menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت الگوریتم پویا

محصولات و خدمات
  • اتوماسیون اداری تحت وب پایا

    نظام اداری را میتوان زنجیره همبستگی میان بخشها و ارکان اساسی درونی سازمان ها و موسسات اقتصادی از سویی و پل ارتباطی آنها با خارج از سازمان ،از دیگر سوی دانست.بدین ترتیب فارغ از این که سازمان اقتصادی در چه زمینه ای فعال باشد،وجود یک نظام اداری منسجم و کارآمد برای پیشبرد اهداف و کاهش هزینه های فعالیت ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همی ...

محصولات و خدمات