دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت احمدوند

پیشنهادات فروش
  • خدمات مشاوره منابع انسانی

    مشاوره در خصوص 1. طراحی و اجرای کامل فرآیند جذب شامل جذب و استخدام برنامه ریزی نیروی انسانی کارمند یابی انتخاب استخدام جامعه پذیری خروج از خدمت 2. پیمایش فرهنگ و سبک رهبری (فرهنگ با مدل دنیسون میشرا و سبک رهبری با مدل هرسی بلانچارد) 3. اجرای HR-PST مدل پیمایش فرآیندهای منابع انسانی فلیپس Process Survey Tools 4. طراحی فرآیندهای منابع انسا ...

  • خدمات مشاوره منابع انسانی

    خدمات منابع انسانی در حوزه آموزش توسعه متنابع انسانی ارزشیابی مشاغل ارزیابی عملکرد حقوق و دستمزد SAP-HR فرآیندهای منابع انسانی PST-HR

پیشنهادات خرید