دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت کارشناس رسمی دادگستری

پیشنهادات فروش
  • کارشناس رسمی دادگستری

    هرگونه مشاوره در خصوص رفع اختلاف بین پیمانکار و کارفرما و مشاور تامین دلیل ( تعیین و تشریح وضعیت )rn• تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد ( صورت وضعیت)rn• تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خسارتrn• تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه اجرای تعمیراتrn• ارزیابی اراضی ( مسکونی – غیر مرزوعی )rn• ارزیابی انواع ساخت ...

پیشنهادات خرید