دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت الکو

پیشنهادات فروش
  • فولی تقویت کننده موتور خودرو

    فولی تقویت کننده موتور خودرو 1.کاهش مـصرف سوخت خودرو حیـن استـفاده از کـولر تا 90درصـد 2.رفـع کاهـش تـوان خـودرو حیـن استـفاده از کـولر تـا 90 درصـد 3.بهـبود عمـلکـرد سیـستـم ترمز حیـن اسـتـفاده از کـولر خـودرو 4.قابلیـت کاربـری مـحصول بر روی خـودروهای بنـزینی و گـازسـوز اعم ازCNG,LNG,LPG 5.حـذف فشـار پمپ هیـدرولیـک از مـحور م ...

پیشنهادات خرید