دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت آجرنما لعل مهتاب

پیشنهادات فروش
  • آجرنما

    تولیدانواع آجرنما قزاقی(سنتی) - آجرنما نسوز(طرح انگلیسی وامریکایی ) درسایزهای مختلف - آجرنما پلاک زرد وگلبهی و قرمزدرسایزهای 4 و 5/5 و 6 و 6/5 و 7 و 8 سانت - آجرنما 10 سوراخ زرد و قرمز- آجرنما 5 سوراخ (نیمه ) زردوقرمز -آجرکف (کف فرش) خطایی ، ماشینی و نسوز - آجرنما رستیک ( طرح قدیم ) دفتر- خیابان ستارخان 02166531310 - 02166531308 09122433627

  • آجرنما نسوز و آجرقزاقی (سنتی)

    آجرقزاقی 4 و 5/5 (زرد ، پوست پیازی وقرمزاخرایی ) ، آجرقزاقی نیمه سایز5/5×6×20( پوست پیازی و قرمزاخرایی) ، آجرنماقزاقی سایز 5/5×20 و 7×25 و 7×30 ( پوست پیازی وقرمزاخرایی ) ، آجرنما نسوز 20×5/5 و 24×5/5 و 30× 7 ( طرح انگلیسی و امریکایی ) - آجرنما پلاک 4 و 5 و 5/5 و6 و7 و8 قرمزوزرد - آجرنما پلاک 5/5×22 و 6/5×26 و 7×30 و7×24 و 7×33 و 8×25 (پوست پیازی و پرتقالی و قرمز ) -آجرنماقز ...

پیشنهادات خرید