاد کارت ویزیت برجسته لازم است.و۲تافایل هم برای ایجاد کارت ویزیت طلاکوب بایدداشته باشید. ابعادکلی این کارت ویزیت خاص را60×90 میلی مترمدنظر گرفته شده است.در طراحی کارت ویزیت ازهرطرف ۵ میلی مترفاصله خطای برش در نظرگرفته میشود.نوشته ها،لوگو وهرآن چه نبایددربرش برود رادرفضای امن ایجادشده قراردهید.در فایلهای کارت ویزیت برجسته از ۲رنگ سفید ومشکی استفاده میشود.دراین فایل جاهایی که قراراست برجسته شوند رامشکی می کنیم.درفایل کارت ویزیت طلاکوب نیزمانند فایل برجسته انجام میدهیم ولی دراین فایل قسمتهای طلاکوب رابارنگ مشکی مشخص میکنیم که طراحی این کارت ویزیت خاص باید(cmyk)ورزولوشن (300 dpi) درنظر گرفته میشود.

نکات مهم در طراحی کارت ویزیت طلاکوب

 • دراین روش از نوشته های خیلی ریز ونازک خود داری نمایید.وبه دلیل ساخت کلیشه برای قسمت های طلاکوب امکان ناخوانا بودن متن وجوددارد.
 • قسمت هایی که قرار است به صورت طلاکوب چاپ شوند نیازمندساخت کلیشه می باشد که باید حتمابا نرم افزارهای برداری وبه صورت تک رنگ مشکی درفایلی جداگانه ذخیره شود.
 • در فایل اولیه قسمت های طلاکوب در طراحی قرارداده نمی شوندواین قسمت هابه صورت طرح زمینه قرارمی گیرند. روش چاپ طلا کوب در دومرحله انجام می شود که قسمت های طلا کوب مرحله دوم چاپ می باشد.

در آخر میتوان گفت که:

چاپ کارت ویزیت طلا کوب یکی از روش‌های خاص چاپ است که از رنگ‌های متالیک، فویل طلایی و گرما استفاده می‌کند.احتمالاً چاپ طلا کوب رادربسیاری ازدعوتنامه‌های عروسی یا وکارت ویزیت دیده‌اید.دستگاه  طلاکوب که فویل طلارابه کاغذانتقال میدهدمیتوانددستی یا طلاکوب دیجیتال باشد.برای چاپ طلا کوب اول طرح موردنظرراازجنس مس یابرنج میسازندوبعدآن رابه همراه یک رول فویل وارددستگاه طلاکوب میکنندتابافشاروگرماطرح مورد نظرروی کاغذ طلاکوبی شود.برای چاپ نقره کوب وچندرنگ همان طرح رابا فویل های رنگی متفاوت استفاده میکنند.

گروه پرینت بیست متشکل از طراحان حرفه ای و کارشناسان با تجربه در صنعت چاپ و تبلیغات را با بیش از 15سال و با هدف ارایه محصولات و خدمات طراحی گرافیک و چاپ تبلیغات و هدایای تبلیغاتی فعالیت حرفه ای دارد.

دلیل شروع کاری این مجموعه، ارائه خدمات با کیفیت، اقتصادی، خاص و خلاقانه با هدف برآورده کردن نیاز شرکت ها وسازمانها و کسب و کارهای مختلف در صنعت طراحی گرافیک، چاپ، هدایای تبلیغاتی وغیره بوده است. تمامی خدمات ارائه شده توسط گروه پرینت بیست به صورت اختصاصی توسط گروه طراحان و متخصصان حرفه ای و با تجربه ، جهت ایجاد تبلیغات موثر و به یاد ماندنی می باشد. تلاش  ما این است که جهت تکریم مشتریان و همکاران گرامی و عزیزمان، خدمات عالی و رقابتی را برای رضایت مشتریان و همکاران ارائه دهیم.

طراحی کارت ویزیت طلا کوب – چاپ کارت ویزیت طلا کوب – کارت ویزیت طلا کوب – کارت ویزیت طلا کوب شیک – چاپ کارت ویزیت لاکچری طلا کوب


1400/11/18
گروه وب سایت وان
اطلاعات تماس
نامگروه وب سایت وان گروه وب سایت وان
تلفن-۰×××۸۸۵۱۰۷۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۹×××۰۱۸۰callتماس بگیرید
استانتهران


محصولات مشابه
 • فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  اطلاعات شخصی و شغلی شما قابل سوء استفاده میباشد - دقت کنید خصوصا اتلیه های فیلمبردازی و عکاسی -- ارگانهای نظامی و امنیتی -- وزارتخانه ها شرکتهای تجاری -- موسسات مالی -- بانکها و غیره فریب تبلیغات دروغین افراد ناشی و بی مسئولیت را نخورید زیرا خسارات جبران ناپذیری در پی دارد بازیابی اطلاعات و تعمیر انواع هارد دیسک و حافظه ها - فلش های سوخته (((( توسط کارشناس بازنشسته دولت )))) در سراسر کشور - در محل شما و در حضور خودتان هارد کلینیک تهران با بیش از 15 سال قدمت و تجربه تعمیر و راه اندازی بردهای سوخته خرید هارد خراب و سوخته (( مراجعه - تشخیص و مشاوره رایگان )) ارایه انواع بردهای نایاب و کمیاب هارد جهت ریکاوری تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل در خدمت شماییم 09123594202 09121136043 021-88812670-71 خ طالقانی - نبش ولیعصر مجتمع نور ط همکف اول پ 6055 مهندس حسینی

  وب تهران
 • طراحی سایت خرید و فروش ارز دیجیتال/ صرافی آنلاین خرید و فروش ارز دیجیتال

  طراحی سایت صرافی ارزهای دیجیتال درگاه خرید و فروش رمز ارزها دارای امنیت بالا برای مبادلات و کلیه خرید و فروش ها استعلام اتوماتیک از بایننس دارای لیست قیمت لحظه ایی دارای امکان ثبت کارت های بانکی دارای محاسبه گر قیمت خرید و فروش لحظه ای دارای بخش تاییدیه موبایل تاریخچه امنیتی ورود کاربر دارای پشتیبانی 6 ماهه رایگان به همراه هاست و دامنه یکساله رایگان

  وب تهران
 • طراحی فروشگاه اینترنتی

  طراحی فروشگاه اینترنتی

  طراحی انواع فروشگاه اینترنتی ساده و پیشرفته با امکانات متنوع مدیریتی و ارتباطی، با طرح اختصاصی برای شما در سطح ایران و جهان. پشتیبانی مثال زدنی و قابل استعلام از مشتریان وفادار ما و بررسی نمونه کارهای ما. با تمرکز بر سئوی محلی و ملّی(جلب نظر موتورهای جستجو)، طراحی نام و برند رُند و لوگوی خاطره ساز با گرافیک متمایز و بازدهی و سودآوری محسوس. توسط کارشناس ارشد گرافیک و متخصص برندینگ کمال محمدی مجد-مدیر گرافیک شاپ

  وب تهران
 • نرم افزار پایش شرایط محیطی اتاق سرور

  نرم افزار پایش شرایط محیطی اتاق سرور

  سیستمهای کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت و فاکتورهای محیطی اتاق سرور عموما سیستم های بازدارنده نیستند هر چند شرکت پیشران صنعت ویرا در این خصوص دارای تکنولوژی کنترل و بازدارندگی است اما کاربرد این سیستمهای لزوما به دلیل آن است که مدیر و یا نگهدار اتاق سرور قادر باشد در لحظه وقوع حادثه از کم و کیف و نوع حادثه به طرق مختلف با خبر شود تا بتواند عکس العمل مناسب با آن اتفاق را از خود بروز دهد سیستمهای هشدار اتاق سرور به دلیل آنکه قادرند تا فاکتورهایی از قبیل افزایش دما – افزایش رطوبت –وجود آب – بروز دود و آتش –قطع فیوز سیستمهای خنک کننده – سوختن کمپرسور سیستمهای اسپیلیت و کنترل ورود غیر مجاز و .......را به صورتهای مختلف هشدار دهند از این رو مدیر و نگهدار اتاق سرور در زمان عدم حضور در محل سازمانی خود نیز نگرانی راجع به وضعیت و پایداری اتاق سرور نخواهد داشت همچنین در برخی از سیستمهای کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور از تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای برای کنترل سیستم به صورت اتوماتیک و تصمیم سازی در شرایط بحرانی اسفاده میشود نمونه آن که در شرکت پیشران صنعت ویرا اجرا گردیده سیستم کنترل اتوماتیک کولر ها است که میتواند مدیریت کارکرد کولر ها را به عهده گرفته و در زمانهای مشخصی برای کارکرد دوره ای به منظور کاهش استهلاک دستگاههای برودتی آنها را با سیستمهای رزرو جابه جا نماید همچنین این مکانیزم قادر است تا در صورت بروز مشکل برای یک کولر کولر جایگزین را تا زمان رفع مشکل بصورت هوشمند در مدار فعال نماید همینطور این سیستم قادر است تا با حداقل بار برودتی که روی کولرها سوار میکند حداقل برق مصرفی و استهلاک را ایجاد نماید ضمنا در صورت افزایش دما در فصول گرم سال سیستم بصورت اتوماتیک قادر به افزایش میزان کندانسورها و یا اسپیلیتها در شبکه بوده و کارایی بالایی را ایجاد مینماید در بخش دیگری سیستمهای کنترل و اتوماسیون اتاق سرور که با دانش روز طراحی شده اند قادر اند تا در زمانهای بروز آتش سوزی علاوه بر ایجاد هشدار عملا مکانیزم بازدارنده ای را بکاربندند که قطع جریان برق از محل ورودی اتاق سرور است این اتفاق باعث میشود تا عامل بوجود آورنده آتش که همان برق است در بدو ورود قطع و از تسریع آتش به همراه سیستم اطفای حریق جلوگیری به عمل آید و کمکی برای سیستم اطفای حریق محسوب گردد در نمونه هایی نیز میتوان در سیستمهای مانیتورینگ اتاق سرور از نمایشگرهای پیشرفته تاچ اسکرین برای اتاقهای نگهبانی و یا نگهبانهای شبانه استفاده کرد تا تمامی آلارمها به سمع و نظر آنها برسد و کنترل ویژه ای در این امور داشته باشند به منظور دریافت اطلاعات و یا مشاوره فنی میتوانید با شماره های شرکت پیشران صنعت ویرا تماس حاصل بفرمایید http://pishrans.com/data-center-monitoring انواع سنسورهای هشدار دهنده src 1)سنسور افزایش دما بیشتر بدانیم 2) سنسور افزایش رطوبت بیشتر بدانیم 3)سنسور قطع برق شبکه بیشتر بدانیم 4)سنسورقطع یو پی اس بیشتر بدانیم 5)سنسورافزایش دود بیشتر بدانیم 6)سنسورنشت آب بیشتر بدانیم 7)سنسورباز ماندن درب اتاق سرور بیشتر بدانیم 8)سنسور ورود غیر مجاز به اتاق سرور بیشتر بدانیم 9)سنسور ضربه به رک بیشتر بدانیم 10)سنسور نوسان برق بیشتر بدانیم 11)سنسور افزایش دمای رک بیشتر بدانیم 12)سنسور افزایش دمای اسپیلیت یاسنسور خرابی کولر بیشتر بدانیم 13)سنسور تخلیه باطری بیشتر بدانیم 14)سنسور باز شدن درب رک بیشتر بدانیم 15)سنسور سوختن کمپرسور کولر بیشتر بدانیم 16)سنسور یخ زده گی کندانسور بیشتر بدانیم 17)سنسور قطع فیوز کولر بیشتر بدانیم 18)هشدار عدم کارکرد صحیح سنسورها بیشتر بدانیم 19)سنسور وجود آتش بیشتر بدانیم 20)سنسور پیشگیری از احتراق بیشتر بدانیم 21)سنسور باردار شدن سیم نول بیشتر بدانیم 22)سنسور دوفاز شدن شبکه بیشتر بدانیم 23)سنسور افزایش گرد و غبار بیشتر بدانیم 24)سنسور خروج گاز سیستم برودتی بیشتر بدانیم 25)سنسور افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه از محدوده مجاز بیشتر بدانیم \\ انواع روش آلارم و هشدار سیستمSRC src2.11-src2.11+src1.9 1)هشدار در محل به صورت آژیر صوتی (نگهبانی یا سرایداری) 2)هشدار در محل به صورت فلش نوری(نگهبانی یا سرایداری) 3)هشدار در محل روی نمایشگر اصلی به صورت علامت خطر 4)هشدار در محل روی نمایشگر به صورت چراغ led(مربوط به src2.11) 5)هشدار در محل به صورت صدای بارز (مربوط به src2.11) 6)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت popup 7)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت led 8)هشدار روی موبایل به صورت اس ام اس 9)هشدار روی ایمیل 10)هشدار در محل یه صورت تغییر رنگ بار گراف 11)هشدار بصورت میس کال و ویس اعلان خطر بقیه اطلاعات مربوط به این سیستم را در وبسایت این شرکت بیابید http://pishrans.com/data-center-monitoring

  وب تهران