دسته‌بندی‌ها
نمایندگی فروش انکودر السیس ELCIS

نمایندگی فروش انکودر السیس ELCIS

بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) وب سایت: www.peymanelectric.com بازرگانی پیمان الکتریک نمایندگی فروش انکدر های السیس Elcis : ELCIS I/115T-1000-1828-BZ-M-CL-R ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CW-R06 ELCIS I/ZV38LP-2540-5-BZ-N-VG2-R-015 ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV ELCIS I/LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R ELCIS 46-10-2540-1828-BZ-N-CV ELCIS 468-250-824-BZ-B-CV-R-01 ELCIS I/X46P8-256-1828-B-B-CV-R-01 ELCIS 958C-20-3060-CW-S-G-21 ELCIS I/XB80-2000-824-B-CM ELCIS 47127/120/24/M/K/CV/R ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 115K-500/500-82/82-5B-B-MN-R ELCIS 115T-500-824-BZ-B-CM-R ELCIS 46P6-10-1828-MV-CV-R-01 ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R01 ELCIS XZ115TB-1024-10303-BZN-CWR-03 ELCIS MM1002-G-512-1828 KP-CM-R ELCIS EL115A720S5/28P11S3MR-003 ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS I/115R-18000-815-BI-C-CL-R ELCIS 959CS 13/12/14/G/SL/0/PRL ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CW-R-01 ELCIS 63-1500-824-BZ-B-CM-R ELCIS 390-D-360-1828-KPEG-97045 ELCIS 115-1000-824-BZ-L-CL ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/64B-1024-5-BZ-N-CD ELCIS RV16-120-5-BZ-N-10 5VDC ELCIS A115R-1024-824/5 ELCIS 63S-1024-1828-BZ-L-CH-R ELCIS MM1151-G-4096-824-S-CL-R ELCIS 11*11*30 ELCIS 115R-500-5-BZ-N-CV ELCIS ELM1 ECS37 ELCIS 159B-1000-824-B-B-CM-R ELCIS XZ115TB-1024-18285-B-N-CV-R806 ELCIS 310-001081-0512 ELCIS E6-300-1828-BZ-B-CD ELCIS MM1002-G-1024-1828-KP-P-CM6-R ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CO1-R ELCIS 45CC-200-224-B-B-CD ELCIS 90A-1024-18285-BZ-N-CW-R ELCIS I/Z59C15-2048-1030-BZL-CV-R02 ELCIS ESM/11/11  ELCIS 38-1200-1828-B-B-CV-R-02 ELCIS I/56-QE-500-1828-B-B-CE-R ELCIS XV7210-1000-1828-B-B-CD-R ELCIS C8C8-12-824-B-B-CV-R-01 ELCIS 56QE-500-B-B-CE-R ELCIS XVT26-2000-1828-B-B-CD-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS XMVP51-100-5-B-N-VM5-03S ELCIS X486-100-1828-BZ-B-CV-R-02 ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R ELCIS XZG172CB-2500-5-BZ-N-CV-R-02 ELCIS 58S-2500-24-BZ-X-CL-R ELCIS E/X47RC8-500-824-B-CQ1-L-I ELCIS 958HP13/12/10/B/DP/0/3PG ELCIS 958HP-12-12-10-B-DP-W-3PG ELCIS RL-12*12DL52D42 ELCIS I/90-5000-5-BZ-N-CL-R ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R+ ELCIS 958H 12/00/10/B/PP/0/CV ELCIS X1115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 ELCIS X115T-1000-815-BZ-C-MS-R ELCIS 27-157-5-BZ-N-CV-01 ELCIS WAC 25-10-10 ELCIS 63/4096/1030/B/B/CM/R ELCIS LA90A-2048-1230-BE-C-CV-R-03 ELCIS MOD.63-4000-824-BZ-B-CN ELCIS I/115R-2000-815-BZ-C-CL-R ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-W-3PG ELCIS 10-2500-5-BZ-N-CVK-R-02 ELCIS 3604 IT3106 18-1S ELCIS 359Z10/Z/4096/5/NPN/PARALLED/ ELCIS 115-1024-10305-BZ-C-CL-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS Y90A-360-12-30-B-C-C ELCIS MEFK300/1828/BZ/Q/100/1/SM/R ELCIS E59-C15-2048-1030-b2L-CV-702 ELCIS 64B-1025-5-138-N-CD无此型号 ELCIS E6-200-1828-BZ-U-CV-05 ELCIS A7-46B-500-5-BE-N-CV-R-01 ELCIS YM90A-20-824-BZ-B-CM ELCIS XA115R-1024-824/5-B-C-CM-R ELCIS XYM63-1000-1828-BZ-B-CM-R ELCIS 115T-2500-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 64-1000-815-BZ-C-CD ELCIS W90-18000-815-BZ-C-CL-R ELCIS I/115-1024-1035-B3-NCW-R-03 ELCIS I/50-1000-1224-D2-H-CVK-02 ELCIS I/XJV46-5-1000-5-BE-N-CVR ELCIS ET10-12 ELCIS I/45CB-1021-5-BZ-N-CD ELCIS 115/1024/10305/BZ/C/CL/R ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01 ELCIS 1/115-1024-10135-BZNC ELCIS XM5-1024-1230-BZ-C-CL ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R ELCIS I/X-115-600-5-B-L-CM-R 5010214 ELCIS 90H10/1000/1000/824/BZ/N/CL/R ELCIS X59DU8-360 ELCIS I/X 115-1024-18285-BZ-N-CL ELCIS 90A10/600/824/BZ/N/CL/R ELCIS 40-6-360-5-BZ-N-CVK-R5 ELCIS P64C-2000-5-BZ-N-CD ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R ELCIS A358HJ10/G/1024/824/S/CV/R ELCIS RDC-20-DIA10-20-DIA952 ELCIS 115/1024-BZ-N-CL-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS I/Z115-2000 824/5-B-N-CM-R ELCIS 115-1024-18285-BZN-CWR03 ELCIS 90CD/450000/5/BZ/N/CV/R ELCIS 90CBB15-1024-1030-B2-M-CV-R ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS XMM100-2-G-1024 ELCIS 115-1024-18285BCN-CW203 ELCIS MS/400/5/BZ/KCM V0002 ELCIS 958HP12-12-10-B-DP-0-3PG ELCIS MM115-1-G-4096-824-S-CL-R ELCIS 63-1000-5-BZ-C-CL-R ELCIS I/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03 ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 1024imp,15vdc (1×P8001-1,HTL) ELCIS 64 B-2000-5-BI-N-CD ELCIS X115-1000-5-BZ-L-CM-R ELCIS I/X47RC8-500-824-B-B-CQ1-R ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AR- ELCIS 115R/360/8-24/BZ/B/CL/R ELCIS 64B/2000/5/BZ/N/CD ELCIS D610-200-1828-BZ-VM-R-0,5 ELCIS SIEM-NK-15-20 ELCIS 27-800-5-BZ-B-CV-01 ELCIS Z115-720-824-B-B-CM-R ELCIS I/46P6-10-1828-MK-CV-R ELCIS 115-2000-2000-10-10-9-B-B-MMR ELCIS 90H10/2000/2000/824/BZ/N/CL/R ELCIS 115T-10-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R- ELCIS MM100-2-G-64 ELCIS ROTEX-GS14 80SHA-GS 2.1-15 ELCIS 63-360-18-28V-B-B-CM-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS TORINO HX 213287 90A/400/824/B ELCIS 58-3600-1828-BZ-N-SL ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM ELCIS I/64B/2000/5/BZ/N/CD ELCIS AF500-G-97-1828-S-CL-R ELCIS ET12-12 ELCIS RC2 650 rpm ELCIS I/X58H-60-B-C-CD-R ELCIS I/58HP-10000-5-BZ-C-CV-01 ELCIS W 90 19000 815 BZ C CK R ELCIS I/115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 63-10000-5-BZ-C-CL-R ELCIS 59C15-200-824-BZ-CV-R-01 ELCIS XMM100-1-G-2048 ELCIS MM100-2-G-2048 ELCIS I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R ELCIS 115-1024-10305-13B-W-CW-R-03 ELCIS MM100-2-G-4096 ELCIS AF13S10M+958SS13/12/06/G/SL ELCIS 59C15-1024-1030-BZL-CV ELCIS 45CC-200-824-BZ-B-CD ELCIS I/115-1024-10305-BIZ-C-CL-R ELCIS 115BT-1024-1828/5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R ELCIS C115R-1000-5-B-C-CL-R ELCIS I/63-5000-5-BZ-N-CL-R ELCIS LZ59ZMA15102418285BNCNR01 ELCIS I/728-1250-5-BZ-N-CL-R ELCIS EL58H360E8/24L10*69R ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 115-2500-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 4610-180-24-BZ-K-CV-R5 ELCIS 406-3000-1224-BZ-R-CVK-K ELCIS XA5PC12-60-824-B-B-CV-R-05 ELCIS 115-1000-815-BZ ELCISXA7210-1024-1230-BZ-C-CV ELCIS VX90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50 بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS E98-500-824-BZ-K-CV-R-01 ELCIS GAK915//11NPN//5SGT//12B12BR ELCIS MM1102-G-512-1828-KP-CM6-R ELCIS I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R ELCIS 400 9432_4_09/04 ELCIS V.115R.2000.5.B.C.CL.R% ELCIS I/X58H-60-5-B-C-CD-R ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R-01 ELCIS 115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS ESG8/8 ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R ELCIS 115-1000-815-BZ-C-CL-R ELCIS I/7210-36-824-BZ-B-CW-R-01 ELCIS 958HS 12/12/10/B/S2/0/CRW(1M) ELCIS 11/00 911182 138c8-500-324/5-B ELCIS XMM1002-G-2048-1828-KP-CM6-R ELCIS 115R-1000-815-BZ-C-CL-R ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-03 ELCIS L/RPF/2000/10 ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I16H45-P5-22-1024-B-R-LH150 ELCIS XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05 ELCIS 38S6/200/530/BZ/B/CV/R ELCIS XM63-4000-5-BZ-C-CL-R ELCIS 63-1440-5-B-N-CL-R ELCIS 115T-1000-815-B-C-CM-R ELCIS A/958HP-12-12-10-13-DP-0-3PG ELCIS I/45CC-200-824-BZ-B-CD ELCIS XP46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07 ELCIS 958HP12-4096-B-B1-DP-O ELCIS 390-D-360-1828-KP-L-CM5-R ELCIS 115R360824B2CLR ELCIS 58S-50-824-BZ-CM ELCIS 1/63-180-1828-BZ-CM بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS A358HD181824/-/-P/CL/R ELCIS Z58S-1024-5-BZ-N-CW-R IP66 ELCIS X115-600-5-B-L-CM-R ELCIS 1/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02 ELCIS 115-1024-1230-BZ-C-CW-R-02 ELCIS I/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02 ELCIS C9CS1592V011,:TE22051 ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD ELCIS 958H16/00/10/B/P1/0/CV ELCIS 115R-25000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS X/45CC/1000/-5/BZ/Y/VN/02 ELCIS 115-1024-1828-5-BZN-6LR ELCIS 90D-30000-5-BZ-T-CV-R ELCIS 59UMA10/1024/1030/BZ/L/CV/R ELCIS 63-952-1000-5-BZCC2R ELCIS I/45-6000-5-BZ-N-CV-R01 ELCIS I/58H-2048-5-BZ-Y-CV-01 ELCIS X466-500-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS S92-18000-815-BZ-C-CV-03 ELCIS 59UMA14/1024/1030/BZ/L/CV/R ELCIS XYM63-100-5-BZ-C-CL-R ELCIS I/XGV465-1000-5-BZ-N-CN-R-01 ELCIS X63-360-1828-M-P-CM ELCIS 58-1500-5-B2-N-CE-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CV-R06 ELCIS C50-H-1024-ZCU48P ELCIS 58S/50/824/BZ/CM/ ELCIS AF13P 10M-B-100-1030-3PG ELCIS LK12-40-1111K ELCIS I/90-20000-18285-bz-n-cl ELCIS MOD 115-2500-824-BZ-B-CM-R ELCIS 115-1024-10305-BGN-CW103 ELCIS 30/1024/5/BZ/N/CVK ELCIS 115-6024-1230 ELCIS C.115R.1000.815.B.C.CL.R% ELCIS 115K-1000/250-1818-2B-B-CKR ELCIS IS632 ELCIS I/115-2500-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 58H/1024/1030/BZ/L/CV/R ELCIS X365-G-360-1828-BZCDR ELCIS 115-1000-1230-BZ-C-C ELCIS I/X47RC8-520-824-B-B-CQ1-R ELCIS encoder:I/W90-18000-815-BZ-C-C ELCIS 1/115-1024-10305-BZN-CWR03 ELCIS CS1592 ELCIS I/115-1024-18285-BZ-N-CL-R ELCIS I/XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R- ELCIS I/XA59C12-60-824-B-B-CV-R-05 ELCIS 958HP 12/12/10/B/DP/W/3PG ELCIS 115-2000-1030-B-B-CM-R ELCIS 12*35mm联轴器 ELCIS 58H/1024/5/BZ/N/CV/R ELCIS 64B-1024-5-B2-N-7 ELCIS 15F10-5S-30-1000-C-A-1000 بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS 59UMA15/1024/1030/BZ/L/CV/R ELCIS X-MM100-1-B-512-1828-B-P ELCIS 390-1024-1828-V-CL ELCIS X46P6-125-1828 ELCIS I/W90-10000-824/5-BZ-C-CL-R ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-CH-R ELCIS 115K/500/500/82/82/5B/B-MN-R ELCIS I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 115T-360-824-BZ-B-CMR/BPB11/2C ELCIS CAK915//11NPN//55GT//12B12BR ELCIS EF150-5-132-C1001CLR ELCIS 115R-360-824-BZ-B-CL-R ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03 ELCIS X465-500-5-BC-N-CB-V-R-01 ELCIS 115-1024-10305-BZN-CWR03 ELCIS I/6B-1024-5-BZ-N-CD ELCIS E6-120-1828-M-B-CD+VDF ELCIS 7005386 305/71/115R-18000-815- ELCIS I/ZG59C15-1000-824-M-CV-R-03 ELCIS XYM63-500-1828-BZ-B-CM-R ELCIS RV16-220-5-B2-N-10 ELCIS 958HS13/12/10/G/S2/0/CRW ELCIS 467-40-1828-M-B-CV-R-01 ELCIS W-115-10000-8245-BZ-N-CL-R ELCIS I16H-45P-5522-1024-BR-LH150 ELCIS 1/90A-1024-BZ-C-CL-R ELCIS I/E6-300-1828-BZ-B-CD0006 ELCIS I/Y90A-360-1230-B-C-CW-03 ELCIS 359Z10/G/4096/5/-1--/CV/R ELCIS PAGUAG PAGUFLEX PLUS ELCIS ITD21A4Y291024NID2SR12S12IP65 بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS A/X390-1024-12-V-CM5 ELCIS GI115-2048-030-5-BZ-C-CL-R ELCIS XYM63-250-5-BZ-C-CL ELCIS 958S 10/-/06/G/P1/0/CV ELCIS 11/00 911182 1 ELCIS 63S-10000-815-BZ-C-CL-R ELCIS E6-625-5-M-K-CD-R ELCIS E68/500/12/BZ/H/CV/A ELCIS CZ2-1100009-L115/1024/1035/BZK ELCIS 40104781 10/04 ELCIS 306/100/1224/BZ/R/CW/A ELCIS 59C15-2500-1828-B-B-CV-R-01 ELCIS M5-2000-824-B-B-CM ELCIS I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0,5 ELCIS 62CB-1021-1828-BZ-B-CV-R-01 ELCIS 38-2000-1828-B-B-CV-03 ELCIS E6-300-1828-M-B-CD ELCIS 406/2500/1030/BZ/H/CV/R ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CL-R ELCIS L/F300SP-12-4096-Y-G-P-O-SL-O- ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV-03 ELCIS V115R-2000-5-B-C-CL-R ELCIS W/90/18000/815/BZ/C/CL/R ELCIS W90 18000 815 BZ C CL R ELCIS W115R/18000/824/5/BZ/N/CL/R ELCIS ESM-6.35-6.35 ELCIS I/56QE-500-1828-B-B-CE-R ELCIS 115R-360-824-BZ-CL-R ELCIS X115-1000/250-18/18-2B-B-CK-R ELCIS MS3106A18-1S ELCIS H115TB10-2048-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 115TB-1000-1828-B-B-CM-R ELCIS 3410003R ELCIS 959CP13/12/08/B/DP/0/3PG بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS I/172CD-2500-5-BZ-N-CL-R ELCIS 115T 500-824 ELCIS 115K-1024/1024-82/82-9B-B-MMR ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R ELCIS LA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03 ELCIS Z59C15-2048-1030-BZ-L-CV-R-02 ELCIS 59C15-150-815-D-C-CM-R ELCIS X47RC8-250-1828-B-R-C01-R ELCIS 1/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03 ELCIS 41S/600/1828/M/B/CV ELCIS XMM1002-G-1024-1828-KP-CM6-R ELCIS Z-80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV5-R ELCIS I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/X59ZC10-300/60-824-BZ-B-CV-R ELCIS OQ80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R ELCIS 115T-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS E6-120-1828-M-B-CD ELCIS XM50-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS XMM100-1-G-2048-1828-KP ELCIS SW90K-18000 3600-45/45-9N-N-LL ELCIS 115-1000-815-B2-C-CM-R ELCIS 115-1000-1828-B-B-CM ELCIS 47127/300/24/M/K/CV/R ELCIS MM1152-G-4-1828-S-CV-02-R ELCIS E6-500-824-M-CV-01 ELCIS 3PO-D-1828-KP-L-CM5-R ELCIS 1507IT3106A 18-1SF2+MS3057-10A ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R ELCIS A358S-6G-2048-1828-L-CM5-AP-24 ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS BD-1-12X12-D48L64M5 ELCIS EF500+958SS13/12/06/G/S2/W ELCIS 62CB-1021-1828-BR-B-CH-R ELCIS XZ115PB-1024-10305-BZW-CWR-03 ELCIS 958HS8/8/10/G/S1/0/CRW ELCIS L/RV1846-120-5-BZ-N-5 ELCIS E411-P12-B12-013 ELCIS 159C-5000-5-BZ-C-CL-B ELCIS 58S-2500-5-BZ-N-VH-01 ELCIS 1/115-1024-1230-BZ-C-CL ELCIS A/MM1001-G-4096-1828-KP-CM6-R ELCIS XJV465-1000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS 466-250-824-BZ-CV-R-01 ELCIS XV90A-2304-5-BE-C-VD-R-0.50 ELCIS XY90A-1200-1230-B-C-CV-03 ELCIS 115-2048-1230-BZ-C-CW-R-02 ELCIS A/958HP12-12-10-B-DP-0-3PG ELCIS 58S-2500-24-BZ-TTL-CL-R ELCIS W/115R/10000/815/BZ/C/CL/R ELCIS I/115-1000-824-BZ-L-CL-R ELCIS RV16-120-5-BZ-N-20-S ELCIS XA59C12-60-5-B-C-CV-R-05 ELCIS 64B-1024-5-BZ-N-CD ELCIS 115C-1000-1828-B-B-CM-R ELCIS XZ59C15-1-1024 824-BZ-L-VL-R-0 ELCIS 115-400-1828-B-B-CM ELCIS I/X115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/115R-1800-815-BI-C-CL-R ELCIS S4-DT-00192,DC75MV,DC4-20MA ELCIS I/X68-600-1828-M-B-CV-R-01 ELCIS I/X63-360-1828-M-P-CM بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS XH3810-250-5-B-T-CV-R-01 ELCIS JBJK10-1213-E-DP-2 ELCIS W/115/10000/815/BZ/C/CL/R ELCIS CAK915//11NPN115SGT//12B12BR ELCIS LY90A-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/80-1500-1828-B-B-CM-R ELCIS E6-120-1828-BZ-B-CD+VDF ELCIS 1/115R-18000-815-BZ-C-CL-R ELCIS 63-0360-824-B-B-CM-R ELCIS 115R-1024-824-BZ-B-CL-R ELCIS X25PC15-1024-824-BZ-LVL-R01 ELCIS 958H16/-/10/B/P1/0/CV ELCIS I/63S-5000-1828/5-B-N-CM-R ELCIS 90D-9000-1828-M-B-CM-R ELCIS V58H-2048-5-BZ-Y-CV-01 ELCIS I/XZH638-5-824-BZ-B-CM-R ELCIS 1024imp,15vdc(1×P8001-1,HTL) ELCIS I/X65C15-1024-1828-B-L-VH6-R-0 ELCIS MM1002-G-512-1828-KP-CM6-R ELCIS HELI-CAL ELCIS-0209 ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 46P6-10-1828-M-CV-R-01 ELCIS I/80-360-1030-B-B-CP-R ELCIS 58-1500-5-BZ-N-CL-04/03-300445 ELCIS 115-1000-824-BZ-B-CM-R ELCIS 3009024 1 09/03 58S 4000-5-BZ- ELCIS X115K-1000/250-18/18-2B-B-CK-R ELCIS 115-1024-824-BZ-B-CM-R SN:5001 ELCIS I/115A-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/64C-200-815-M-C-CD ELCIS 58S-4000-5-BZ-Y-CW01 3009024 بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 ELCIS 478,DC8-24V/10ma ELCIS I190-5000-1030-BZ-U-CM-R ELCIS XW90K-180003600-45/45-9N-NLLR ELCIS I/59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS I/4610-2500-1828-B-B-CV-R-05 ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R ELCIS 115-1024-10305-13Z-W-CW-R-03 ELCIS DGS66-CZZ0-S01 ELCIS MM100-1-G-4096 ELCIS 58H-25-1030-B-B-CE-R ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 ELCIS 115-1000-815-B-C-CM-R ELCIS I/90-5000-1030-BZ-U-CM-R ELCIS 7210-36-82-2 B.CW ELCIS 11*35mm ELCIS W90-10000-8245-BZ-N-CL-R ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06 ELCIS 63-800-824-BZ-B-CM-R ELCIS 115-1024-18285-BZ-N-CL-R ELCIS I/XH3810-250-5-B-T-CV-R-01 ELCIS JOINT HELI-CAL WAC30-11-11 ELCIS MM100-1-G-4096-1828-KP-CM6-R ELCIS I/115-1000-815-BZ-C-CL-R ELCIS XAKH58H6-94-1030-B-B-CV-R-04 ELCIS MS106A18-1S :VLF ELCIS EH80C 2048Z8/24L14X3MR.295+197 ELCIS 80-1000-815-B-C-CM-R ELCIS 46P6-20-1828-M-CV-R-01 ELCIS 172CR 1021-1828-BZ-B-CM ELCIS XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R- بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS I59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 ELCIS 63-15-824-B-B-CW-R-01 ELCIS Z/Y115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02 ELCIS 365-G-360-1828-B-Z-CD-R ELCIS I/115TB-1000-815-B-C-CM-R ELCIS 80-1500-1828-B-B-CH-R ELCIS 959C16-00-15-B-P1-0-CV ELCIS 46P6-10-1828-BZ-CV-R-01 ELCIS CV10FG 5*(2*1)+SH ELCIS 59C15-200-815-B-C-CM-R ELCIS I/170/90000/1030/BZ/H/CV/R ELCIS Y90A-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS X68-600-1828-M-B-CV-R-01 ELCIS I/115K-500/500-82/82-58/B ELCIS XA115R-1024-824/5 ELCIS 115R-18000-815-BZ-C-CL-R ELCIS 63-5000-5-BZ-N-CL-R ELCIS 90A-128-18285-BZ-N-CW-R03 ELCIS L115-1024-18285-BZ-N-CL-R ELCIS 58H-1024-1030-8Z-L-CV-R ELCIS W90K-18000/3600-45/45-9N-N-LL- ELCIS I/115-1021-1230-BZ-C-CL ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CD 4007528 ELCIS X588-900-5-HZ-N-CW-R-01 ELCIS I/X 115K-N/N-LL ELCIS I/63-1500-824-BZ-B-CM-R ELCIS X2115TB-1024-18285-B-N-CW-R06 ELCIS I/159-1024-18285-BZ-N-CL-A ELCIS 0Q80EXS6-4096-8245-A6-CV1-R-05 ELCIS 115 1024/1230/BZ/C/CW/R02 ELCIS I/1175051155331024 IP67 ELCIS 27-157-5-BE-N-CV-01 ELCIS 115R-2000-1030-BZ-CM-R ELCIS H115TB-2048-1230-BZ-C-CL-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS 59C51-150-1828-B-B-VM-R-01 ELCIS 45CC-1000-815-BZ-C-CB ELCIS I/X47RC8-500-824-B-CQ1-R ELCIS V38-1024-5-BZ-N-CV ELCIS ZOB80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV1- ELCIS L/F600P-12-12-06-B-DP-W3PG ELCIS I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM ELCIS 959CP13-12-15-B-DP-0-3PG ELCIS I/V466-2500-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS A/XMM1001-B-512-1828-B-LF-SM6 ELCIS 958S12/12/06/G/P1/0/CV ELCIS 58-2500-5-BZ-N-CL-R ELCIS I/4610-180-1828-BZ-B-CV-R-05 ELCIS 62CB-1024-1828-BZ-B-VH-R ELCIS 4610-180-1828-BZ-K-CV-R-05 ELCIS I/X115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 ELCIS I/XM5-1024-1230-B-C-CL/R ELCIS C81-H-1024-ZCU444PT ELCIS I/63S-10000-815-BZ-C-CL-R ELCIS 90A10/1000/824/BZ/N/CL/R ELCIS A358H10/G/8192/1030/-/--/CV/R ELCIS E6-300-2828-BZ-B-CD ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06 ELCIS 115KB-1000/250-18/18-2B-B-CK-R ELCIS I/64B-2000-5-BZ-N-CD ELCIS ZSP15-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 115-1024-18285-N-CL-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS CMF15-11-5533-1024-BR-A91 ELCIS I/X466-2000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS Z164B-2000-5-BZ-N-CD ELCIS I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07 ELCIS 958SS 12/12/06/G/SL/O/PRL ELCIS Y90A-360-1230-B-C-CV ELCIS EH80C2048/24L14*3MR.259+197 ELCIS M5-2048-8245-BZ-N-CL-R ELCIS XZ115TB-1024-10305-BZN-CWR-03 ELCIS TLXZ1328 ELCIS L115-1024-10135-BZ NC W-R-03 ELCIS 80EXS/1024/1030/BZ/L/CV1/R2 ELCIS Z358H/D/8/824/-/-P/CL/R ELCIS X7210-1000-1828-B-B-CD-R ELCIS 58S 800 5 BE N CLR ELCIS 0Q80ESX6-4095-1828-A-6-CV1-R-0 ELCIS 80-150-1828-B-B-CM-R ELCIS A9-466-2000-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS 115-1024-10305-BIN-CMR03 ELCIS CZ2-64B-1024-5-BZ-N-CD-SP ELCIS A3 BCG-024-87-B-CM-B SN:76617 ELCIS I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R+BRB11/ ELCIS I/38Z-8-5000-1224-BZ-H-CVC-R01 ELCIS ESG/11/11I/115-18000-815 ELCIS WAC 30-11-11 ELCIS 115-512-824-BZ-B-CM-R ELCIS 38C8-500-824/5-BN-CV-R01 ELCIS 466-200-824-BZ-B-CV-R-01 ELCIS 57B50 بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS A7-468-500-5-BZ-N-CV-R-01 ELCIS 467-20-824-M-B-CV-R-01 ELCIS 115T-1000-1828-B-B-CM-R ELCIS I/90A-1024-BZ-C-CL-R ELCIS I/115-1024-10305-BZ-N-CW-1,50 ELCIS 7120-36-824-BZ-CW-R-01 ELCIS 90C15-1024-1030-B2-M-CV-R ELCIS XZ59C15-1024-824-BZ-L-VL-R-01 ELCIS I/115T-3600-5-BZ-N-SL-RBRB11/6 ELCIS LZ5PC15-1024-1230-BZ-C-VC-R-01 ELCIS X115-250-5-BZ-L-CM-R ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01 ELCIS 62CD/267/824/B2/B/CV/R01 ELCIS CV115R-2500-815-B-C-CL-R ELCIS XZ115TB1024-18285-B-N-CV-R06 ELCIS 38-2540-1828-BZ-N-CV-01 ELCIS 300-D-360-1828-KP-L-CM5-R ELCIS 63S-360-1828-BZ-L-CH-R encoder ELCIS 90CBB25/1024/1030/BZ/B/CV/R ELCIS PRFL121 ELCIS T/64B/2000/5/BZ/N/CD ELCIS IX115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 ELCIS 8009248 1209/08 1/LY90A-1024- ELCIS EF150-5-BZ-C-100-1-CL-R ELCIS I/115TB-1000-815-BZ-C-CM-R ELCIS 115-500-824-B-B-CM-R ELCIS 90A-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS S585-2000-BZ-N-SL-R ELCIS SK300-1828-BZ-Q-100-1-SR ELCIS 1/155A-1024-1230-BZ-C-CL-R بازرگانی پیمان الکتریک (33993055-021 / 33993009-021) ELCIS 90A10/180/824/BZ/N/CL/R ELCIS I/45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02 ELCIS I/XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R ELCIS EGS10-12-30 ELCIS A115R-1024-824 ELCIS XZ59C15-1024-824-BI-L-VL-R-01 ELCIS X115-250-5-B-L-CM-R ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01 ELCIS G3-1000-5-BZ-C-CL-R 1000 ELCIS 90A/400/824/B/CV ELCIS Z59C15-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS I/Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-0 ELCIS 40Z9/1024/5/BZ/N/CVK/R ELCIS XLA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03 ELCIS EMC-2.1-DIA12/2.1-DIA12 ELCIS 115-10-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 46P8-10-1828-BZ-B-CV-R ELCIS 6310/4000/5/BZ/N/CL/R ELCIS 4610-2500-1828-B-K-CV-R-05 ELCIS Z59C15-2048-1030 ELCIS LE592MAIS102418285BNCNR01 ELCIS L115-1024-1230-BZ-C-CL-R ELCIS 115R-2000-1030-BZ-B-CM-R ELCIS I/XW90K-18000/3600-45/45-9N/N ELCIS E63-500-815-BZ-C-SL-R ELCIS X365-G-360-1828-B-F-CD4R ELCIS 1/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 ELCIS I/115T-2500-1230-BZ-C-CL-R ELCIS XW90K-18000-3600-45/45-9N-N-2L همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسایت پیمان الکتریک مراجعه فرمایید: http://peymanelectric.com http://peymanelc.com شماره تماس: 02133993055 / 02133993009 شماره فکس: 02136057593 آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 203 همراه ما در کانال تلگرام باشید: https://telegram.me/Peymanelcco

اطلاعات تماس
نامپیمان مهندس مقدم
تلفن021-33993009
فاکس-
همراه09121066223
وبسایتhttp://peymanelectric.com/
استانتهران
آدرس: لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری - ساختمان تهران الکتریک - طبقه اول – واحد 203
تلگرامpeymanelcco
محصولات مشابه
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان