سئو وب سایت چیست؟

سئو وب سایت چیست؟

تاریخچه سئو وب سایت (SEO)

بازاریابی درگذشته به روشهای ساده ای انجام میشدشایدبهترین راه برای تبلیغ  یک نوع کالا ویاخدمات نصب تابلوبود ومعمولاهم نتیجه بخش بود.امروزه باافزایش رقبانیازداریم تاازروشهای بهتروبروزبرای جذب کاربراستفاده نماییم.دردنیای امروز، وب واینترنت تحولی بسیاربزرگی درزمینه ارتباطات ایجادکرده ودرواقع شبکه های اجتماعی و وب سایت هاهمان نقش فروشگاه رادارند وکاربران وب سایت شمانقش مشتری راایفا میکنندبه این ترتیب شماباایجاد یک وب سایت و سئو (SEO)کردن آن می توانیدمحصول ویاخدمات خودرادردورترین نقاط جهان معرفی نمایید.

اهمیت سئو (SEO) در موتورهای جستجوگر

طبیعتا هر کسی دوست داردکه کاربران وب سایتش هرروز افزایش یابداما چگونه این اتفاق می افتد؟پاسخ بسیارساده ای است که شما نیازداریدتا وب سایت شمادرمعرض دیدعموم مردم قراربگیرد.هر چه اصول سئو  (SEO)بهتررعایت شده باشدبازدید کاربران وب سایت شما هم قطعابیشترمیشودواحتمال پیشرفت وب سایت شمابالاتر میرود.

اهمیت سئو (SEO)در وب سایت وردپرس

این که وب سایت شمادربالاترین نتایج موتورهای جستجوگر قراربگیردبسیارارزشمنداست چراکه شما وب سایت خودرادرمعرض دید هزاران کاربرقرارداده اید که روزانه در موتورهای جستجوگر به خصوص گوگل جستجو میکنندوبدنبال محصولات ویاخدمات مورد نیازخودهستندباتوجه به این که کاربرانی که ازطریق جستجوی کلمات کلیدی به وب سایت شماواردمیشوندمیتواند گفت همان ترفیک هدف مند است،امکان جذب وتبدیل بازدید کنندگان به مشتری وب سایت شمابسیاربالامیرود.رسیدن به نتایج برتر گوگل درکلمات کلیدی مرتبط باکسب وکارشمانیازمند روشهاواقداماتی است که بایدبرروی وب سایت اجراشودتا وب سایت شمابه ترافیک هدفمند دست پیدا کند.

اهمیت ترافیک وب سایت در سئو (SEO)

ترافیک وب‌ سایت یعنی چه؟یکی ازمهمترین ارکان وب‌ سایت ترافیک آن میباشد،به این معنااست که شمابه هرمیزانی که کاربران بیشتری رابه دست آورید،میتوانیدموفقیت بیشتری راهم درآینده کسب نماییدوبه سودمناسبی دست پیدا کنید.ترافیک وب‌ سایت یعنی اینکه چه تعدادازکاربران وب ‌سایت شماراموردبازدیدقرارداده‌ اند ومدت زمان بسیارزیادی برای خواندن مطالب در وب سایت باقی مانده اند. گاهی اوقات ممکن است مدیران وب ‌سایت ترافیک ‌های دروغی را برای خودایجاد نمایند، بنابراین بایدبگوییم کیفیت ترافیک ازکمیت آن بسیارمهمترمیباشد.ترافیک وب سایت ‌هاتوسط بازدید کنندگانی که به سرچ دراینترنت مشغول هستند،افزایش پیدا مینماید.حال دراینجابایدبگوییم ترافیک به دودسته ترافیک هدفمندوبی ‌هدف دسته ‌بندی میشودکه بین آنهاتفاوت زیادی وجوددارد.ترافیک هدف مندراکاربران ایجاد میکنندکه باسرچ دراینترنت به وب‌ سایت شماواردمیشوند،اماترافیک بی‌هدف به ترافیکی گفته میشودکه کاربران ازطریق تبلیغات کلیدی و وب سایت‌ های دیگراز وب‌ سایت شمابازدیدخواهندکرد که دراین شرایط کم ترازچند ثانیه در وب‌ سایت شماباقی خواهندماندومطالب وب‌ سایت ارزش چندانی برای آنهاندارد.

تکنیک های افزایش ترافیک وب ‌سایت

قطعایکی ازدغدغه‌های مدیران وب‌ سایت افزایش ترافیک سایت میباشد،برای اینکه ترافیک وب‌ سایت راافزایش یابد،روشهای مختلفی وجودداردکه درادامه آنهارابرای شمابیان خواهیم کرد.البته به این نکته دقت داشته باشیدکه ترافیک ارگانیک برای وب‌ سایت شماازارزش بیشتری برخورداراست،بنابراین همیشه تلاش کنید که ترافیک‌ های دروغی رابرای وب ‌سایت خود ایجاد ننمایید.

 • استفاده از تبلیغات: یکی ازروشهایی که میتواند ترافیک وب‌ سایت راافزایش دهد تبلیغات میباشد، تبلیغات دیججیتالی رامیتوان به روشهای گوناگونی  انجام دادتاتاثیربیشتری برروی افزایش بازدید هاداشته باشند.لازم بذکراست که بگوییم تبلیغات گوگل ادز یکی ازمهمترین تبلیغاتی است که میتواندبه بالاتررفتن افزایش ترافیک وب ‌سایت شماکمک نماید.
 • استفاده از بک لینک:برای افزایش ترافیک وب سایت ‌هامیتوانیداز روشهای سئو  (SEO) استفاده نماییدکه یکی ازاین روشها بک لینک میباشد.برای آشنایی بیشترشمابا بک لینک هابایدبگوییم بک لینک به دودسته تقسیم ‌بندی میشوند.

بک لینک که دیگران ایجاد میکنندو بک لینکی که خودمان ایجادمیکنیم،بک لینک بطورکلی به محتوایی گفته میشودکه خارج از وب ‌سایت آن رامینویسندودرصفحه وب ‌سایت خودمیتوان آن راقرارداد. بک کلینک هایی که از سوی وب سایت های پربازدید دریافت میشودمیتواند ترافیک زیادی راایجادنمایید.

انواع سئو وب سایت 

گوگل بعنوان محبوبترین موتورهای جستجوگر دربین کاربران برای نمایش وب سایت دربرترین نتایج جستجو الگوریتمها وقوانین خاصی رابرای سئو کاران ومدیران وب سایت هامشخص کرده است که بارعایت آن ها وب سایت خودرابرای گوگل وسایرموتور های جستجوگر بهینه میکنید.بطورکلی این قوانین والگوریتمها به دوبخش کلی تقسیم بندی میشوند:

1.سئو داخلی وب سایت

سئو داخلی وب سایت (SEO) به مدیریت داخلی تمامی کدهاویامحتواهای وب سایت مثل:متن، ویدیو، فایلها، تصاویر،پادکستهاو…گفته میشودبه صورت کلی میتوان گفت هرآن چه که در وب سایت خود آپلودمیکنید مربوط به سئو داخلی وب سایت (SEO) میشود. سئو داخلی وب سایت (SEO) نخستین قدم برای بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر است هرتغییری میتوانددر نتایج جستجوگر تاثیربگذارد.مواردمهمی که در سئو داخلی وب سایت (SEO) تاثیر بسیارزیادی دارندرادرادامه میگوییم امابدلیل این که ماقصدداریم دراین مقاله بصورت ساده بیان کنیم فقط بخشهای مهمی از سئو داخلی وب سایت (SEO) رابیان میکنیم وازتوضیح دادن بیش ازاندازه صرف نظرمیکنیم:

 • تگ عنوان title tag
 • تولید محتوای اصولی وهدفمند
 • استفاده صحیح از تگهای H
 • لینکهای داخلی
 • استفاده بموقع ازتصاویربهینه باتگ alt وعنوان مناسب
 • افزایش سرعت وب سایت
 • کلمات کلیدی
 • ساختار آدرس

2.سئو خارجی وب سایت

سئو خارجی وب سایت (SEO) به مجموعه ای ازکارهاواقداماتی گفته میشودکه کاملادرخارج از وب سایت انجام میشودوبرخلاف سئو خارجی وب سایت (SEO) اصلانیازی به پنل مدیریتی وب سایت نیست. مهمترین نکته ای برای بهینه سازی وب سایت سئو (SEO) داخلی بودکه بارعایت استانداردهای مشخص شده ازسمت گوگل درجهت قرارگیری وب سایت درنتایج برترانجام میشود.ولی عوامل دیگری که دراین رتبه بندی موثراست که در سئو خارجی وب سایت (SEO) انجام میشود.کاربرروی سئو خارجی وب سایت (SEO) خیلی حساس تراز سئو داخلی است چراکه باکوچک ترین اشتباه ممکن است وب سایت شماازطرف گوگل جریمه شودورتبه های خودرادرنتایج ازدست دهد درنتیجه ورودی گوگل شمابه صفرمیرسدکه این خبربرای صاحبان وب سایت بسیارناخوشاینداست.بهترین راه برای این که وب سایت خودراازجریمه گوگل نجات دهیدتحقیق وبررسی کامل درزمینه سئو خارجی است ویااگرخودتان وقت نداریدسپردن سئو وب سایت به دست متخصصین حرفه ای این حوزه است.چراکه درصورت جریمه شدن ازسمت گوگل بازگشت وب سایت به رتبه های قبلی کاری بسیارسخت است وازطرفی گوگل به وب سایت شماسخت تراعتماد کرده واین دررتبه بندی وب سایت شمابسیارتاثیرگذاراست.

عناصر مهم در سئو وب سایت

1.محتوای بامفهوم وارزشمند انتخاب نمایید.

کپی بودن یک محتوا ویاشباهت بیش ازحدمحتوای شمابایک محتوای دیگرباعث میشودکه موتورهای  جستجوگرمحتوای شمارادرمیان رتبه‌های برترقرارندهد وحتی این موضوع یک پوئن منفی نیزبرای وب سایت شمابحساب می آید؛بنابراین حتمامحتوای حرفه ای ومنحصربفردی رابرای صفحه‌ی خودانتخاب نماییدتاصفحه‌ی شمادرمیان سرچ های اول گوگل به نمایش گذاشته شود.محتوایی که تصمیم به نوشتن آن رادارید  بایدتمام جنبه‌های موضوع اصلی رابه خوبی پوشش دهد؛یعنی فردبتواند باخواندن آن به پاسخ هرسوالی که درذهن داردبرسد.هرچه محتوای شماغنی ترباشدافراد بیشتری ازصفحه‌ی شمابازدید خواهندکرد وبه مراتب این موضوع باعث کسب رتبه‌ی برتر وب سایت میشود.

2.کلمات کلیدی مناسب انتخاب نمایید.

شمابایدقبل ازهرچیزی تحقیقات لازم دررابطه باکلمات کلیدی انجام دهیدومتوجه شویدکه کدام کلمات بیشترازبقیه موردنظرمخاطبین قراردارند.باانجام این بررسی میتوانیدمحتوایی تولید نماییدکه به خوبی نیازمخاطبین شماراپاسخ دهد.

3.آدرس صفحه وب سایت را برای گوگل بهتر نمایید.

مبحث بعدی که گوگل به آن درجهت رتبه بندی وب سایت شماتوجه دارد،آدرس صفحه  وب سایت  که برای  خودانتخاب میکنید. هرچقدرآدرسی که انتخاب مینماییدکوتاهتر،خوانا وباموضوع مرتبط باشد،بهتراست وکمک میکند سئو سازی بدرستی انجام بگیرد.


1400/11/18
گروه وب سایت وان
اطلاعات تماس
نامگروه وب سایت وان گروه وب سایت وان
تلفن-۰×××۸۸۵۱۰۷۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۹×××۰۱۸۰callتماس بگیرید
استانتهران


محصولات مشابه
 • طراحی سایت در اصفهان

  طراحی سایت در اصفهان

  اعضاء تیم رخ نت با چندین سال تجربه در زمینه های مختلف اقتصادی گرد هم جمع آمدند تا بتوانند با بررسی و کارشناسی دقیق کسب و کار ها ، مسیر موفقیت آنها را برای وارد شدن به مارکت های آنلاین فراهم سازند.طراحی سایت با پلن های اختصاصی و ویرایشگر سفارشی زنده.

  وب اصفهان
 • طراحی تخصصی وب سایت

  طراحی تخصصی وب سایت

  موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزار دانش غیر از دریافت مجوز برای محصولات کتاب صوتی ، کتاب دیجیتال (کتاب الکترونیکی) ، پکیج‌های آموزشی در قالب صوت وتصویر ، فیلم ، جلسات کارگاهی آموزشی از مرکز توسعه اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت همراهی با کاربران و جهت اشتغال‌زایی طراحی انواع وب سایت‌های مجاز برای کسب و کارهای اینترنتی و اخذ مجوزهای لازم را در دستور کار خود قرارداده است. دریافت مجوزهای مربوط به کسب و کارتان باعث می‌شود قانونی بودن فعالیت شما مشخص شود و مشتری بیشتر اعتماد کند. شفافیت در کنار نوآوری فناوری‌های نوین دیجیتالی از مهمترین ارزش‌های سامانه موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزاردانش است. برای تقاضای اخذ مجوزهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی با هدف تمرکززدایی در کنار شفافیت و سهولت مراوده با موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزار دانش این موسسه«سامانه درخواست به صورت کاملا دیجیتالی» اقدام نموده است تا متقاضیان بتوانند پس از ثبت اطلاعات و ارسال مدارک بصورت الکترونیکی، ازنحوه رسیدگی به پرونده خود تا حصول نتیجه مطلع شوند.

  وب تهران
 • نمایشگر و دیتالاگر دمای اتاق سرور

  نمایشگر و دیتالاگر دمای اتاق سرور

  یک سیستم نمایشگر و دیتالاگر دمای اتاق سرور به سیستمی گفته میشود که در شرایط حضور یا عدم حضور مدیر ای تی بتواند مشکلاتی از قبیل افزایش دما افزایش رطوبت نشت آب قطع برق افزایش دود وجود آتش ورود غیر مجاز و .................................... باطلاع مدیر رسانده و از اتاق سرور حفاظت کند اما ساخت این سیستم باید شامل چه استانداردهایی باشد که بتواند این وظیفه را بدرستی انجام دهد تا انتخاب هوشمندانه ای داشته باشیم و یک سیستم قابل قبولی در اتاق سرور از سخت افزار هایمان و دیتای موجود حفاظت کنند. در ادامه راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری در اختیارتان میگذاریم چرا هوشمند سازی اتاق سرور توسط هر شرکتی قابل انجام نیست هوشمند سازی اتاق سرور امری است کاملا واجب برای اتاق های سرور سازمانها و ادارات و مراکز دولتی و خصوصی اما این موضوع که آیا میتوان با هر شرکتی در این خصوص کار کرد و یا هر شرکتی میتواند این خدمات را به مجموعه ما ارایه کند جای بسیار بحث دارد چرا که هوشمند سازی اتاق سرور امری است مربوط به ایمنی و اطمینان کردن به هر شرکتی با هر نوع تخصص و یا تجربه بسیار پر ریسک است بنابر این برای انجام هوشمند سازی اتاق سرور یا نصب سیستمهای مانیتورینگ اتاق سرور لازم است شرکت سازنده و یا پبمانکار یک سری شرایط را احراز و یک مجموعه ویژ گیهای فنی داشته باشد تا در آینده مجموعه های استفاده کننده از خدمات فوق متضرر نشوند و آسیب نبینند این شرایط و ویژگیها در ادامه مطلب آورده میشود 1)شرکت فروشنده سیستم مانیتورینگ اتاق سرور و یا پیمانکار هوشمند سازی باید اساس نامه مرتبط با کنترل و ابزار دقیق داشته باشد 2)شرکت فروشنده خدمات هوشمند سازی باید حداقل رزومه کارکرد بیش از 100 محل مربوط به سیستمهای هوشمند را در سابقه کارکرد خود داشته باشد 3)شرکت مجری هوشمند سازی اتاق سرور باید خودش راسا اقدام به نصب و را اندازی تجهیزات کند و آن را به شرکت دیگری واگذار ننماید 4)شرکت مجری هوشمند سازی باید خدمات بعد از فروش و گارانتی را خود به عهده بگیرد 5)شرکت سازنده سیستم مانیتورینگ بایستی تمامی تجهیزاتی را که در یک سیستم مانیتورینگ بکار میگیرد اعم از پردازنده ها –سنسورها – اینترفیس ها اعلام نمای 6-شرکت سازنده سیستم مانیتورینگ در سوابق قبلی خود نباید سابقه سوء از خود بجای گذاشته باشد همه موارد فوق با استفاده از صحبتهایی که شخص فروشنده مطرح میکند قابل استناد است اگر اینگونه نشود یایستی آنقدر جلسات فنی برگذار شود تا این موارد همه به جواب درستی برسند در غیر اینصورت باید منتظر پبامد انتخاب بد محصول گزینش شده یاشیم برای اطلاعات بیشنر میتوانید به لینک زیر سر بزنید http://pishrans.com/src2-11 برگرفته از وبسایت پیشران صنعت ویرا

  وب تهران
 • فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  اطلاعات شخصی و شغلی شما قابل سوء استفاده میباشد - دقت کنید خصوصا اتلیه های فیلمبردازی و عکاسی -- ارگانهای نظامی و امنیتی -- وزارتخانه ها شرکتهای تجاری -- موسسات مالی -- بانکها و غیره فریب تبلیغات دروغین افراد ناشی و بی مسئولیت را نخورید زیرا خسارات جبران ناپذیری در پی دارد بازیابی اطلاعات و تعمیر انواع هارد دیسک و حافظه ها - فلش های سوخته (((( توسط کارشناس بازنشسته دولت )))) در سراسر کشور - در محل شما و در حضور خودتان هارد کلینیک تهران با بیش از 15 سال قدمت و تجربه تعمیر و راه اندازی بردهای سوخته خرید هارد خراب و سوخته (( مراجعه - تشخیص و مشاوره رایگان )) ارایه انواع بردهای نایاب و کمیاب هارد جهت ریکاوری تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل در خدمت شماییم 09123594202 09121136043 021-88812670-71 خ طالقانی - نبش ولیعصر مجتمع نور ط همکف اول پ 6055 مهندس حسینی

  وب تهران