دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت http://shahrarra.persianblog.ir/

محصولات و خدمات
  • تهیه ظرح امکان سنجی شهرسازی -اقتصادی و تفکیک زمین

    تهیه طرح های امکان سنجی شهرسازی - اقتصادی و سرمایه گذاری 2.تهیه طرحهای توجیهی شهرسازی کمیسیون ماده 5 3.تهیه طرحهای تفکیک اراضی 4.تهیه مطالعات توجیهی تغییر کاربری زمین 5.مطالعات توجیهی افزایش تراکم و طبقات 6.تهیه طرحهای توجیهی سرمایه گذاری بانک و گردشگری 7.تهیه مطالعات شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای 8.طراحی پارک و بوستان های شهر ...

  • تهیه ظرح امکان سنجی شهرسازی -اقتصادی و تفکیک زمین

    تهیه طرح های امکان سنجی شهرسازی - اقتصادی و سرمایه گذاری 2.تهیه طرحهای توجیهی شهرسازی کمیسیون ماده 5 3.تهیه طرحهای تفکیک اراضی 4.تهیه مطالعات توجیهی تغییر کاربری زمین 5.مطالعات توجیهی افزایش تراکم و طبقات 6.تهیه طرحهای توجیهی سرمایه گذاری بانک و گردشگری 7.تهیه مطالعات شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای 8.طراحی پارک و بوستان های شهر ...

محصولات و خدمات