دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت افکار پروژه

پیشنهادات فروش
  • نرم افزار مطلب matlab )انجام پروژه

    ریشه یابی به کمک روش نیوتن رافسون newton-raphson ریشه یابی با روش میانیابی خطی با متلب ریشه یابی با روش نصف کردن یا تنصیف ریشه یابی با روش نقطه ثابت با g(x) یا set point ریشه یابی با روش مولر حل دستگاه چند معادله چند مجهول با روش حذفی گوس(گاوس) حل دستگاه چند معادله چند مجهول با روش تجزیه ماتریس LU حل دستگاه چند معادله چند مجهول با روش ژ ...

پیشنهادات خرید