دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت گلخانه قضایى

پیشنهادات فروش
  • تولیدات گلخانه ای

    تولیدکننده گیاهان. پوششى از تولید به مصرف کننده تحویل در گلخانه. یا. تحویل. در تهران لیست گیاهان قابل فروش به شرح زیر می باشد : ناز ژاپنى یا ناز یخى گلدان چهار ده ١٢٠٠ تؤمان ناز ژاپنى یا ناز یخى سطل چهار ٢٨٠٠ تؤمان فرانکینیا کیسه کوچک ٢٥٠ تؤمان ،کیسه متوسط ٣٥٠ تؤمان فرانکینیا نیم زباله ٣٠٠٠ تؤمان فران کینیا سطل چهار ١٥٠٠ تؤم ...

  • تولیدات گلخانه ای

    تولیدکننده گیاهان. پوششى از تولید به مصرف کننده تحویل در گلخانه. یا. تحویل. در تهران لیست گیاهان قابل فروش به شرح زیر می باشد : ناز ژاپنى یا ناز یخى گلدان چهار ده ١٢٠٠ تؤمان ناز ژاپنى یا ناز یخى سطل چهار ٢٨٠٠ تؤمان فرانکینیا کیسه کوچک ٢٥٠ تؤمان ،کیسه متوسط ٣٥٠ تؤمان فرانکینیا نیم زباله ٣٠٠٠ تؤمان فران کینیا سطل چهار ١٥٠٠ تؤم ...

  • تولیدات گلخانه ای

    تولیدکننده گیاهان. پوششى از تولید به مصرف کننده تحویل در گلخانه. یا. تحویل. در تهران لیست گیاهان قابل فروش به شرح زیر می باشد : ناز ژاپنى یا ناز یخى گلدان چهار ده ١٢٠٠ تؤمان ناز ژاپنى یا ناز یخى سطل چهار ٢٨٠٠ تؤمان فرانکینیا کیسه کوچک ٢٥٠ تؤمان ،کیسه متوسط ٣٥٠ تؤمان فرانکینیا نیم زباله ٣٠٠٠ تؤمان فران کینیا سطل چهار ١٥٠٠ تؤم ...

پیشنهادات خرید