دسته‌بندی‌ها
ABB MEDIUM VOLTAGE

ABB MEDIUM VOLTAGE

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB و وارد کننده ی دژنکتور و سکسیونر ABB در مدلهای خلا و گازی میباشد . VD4 17.06.16 p150 VD4 17.06.20 p150 VD4 17.06.25 p150 VD4 17.06.32 p150 VD4 17.12.16 p150 VD4 17.12.20 p150 VD4 17.12.25 p150 VD4 17.12.32 p150 VD4 17.06.16 p210 VD4 17.06.20 p210 VD4 17.06.25 p210 VD4 17.06.32 p210 VD4 17.12.16 p210 VD4 17.12.20 p210 VD4 17.12.25 p210 VD4 17.12.32 p210 VD4 17.12.40 p210 VD4 17.16.20 p210 VD4 17.16.25 p210 VD4 17.16.32 p210 VD4 17.16.40 p210 VD4 17.20.20 p210 VD4 17.20.25 p210 VD4 17.20.32 p210 VD4 17.20.40 p210 VD4 17.06.16 p275 VD4 17.06.20 p275 VD4 17.06.25 p275 VD4 17.06.32 p275 VD4 17.12.16 p275 VD4 17.12.20 p275 VD4 17.12.25 p275 VD4 17.12.32 p275 VD4 17.12.40 p275 VD4 17.16.20 p275 VD4 17.16.25 p275 VD4 17.16.32 p275 VD4 17.16.40 p275 VD4 17.20.20 p275 VD4 17.20.25 p275 VD4 17.20.32 p275 VD4 17.20.40 p275 VD4 17.25.20 p275 VD4 17.25.25 p275 VD4 17.25.32 p275 VD4 17.25.40 p275 VD4/P 17.06.16 p150 VD4/P 17.06.20 p150 VD4/P 17.06.25 p150 VD4/P 17.06.32 p150 VD4/P 17.12.16 p150 VD4/P 17.12.20 p150 VD4/P 17.12.25 p150 VD4/P 17.12.32 p150 VD4/P 17.06.16 p210 VD4/P 17.06.20 p210 VD4/P 17.06.25 p210 VD4/P 17.06.32 p210 VD4/P 17.12.16 p210 VD4/P 17.12.20 p210 VD4/P 17.12.25 p210 VD4/P 17.12.32 p210 VD4/P 17.12.40 p210 VD4/P 17.16.20 p210 VD4/P 17.16.25 p210 VD4/P 17.16.32 p210 VD4/P 17.16.40 p210 VD4/P 17.20.20 p210 VD4/P 17.20.25 p210 VD4/P 17.20.32 p210 VD4/P 17.20.40 p210 VD4/P 17.06.16 p275 VD4/P 17.06.20 p275 VD4/P 17.06.25 p275 VD4/P 17.06.32 p275 VD4/P 17.12.16 p275 VD4/P 17.12.20 p275 VD4/P 17.12.25 p275 VD4/P 17.12.32 p275 VD4/P 17.12.40 p275 VD4/P 17.16.20 p275 VD4/P 17.16.25 p275 VD4/P 17.16.32 p275 VD4/P 17.16.40 p275 VD4/P 17.20.20 p275 VD4/P 17.20.25 p275 VD4/P 17.20.32 p275 VD4/P 17.20.40 p275 VD4/P 17.25.20 p275 VD4/P 17.25.25 p275 VD4/P 17.25.32 p275 VD4/P 17.25.40 p275 VD4 12.06.16 p150 VD4 12.06.20 p150 VD4 12.06.25 p150 VD4 12.06.32 p150 VD4 12.12.16 p150 VD4 12.12.20 p150 VD4 12.12.25 p150 VD4 12.12.32 p150 VD4 12.06.16 p210 VD4 12.06.20 p210 VD4 12.06.25 p210 VD4 12.06.32 p210 VD4 12.12.16 p210 VD4 12.12.20 p210 VD4 12.12.25 p210 VD4 12.12.32 p210 VD4 12.12.40 p210 VD4 12.16.20 p210 VD4 12.16.25 p210 VD4 12.16.32 p210 VD4 12.16.40 p210 VD4 12.20.20 p210 VD4 12.20.25 p210 VD4 12.20.32 p210 VD4 12.20.40 p210 VD4 12.06.16 p275 VD4 12.06.20 p275 VD4 12.06.25 p275 VD4 12.06.32 p275 VD4 12.12.16 p275 VD4 12.12.20 p275 VD4 12.12.25 p275 VD4 12.12.32 p275 VD4 12.12.40 p275 VD4 12.16.20 p275 VD4 12.16.25 p275 VD4 12.16.32 p275 VD4 12.16.40 p275 VD4 12.20.20 p275 VD4 12.20.25 p275 VD4 12.20.32 p275 VD4 12.20.40 p275 VD4 12.25.20 p275 VD4 12.25.25 p275 VD4 12.25.32 p275 VD4 12.25.40 p275 VD4/P 12.06.16 p150 VD4/P 12.06.20 p150 VD4/P 12.06.25 p150 VD4/P 12.06.32 p150 VD4/P 12.12.16 p150 VD4/P 12.12.20 p150 VD4/P 12.12.25 p150 VD4/P 12.12.32 p150 VD4/P 12.06.16 p210 VD4/P 12.06.20 p210 VD4/P 12.06.25 p210 VD4/P 12.06.32 p210 VD4/P 12.12.16 p210 VD4/P 12.12.20 p210 VD4/P 12.12.25 p210 VD4/P 12.12.32 p210 VD4/P 12.12.40 p210 VD4/P 12.16.20 p210 VD4/P 12.16.25 p210 VD4/P 12.16.32 p210 VD4/P 12.16.40 p210 VD4/P 12.20.20 p210 VD4/P 12.20.25 p210 VD4/P 12.20.32 p210 VD4/P 12.20.40 p210 VD4/P 12.06.16 p275 VD4/P 12.06.20 p275 VD4/P 12.06.25 p275 VD4/P 12.06.32 p275 VD4/P 12.12.16 p275 VD4/P 12.12.20 p275 VD4/P 12.12.25 p275 VD4/P 12.12.32 p275 VD4/P 12.12.40 p275 VD4/P 12.16.20 p275 VD4/P 12.16.25 p275 VD4/P 12.16.32 p275 VD4/P 12.16.40 p275 VD4/P 12.20.20 p275 VD4/P 12.20.25 p275 VD4/P 12.20.32 p275 VD4/P 12.20.40 p275 VD4/P 12.25.20 p275 VD4/P 12.25.25 p275 VD4/P 12.25.32 p275 VD4/P 12.25.40 p275 VD4 24.06.16 p150 VD4 24.06.20 p150 VD4 24.06.25 p150 VD4 24.06.32 p150 VD4 24.12.16 p150 VD4 24.12.20 p150 VD4 24.12.25 p150 VD4 24.12.32 p150 VD4 24.06.16 p210 VD4 24.06.20 p210 VD4 24.06.25 p210 VD4 24.06.32 p210 VD4 24.12.16 p210 VD4 24.12.20 p210 VD4 24.12.25 p210 VD4 24.12.32 p210 VD4 24.12.40 p210 VD4 24.16.20 p210 VD4 24.16.25 p210 VD4 24.16.32 p210 VD4 24.16.40 p210 VD4 24.20.20 p210 VD4 24.20.25 p210 VD4 24.20.32 p210 VD4 24.20.40 p210 VD4 24.06.16 p275 VD4 24.06.20 p275 VD4 24.06.25 p275 VD4 24.06.32 p275 VD4 24.12.16 p275 VD4 24.12.20 p275 VD4 24.12.25 p275 VD4 24.12.32 p275 VD4 24.12.40 p275 VD4 24.16.20 p275 VD4 24.16.25 p275 VD4 24.16.32 p275 VD4 24.16.40 p275 VD4 24.20.20 p275 VD4 24.20.25 p275 VD4 24.20.32 p275 VD4 24.20.40 p275 VD4 24.25.20 p275 VD4 24.25.25 p275 VD4 24.25.32 p275 VD4 24.25.40 p275 VD4/P 24.06.16 p150 VD4/P 24.06.20 p150 VD4/P 24.06.25 p150 VD4/P 24.06.32 p150 VD4/P 24.12.16 p150 VD4/P 24.12.20 p150 VD4/P 24.12.25 p150 VD4/P 24.12.32 p150 VD4/P 24.06.16 p210 VD4/P 24.06.20 p210 VD4/P 24.06.25 p210 VD4/P 24.06.32 p210 VD4/P 24.12.16 p210 VD4/P 24.12.20 p210 VD4/P 24.12.25 p210 VD4/P 24.12.32 p210 VD4/P 24.12.40 p210 VD4/P 24.16.20 p210 VD4/P 24.16.25 p210 VD4/P 24.16.32 p210 VD4/P 24.16.40 p210 VD4/P 24.20.20 p210 VD4/P 24.20.25 p210 VD4/P 24.20.32 p210 VD4/P 24.20.40 p210 VD4/P 24.06.16 p275 VD4/P 24.06.20 p275 VD4/P 24.06.25 p275 VD4/P 24.06.32 p275 VD4/P 24.12.16 p275 VD4/P 24.12.20 p275 VD4/P 24.12.25 p275 VD4/P 24.12.32 p275 VD4/P 24.12.40 p275 VD4/P 24.16.20 p275 VD4/P 24.16.25 p275 VD4/P 24.16.32 p275 VD4/P 24.16.40 p275 VD4/P 24.20.20 p275 VD4/P 24.20.25 p275 VD4/P 24.20.32 p275 VD4/P 24.20.40 p275 VD4/P 24.25.20 p275 VD4/P 24.25.25 p275 VD4/P 24.25.32 p275 VD4/P 24.25.40 p275 HD4 12.06.16 p150 HD4 12.06.20 p150 HD4 12.06.25 p150 HD4 12.06.32 p150 HD4 12.12.16 p150 HD4 12.12.20 p150 HD4 12.12.25 p150 HD4 12.12.32 p150 HD4 12.06.16 p210 HD4 12.06.20 p210 HD4 12.06.25 p210 HD4 12.06.32 p210 HD4 12.12.16 p210 HD4 12.12.20 p210 HD4 12.12.25 p210 HD4 12.12.32 p210 HD4 12.12.40 p210 HD4 12.16.20 p210 HD4 12.16.25 p210 HD4 12.16.32 p210 HD4 12.16.40 p210 HD4 12.20.20 p210 HD4 12.20.25 p210 HD4 12.20.32 p210 HD4 12.20.40 p210 HD4 12.06.16 p275 HD4 12.06.20 p275 HD4 12.06.25 p275 HD4 12.06.32 p275 HD4 12.12.16 p275 HD4 12.12.20 p275 HD4 12.12.25 p275 HD4 12.12.32 p275 HD4 12.12.40 p275 HD4 12.16.20 p275 HD4 12.16.25 p275 HD4 12.16.32 p275 HD4 12.16.40 p275 HD4 12.20.20 p275 HD4 12.20.25 p275 HD4 12.20.32 p275 HD4 12.20.40 p275 HD4 12.25.20 p275 HD4 12.25.25 p275 HD4 12.25.32 p275 HD4 12.25.40 p275 HD4/P 12.06.16 p150 HD4/P 12.06.20 p150 HD4/P 12.06.25 p150 HD4/P 12.06.32 p150 HD4/P 12.12.16 p150 HD4/P 12.12.20 p150 HD4/P 12.12.25 p150 HD4/P 12.12.32 p150 HD4/P 12.06.16 p210 HD4/P 12.06.20 p210 HD4/P 12.06.25 p210 HD4/P 12.06.32 p210 HD4/P 12.12.16 p210 HD4/P 12.12.20 p210 HD4/P 12.12.25 p210 HD4/P 12.12.32 p210 HD4/P 12.12.40 p210 HD4/P 12.16.20 p210 HD4/P 12.16.25 p210 HD4/P 12.16.32 p210 HD4/P 12.16.40 p210 HD4/P 12.20.20 p210 HD4/P 12.20.25 p210 HD4/P 12.20.32 p210 HD4/P 12.20.40 p210 HD4/P 12.06.16 p275 HD4/P 12.06.20 p275 HD4/P 12.06.25 p275 HD4/P 12.06.32 p275 HD4/P 12.12.16 p275 HD4/P 12.12.20 p275 HD4/P 12.12.25 p275 HD4/P 12.12.32 p275 HD4/P 12.12.40 p275 HD4/P 12.16.20 p275 HD4/P 12.16.25 p275 HD4/P 12.16.32 p275 HD4/P 12.16.40 p275 HD4/P 12.20.20 p275 HD4/P 12.20.25 p275 HD4/P 12.20.32 p275 HD4/P 12.20.40 p275 HD4/P 12.25.20 p275 HD4/P 12.25.25 p275 HD4/P 12.25.32 p275 HD4/P 12.25.40 p275 V7 400A 1VCF304111R0100 V7 400A 1VCF 304111R0200 V12 400A 1VCF 304112R0200 Fixed single-pole with electrical latching (transformer star centre earthing) VU7 400A 1VCF 304211R0100 VU7 400A 1VCF 304211R0200 VU12 400A 1VCF304212R0200 Withdrawable with electrical latching for CBF11, CBE11 V7/C 400A 1VCF 304161R0100 V7/C 400A 1VCF 304161R0200 V12/C 400A 1VCF304162R0200 Withdrawable with electrical latching for ZS1 switchgear V7/Z 400A 1VCF304151R0100 V7/Z 400A 1VCF304151R0200 V12/Z 400A 1VCF304152R0200 Withdrawable with electrical latching for UniGear ZS1 type switchgear V7/P 400A 1VCF304181R0100 V7/P 400A 1VCF304181R0200 V12/P 400A 1VCF304182R0200 Withdrawable with electrical latching for PowerCube modules V7/W 400A 1VCF304171R0100 V7/W 400A 1VCF304171R0200 V12/W 400A 1VCF304172R0200 Withdrawable with electrical latching UniMotor enclosures/switchgear V7/UN 400A 1VCF304131R0100 V7/UN 400A 1VCF304131R0200 V12/UN 400A 1VCF304132R0200 VSC7 400A VSC12 400A VSC/P7 400A VSC/P12 400A تلفن : 88346003 WWW.LOTUSTR.CO

اطلاعات تماس
ناملوتوس لوتوس
تلفن21-88867705
فاکس21-88302765
وبسایتhttp://www.lotustr.co
استانتهران
آدرسمیدان هفت تیر - خ بهار شیراز - خ سلیمان خاطر - نبش ملایری پور
محصولات مشابه
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان