دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت گوهر کاوان ناب تبریز

پیشنهادات فروش
  • محصولات معدنی

    ثبت محدوده معدنی 2-تهیه نقشه های مورد نیاز زمین شناسی در تمام مراحل 3-فروش نقشه های توپوگرافی با سریال سازمان جغرافیایی 4-انجام عملیات میله گذاری 5-شناسایی نقطه امید بخش 6-پیمایش محدوده های معدنی 7-انجام کارهای زمین شناسی و مطالعات مربوطه 8-نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاههای مربوطه جهت آنالیز 9-راهنمایی و مشاوره جهت اخذ پروانه ...

پیشنهادات خرید