سئو وب سایت چیست؟

سئو وب سایت چیست؟

تاریخچه سئو وب سایت (SEO)

بازاریابی درگذشته به روشهای ساده ای انجام میشدشایدبهترین راه برای تبلیغ  یک نوع کالا ویاخدمات نصب تابلوبود ومعمولاهم نتیجه بخش بود.امروزه باافزایش رقبانیازداریم تاازروشهای بهتروبروزبرای جذب کاربراستفاده نماییم.دردنیای امروز، وب واینترنت تحولی بسیاربزرگی درزمینه ارتباطات ایجادکرده ودرواقع شبکه های اجتماعی و وب سایت هاهمان نقش فروشگاه رادارند وکاربران وب سایت شمانقش مشتری راایفا میکنندبه این ترتیب شماباایجاد یک وب سایت و سئو (SEO)کردن آن می توانیدمحصول ویاخدمات خودرادردورترین نقاط جهان معرفی نمایید.

اهمیت سئو (SEO) در موتورهای جستجوگر

طبیعتا هر کسی دوست داردکه کاربران وب سایتش هرروز افزایش یابداما چگونه این اتفاق می افتد؟پاسخ بسیارساده ای است که شما نیازداریدتا وب سایت شمادرمعرض دیدعموم مردم قراربگیرد.هر چه اصول سئو  (SEO)بهتررعایت شده باشدبازدید کاربران وب سایت شما هم قطعابیشترمیشودواحتمال پیشرفت وب سایت شمابالاتر میرود.

اهمیت سئو (SEO)در وب سایت وردپرس

این که وب سایت شمادربالاترین نتایج موتورهای جستجوگر قراربگیردبسیارارزشمنداست چراکه شما وب سایت خودرادرمعرض دید هزاران کاربرقرارداده اید که روزانه در موتورهای جستجوگر به خصوص گوگل جستجو میکنندوبدنبال محصولات ویاخدمات مورد نیازخودهستندباتوجه به این که کاربرانی که ازطریق جستجوی کلمات کلیدی به وب سایت شماواردمیشوندمیتواند گفت همان ترفیک هدف مند است،امکان جذب وتبدیل بازدید کنندگان به مشتری وب سایت شمابسیاربالامیرود.رسیدن به نتایج برتر گوگل درکلمات کلیدی مرتبط باکسب وکارشمانیازمند روشهاواقداماتی است که بایدبرروی وب سایت اجراشودتا وب سایت شمابه ترافیک هدفمند دست پیدا کند.

اهمیت ترافیک وب سایت در سئو (SEO)

ترافیک وب‌ سایت یعنی چه؟یکی ازمهمترین ارکان وب‌ سایت ترافیک آن میباشد،به این معنااست که شمابه هرمیزانی که کاربران بیشتری رابه دست آورید،میتوانیدموفقیت بیشتری راهم درآینده کسب نماییدوبه سودمناسبی دست پیدا کنید.ترافیک وب‌ سایت یعنی اینکه چه تعدادازکاربران وب ‌سایت شماراموردبازدیدقرارداده‌ اند ومدت زمان بسیارزیادی برای خواندن مطالب در وب سایت باقی مانده اند. گاهی اوقات ممکن است مدیران وب ‌سایت ترافیک ‌های دروغی را برای خودایجاد نمایند، بنابراین بایدبگوییم کیفیت ترافیک ازکمیت آن بسیارمهمترمیباشد.ترافیک وب سایت ‌هاتوسط بازدید کنندگانی که به سرچ دراینترنت مشغول هستند،افزایش پیدا مینماید.حال دراینجابایدبگوییم ترافیک به دودسته ترافیک هدفمندوبی ‌هدف دسته ‌بندی میشودکه بین آنهاتفاوت زیادی وجوددارد.ترافیک هدف مندراکاربران ایجاد میکنندکه باسرچ دراینترنت به وب‌ سایت شماواردمیشوند،اماترافیک بی‌هدف به ترافیکی گفته میشودکه کاربران ازطریق تبلیغات کلیدی و وب سایت‌ های دیگراز وب‌ سایت شمابازدیدخواهندکرد که دراین شرایط کم ترازچند ثانیه در وب‌ سایت شماباقی خواهندماندومطالب وب‌ سایت ارزش چندانی برای آنهاندارد.

تکنیک های افزایش ترافیک وب ‌سایت

قطعایکی ازدغدغه‌های مدیران وب‌ سایت افزایش ترافیک سایت میباشد،برای اینکه ترافیک وب‌ سایت راافزایش یابد،روشهای مختلفی وجودداردکه درادامه آنهارابرای شمابیان خواهیم کرد.البته به این نکته دقت داشته باشیدکه ترافیک ارگانیک برای وب‌ سایت شماازارزش بیشتری برخورداراست،بنابراین همیشه تلاش کنید که ترافیک‌ های دروغی رابرای وب ‌سایت خود ایجاد ننمایید.

 • استفاده از تبلیغات: یکی ازروشهایی که میتواند ترافیک وب‌ سایت راافزایش دهد تبلیغات میباشد، تبلیغات دیججیتالی رامیتوان به روشهای گوناگونی  انجام دادتاتاثیربیشتری برروی افزایش بازدید هاداشته باشند.لازم بذکراست که بگوییم تبلیغات گوگل ادز یکی ازمهمترین تبلیغاتی است که میتواندبه بالاتررفتن افزایش ترافیک وب ‌سایت شماکمک نماید.
 • استفاده از بک لینک:برای افزایش ترافیک وب سایت ‌هامیتوانیداز روشهای سئو  (SEO) استفاده نماییدکه یکی ازاین روشها بک لینک میباشد.برای آشنایی بیشترشمابا بک لینک هابایدبگوییم بک لینک به دودسته تقسیم ‌بندی میشوند.

بک لینک که دیگران ایجاد میکنندو بک لینکی که خودمان ایجادمیکنیم،بک لینک بطورکلی به محتوایی گفته میشودکه خارج از وب ‌سایت آن رامینویسندودرصفحه وب ‌سایت خودمیتوان آن راقرارداد. بک کلینک هایی که از سوی وب سایت های پربازدید دریافت میشودمیتواند ترافیک زیادی راایجادنمایید.

انواع سئو وب سایت 

گوگل بعنوان محبوبترین موتورهای جستجوگر دربین کاربران برای نمایش وب سایت دربرترین نتایج جستجو الگوریتمها وقوانین خاصی رابرای سئو کاران ومدیران وب سایت هامشخص کرده است که بارعایت آن ها وب سایت خودرابرای گوگل وسایرموتور های جستجوگر بهینه میکنید.بطورکلی این قوانین والگوریتمها به دوبخش کلی تقسیم بندی میشوند:

1.سئو داخلی وب سایت

سئو داخلی وب سایت (SEO) به مدیریت داخلی تمامی کدهاویامحتواهای وب سایت مثل:متن، ویدیو، فایلها، تصاویر،پادکستهاو…گفته میشودبه صورت کلی میتوان گفت هرآن چه که در وب سایت خود آپلودمیکنید مربوط به سئو داخلی وب سایت (SEO) میشود. سئو داخلی وب سایت (SEO) نخستین قدم برای بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر است هرتغییری میتوانددر نتایج جستجوگر تاثیربگذارد.مواردمهمی که در سئو داخلی وب سایت (SEO) تاثیر بسیارزیادی دارندرادرادامه میگوییم امابدلیل این که ماقصدداریم دراین مقاله بصورت ساده بیان کنیم فقط بخشهای مهمی از سئو داخلی وب سایت (SEO) رابیان میکنیم وازتوضیح دادن بیش ازاندازه صرف نظرمیکنیم:

 • تگ عنوان title tag
 • تولید محتوای اصولی وهدفمند
 • استفاده صحیح از تگهای H
 • لینکهای داخلی
 • استفاده بموقع ازتصاویربهینه باتگ alt وعنوان مناسب
 • افزایش سرعت وب سایت
 • کلمات کلیدی
 • ساختار آدرس

2.سئو خارجی وب سایت

سئو خارجی وب سایت (SEO) به مجموعه ای ازکارهاواقداماتی گفته میشودکه کاملادرخارج از وب سایت انجام میشودوبرخلاف سئو خارجی وب سایت (SEO) اصلانیازی به پنل مدیریتی وب سایت نیست. مهمترین نکته ای برای بهینه سازی وب سایت سئو (SEO) داخلی بودکه بارعایت استانداردهای مشخص شده ازسمت گوگل درجهت قرارگیری وب سایت درنتایج برترانجام میشود.ولی عوامل دیگری که دراین رتبه بندی موثراست که در سئو خارجی وب سایت (SEO) انجام میشود.کاربرروی سئو خارجی وب سایت (SEO) خیلی حساس تراز سئو داخلی است چراکه باکوچک ترین اشتباه ممکن است وب سایت شماازطرف گوگل جریمه شودورتبه های خودرادرنتایج ازدست دهد درنتیجه ورودی گوگل شمابه صفرمیرسدکه این خبربرای صاحبان وب سایت بسیارناخوشاینداست.بهترین راه برای این که وب سایت خودراازجریمه گوگل نجات دهیدتحقیق وبررسی کامل درزمینه سئو خارجی است ویااگرخودتان وقت نداریدسپردن سئو وب سایت به دست متخصصین حرفه ای این حوزه است.چراکه درصورت جریمه شدن ازسمت گوگل بازگشت وب سایت به رتبه های قبلی کاری بسیارسخت است وازطرفی گوگل به وب سایت شماسخت تراعتماد کرده واین دررتبه بندی وب سایت شمابسیارتاثیرگذاراست.

عناصر مهم در سئو وب سایت

1.محتوای بامفهوم وارزشمند انتخاب نمایید.

کپی بودن یک محتوا ویاشباهت بیش ازحدمحتوای شمابایک محتوای دیگرباعث میشودکه موتورهای  جستجوگرمحتوای شمارادرمیان رتبه‌های برترقرارندهد وحتی این موضوع یک پوئن منفی نیزبرای وب سایت شمابحساب می آید؛بنابراین حتمامحتوای حرفه ای ومنحصربفردی رابرای صفحه‌ی خودانتخاب نماییدتاصفحه‌ی شمادرمیان سرچ های اول گوگل به نمایش گذاشته شود.محتوایی که تصمیم به نوشتن آن رادارید  بایدتمام جنبه‌های موضوع اصلی رابه خوبی پوشش دهد؛یعنی فردبتواند باخواندن آن به پاسخ هرسوالی که درذهن داردبرسد.هرچه محتوای شماغنی ترباشدافراد بیشتری ازصفحه‌ی شمابازدید خواهندکرد وبه مراتب این موضوع باعث کسب رتبه‌ی برتر وب سایت میشود.

2.کلمات کلیدی مناسب انتخاب نمایید.

شمابایدقبل ازهرچیزی تحقیقات لازم دررابطه باکلمات کلیدی انجام دهیدومتوجه شویدکه کدام کلمات بیشترازبقیه موردنظرمخاطبین قراردارند.باانجام این بررسی میتوانیدمحتوایی تولید نماییدکه به خوبی نیازمخاطبین شماراپاسخ دهد.

3.آدرس صفحه وب سایت را برای گوگل بهتر نمایید.

مبحث بعدی که گوگل به آن درجهت رتبه بندی وب سایت شماتوجه دارد،آدرس صفحه  وب سایت  که برای  خودانتخاب میکنید. هرچقدرآدرسی که انتخاب مینماییدکوتاهتر،خوانا وباموضوع مرتبط باشد،بهتراست وکمک میکند سئو سازی بدرستی انجام بگیرد.


1400/11/18
گروه وب سایت وان
اطلاعات تماس
نامگروه وب سایت وان گروه وب سایت وان
تلفن-۰×××۸۸۵۱۰۷۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۹×××۰۱۸۰callتماس بگیرید
استانتهران


محصولات مشابه
 • فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  فروش-تعمیر و تعویض برد انواع هارددیسک در محل شما

  اطلاعات شخصی و شغلی شما قابل سوء استفاده میباشد - دقت کنید خصوصا اتلیه های فیلمبردازی و عکاسی -- ارگانهای نظامی و امنیتی -- وزارتخانه ها شرکتهای تجاری -- موسسات مالی -- بانکها و غیره فریب تبلیغات دروغین افراد ناشی و بی مسئولیت را نخورید زیرا خسارات جبران ناپذیری در پی دارد بازیابی اطلاعات و تعمیر انواع هارد دیسک و حافظه ها - فلش های سوخته (((( توسط کارشناس بازنشسته دولت )))) در سراسر کشور - در محل شما و در حضور خودتان هارد کلینیک تهران با بیش از 15 سال قدمت و تجربه تعمیر و راه اندازی بردهای سوخته خرید هارد خراب و سوخته (( مراجعه - تشخیص و مشاوره رایگان )) ارایه انواع بردهای نایاب و کمیاب هارد جهت ریکاوری تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل در خدمت شماییم 09123594202 09121136043 021-88812670-71 خ طالقانی - نبش ولیعصر مجتمع نور ط همکف اول پ 6055 مهندس حسینی

  وب تهران
 • طراحی سایت خرید و فروش ارز دیجیتال/ صرافی آنلاین خرید و فروش ارز دیجیتال

  طراحی سایت صرافی ارزهای دیجیتال درگاه خرید و فروش رمز ارزها دارای امنیت بالا برای مبادلات و کلیه خرید و فروش ها استعلام اتوماتیک از بایننس دارای لیست قیمت لحظه ایی دارای امکان ثبت کارت های بانکی دارای محاسبه گر قیمت خرید و فروش لحظه ای دارای بخش تاییدیه موبایل تاریخچه امنیتی ورود کاربر دارای پشتیبانی 6 ماهه رایگان به همراه هاست و دامنه یکساله رایگان

  وب تهران
 • طراحی فروشگاه اینترنتی

  طراحی فروشگاه اینترنتی

  طراحی انواع فروشگاه اینترنتی ساده و پیشرفته با امکانات متنوع مدیریتی و ارتباطی، با طرح اختصاصی برای شما در سطح ایران و جهان. پشتیبانی مثال زدنی و قابل استعلام از مشتریان وفادار ما و بررسی نمونه کارهای ما. با تمرکز بر سئوی محلی و ملّی(جلب نظر موتورهای جستجو)، طراحی نام و برند رُند و لوگوی خاطره ساز با گرافیک متمایز و بازدهی و سودآوری محسوس. توسط کارشناس ارشد گرافیک و متخصص برندینگ کمال محمدی مجد-مدیر گرافیک شاپ

  وب تهران
 • نرم افزار پایش شرایط محیطی اتاق سرور

  نرم افزار پایش شرایط محیطی اتاق سرور

  سیستمهای کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت و فاکتورهای محیطی اتاق سرور عموما سیستم های بازدارنده نیستند هر چند شرکت پیشران صنعت ویرا در این خصوص دارای تکنولوژی کنترل و بازدارندگی است اما کاربرد این سیستمهای لزوما به دلیل آن است که مدیر و یا نگهدار اتاق سرور قادر باشد در لحظه وقوع حادثه از کم و کیف و نوع حادثه به طرق مختلف با خبر شود تا بتواند عکس العمل مناسب با آن اتفاق را از خود بروز دهد سیستمهای هشدار اتاق سرور به دلیل آنکه قادرند تا فاکتورهایی از قبیل افزایش دما – افزایش رطوبت –وجود آب – بروز دود و آتش –قطع فیوز سیستمهای خنک کننده – سوختن کمپرسور سیستمهای اسپیلیت و کنترل ورود غیر مجاز و .......را به صورتهای مختلف هشدار دهند از این رو مدیر و نگهدار اتاق سرور در زمان عدم حضور در محل سازمانی خود نیز نگرانی راجع به وضعیت و پایداری اتاق سرور نخواهد داشت همچنین در برخی از سیستمهای کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور از تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای برای کنترل سیستم به صورت اتوماتیک و تصمیم سازی در شرایط بحرانی اسفاده میشود نمونه آن که در شرکت پیشران صنعت ویرا اجرا گردیده سیستم کنترل اتوماتیک کولر ها است که میتواند مدیریت کارکرد کولر ها را به عهده گرفته و در زمانهای مشخصی برای کارکرد دوره ای به منظور کاهش استهلاک دستگاههای برودتی آنها را با سیستمهای رزرو جابه جا نماید همچنین این مکانیزم قادر است تا در صورت بروز مشکل برای یک کولر کولر جایگزین را تا زمان رفع مشکل بصورت هوشمند در مدار فعال نماید همینطور این سیستم قادر است تا با حداقل بار برودتی که روی کولرها سوار میکند حداقل برق مصرفی و استهلاک را ایجاد نماید ضمنا در صورت افزایش دما در فصول گرم سال سیستم بصورت اتوماتیک قادر به افزایش میزان کندانسورها و یا اسپیلیتها در شبکه بوده و کارایی بالایی را ایجاد مینماید در بخش دیگری سیستمهای کنترل و اتوماسیون اتاق سرور که با دانش روز طراحی شده اند قادر اند تا در زمانهای بروز آتش سوزی علاوه بر ایجاد هشدار عملا مکانیزم بازدارنده ای را بکاربندند که قطع جریان برق از محل ورودی اتاق سرور است این اتفاق باعث میشود تا عامل بوجود آورنده آتش که همان برق است در بدو ورود قطع و از تسریع آتش به همراه سیستم اطفای حریق جلوگیری به عمل آید و کمکی برای سیستم اطفای حریق محسوب گردد در نمونه هایی نیز میتوان در سیستمهای مانیتورینگ اتاق سرور از نمایشگرهای پیشرفته تاچ اسکرین برای اتاقهای نگهبانی و یا نگهبانهای شبانه استفاده کرد تا تمامی آلارمها به سمع و نظر آنها برسد و کنترل ویژه ای در این امور داشته باشند به منظور دریافت اطلاعات و یا مشاوره فنی میتوانید با شماره های شرکت پیشران صنعت ویرا تماس حاصل بفرمایید http://pishrans.com/data-center-monitoring انواع سنسورهای هشدار دهنده src 1)سنسور افزایش دما بیشتر بدانیم 2) سنسور افزایش رطوبت بیشتر بدانیم 3)سنسور قطع برق شبکه بیشتر بدانیم 4)سنسورقطع یو پی اس بیشتر بدانیم 5)سنسورافزایش دود بیشتر بدانیم 6)سنسورنشت آب بیشتر بدانیم 7)سنسورباز ماندن درب اتاق سرور بیشتر بدانیم 8)سنسور ورود غیر مجاز به اتاق سرور بیشتر بدانیم 9)سنسور ضربه به رک بیشتر بدانیم 10)سنسور نوسان برق بیشتر بدانیم 11)سنسور افزایش دمای رک بیشتر بدانیم 12)سنسور افزایش دمای اسپیلیت یاسنسور خرابی کولر بیشتر بدانیم 13)سنسور تخلیه باطری بیشتر بدانیم 14)سنسور باز شدن درب رک بیشتر بدانیم 15)سنسور سوختن کمپرسور کولر بیشتر بدانیم 16)سنسور یخ زده گی کندانسور بیشتر بدانیم 17)سنسور قطع فیوز کولر بیشتر بدانیم 18)هشدار عدم کارکرد صحیح سنسورها بیشتر بدانیم 19)سنسور وجود آتش بیشتر بدانیم 20)سنسور پیشگیری از احتراق بیشتر بدانیم 21)سنسور باردار شدن سیم نول بیشتر بدانیم 22)سنسور دوفاز شدن شبکه بیشتر بدانیم 23)سنسور افزایش گرد و غبار بیشتر بدانیم 24)سنسور خروج گاز سیستم برودتی بیشتر بدانیم 25)سنسور افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه از محدوده مجاز بیشتر بدانیم \\ انواع روش آلارم و هشدار سیستمSRC src2.11-src2.11+src1.9 1)هشدار در محل به صورت آژیر صوتی (نگهبانی یا سرایداری) 2)هشدار در محل به صورت فلش نوری(نگهبانی یا سرایداری) 3)هشدار در محل روی نمایشگر اصلی به صورت علامت خطر 4)هشدار در محل روی نمایشگر به صورت چراغ led(مربوط به src2.11) 5)هشدار در محل به صورت صدای بارز (مربوط به src2.11) 6)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت popup 7)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت led 8)هشدار روی موبایل به صورت اس ام اس 9)هشدار روی ایمیل 10)هشدار در محل یه صورت تغییر رنگ بار گراف 11)هشدار بصورت میس کال و ویس اعلان خطر بقیه اطلاعات مربوط به این سیستم را در وبسایت این شرکت بیابید http://pishrans.com/data-center-monitoring

  وب تهران